KAYA & ELMADAĞ

Rezerv yapı alanı nedir, nasıl belirlenir ve hangi belgelerle talep edilir?

Rezerv yapı alanı, yeni yerleşim alanı olarak kullanılacak yerlerin belirlenmesidir. Rezerv yapı alanı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından belirlenir. Rezerv yapı alanı belirlenirken Maliye Bakanlığı’nın uygun görüşü alınır. TOKİ, idare, taşınmaz maliki olan gerçek veya özel hukuk tüzel kişileri de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan rezerv yapı alanı belirlenmesi talebinde bulunabilir. Rezerv yapı alanı belirlenmesi talebi Yönetmelik’in 4’üncü maddesinde belirtilen belgeler ile yapılır. Anılan belgeler şunlardır: a) Alanın büyüklüğünü de içeren koordinatlı hâlihazır haritası, b) Alanın uydu görüntüsünü veya ortofoto haritası, c) Alanda bulunan kamuya ait taşınmazların listesi, ç) Alanda yapılacak inceleme neticesinde gözlemsel verilere dayanılarak hazırlanacak gerekçe raporu, d) Alanın

Devamını okumak için tıklayın…Rezerv yapı alanı nedir, nasıl belirlenir ve hangi belgelerle talep edilir?

Tokenizasyon ne demek?

Kısaca tokenizasyon gerçek dünyada hali hazırda var olan bir finansal veya reel (fiziki) varlığa (pay senedi, tahvil, gayrimenkul vb.) ilişkin hakları dijital dünyada temsil eder. Teorik olarak herhangi bir varlık, fikri haklar dâhil, tokenizasyona konu olabilir. Günümüzde örneğin halka açık şirketlerin pay senetleri merkezi kayıt kuruluşlarında elektronik olarak saklanmaktadır. Tokenizasyonun bu dijital kayıtlardan farkı merkezi bir veri tabanında değil, dağıtık defter teknolojisine dayalı bir veri tabanında tutulmasıdır. Bu durumda finansal ürün doğrudan blokzinciri üzerinde yaratılmakta ve dağıtık defter üzerinde yaşamaktadır. Merkeziyetsizlik derecesi ise her bir tokena göre farklı seviyelerde olabilecektir. Varlıkların tokenizasyonu ile ilgili bir düzenleme yapılacaksa, bu birçok alana

Devamını okumak için tıklayın…Tokenizasyon ne demek?

Ceza yargılamasında banda alınan kayıtlar delil olur mu?

Bant kayıtları hakkında keşif ya da belgeyle ispat kurallarının uygulanıp uygulanmayacağı sorun teşkil etmektedir. Bant kayıtları yazılı olmadığı ve okunma kabiliyeti de bulunmadığı içindir ki, bunlar doğrudan doğruya belge olarak kabul edilmek gerekir. Bant kayıtları bakımından bunların sakıncası olarak ileri sürülen en önemli nokta, bunların üzerinde tahrifat ve değişiklik yapmanın çok kolay mümkün olmasıdır. Hatta bir belgeyle karşılaştırıldığında, bunun çok daha uygun olduğu söylenebilir. Bant kayıtları keşif konusu olabilecek bir şey olarak düşünülmeli ve mahkeme önünde ve sözlü olarak yapılmasıyla gerçekleşmektedir. CMK kuralları bunu öngörmektedir. Buna göre bant kayıtları ancak bir keşfin konusu olabilmelidir. Bunların belge delili olarak değerlendirilmesi de

Devamını okumak için tıklayın…Ceza yargılamasında banda alınan kayıtlar delil olur mu?

Danıştay 15. Daire Başkanlığı, E. 2013/5558 K. 2015/7300 T. 10.11.2015

T.C. D A N I Ş T A Y ON BEŞİNCİ DAİRE Esas No : 2013/5558 Karar No : 2015/7300 Davacı : Vekili : Davalı : Vekili : Davanın Özeti : tarafından yayımlanan 11/11/2011 tarih ve B.10.0.THG.0.86.01.00-090.99/45208 sayılı “Bilgilendirme ve Tanıtım Faaliyetleri” konulu Genelgeye, 14/11/2012 tarih ve B.10.0.SHG.0.18.00.00-252.99/30185 Sayılı Genelge ile dördüncü madde eklenmesine ilişkin hükmün; sağlıkta bilgilendirme ve tanıtım mevzuatına göre sağlık alanında reklam yapmanın yasak olduğu, Genelgenin gerekçe niteliğindeki giriş kısmında Ekonomi Bakanlığı’nın bir tebliği ile sağlık turizminin döviz kazandırıcı hizmet olarak belirlendiği, bundan dolayı düzenlemenin ülkemizdeki sağlık kuruluşlarına yurtdışından daha çok hasta gelmesi için yapıldığının belirtildiği ancak

Devamını okumak için tıklayın…Danıştay 15. Daire Başkanlığı, E. 2013/5558 K. 2015/7300 T. 10.11.2015

Kripto Varlıkların Hukuki Analizi

Kripto varlıklara dair yasal düzenleme hareketleri Kripto varlıklar, ulaştıkları popülariteden ötürü son zamanlarda üzerinde en çok konuşulan konuların başında gelmektedir. Kimileri kripto varlık ve paraları büyüme ve istihdam yaratabilecek önemli bir finansal fırsat ve yenilik olarak görmektedir. Bazılarına göre ise kripto varlık ve paralar; yatırımcıların istismar edilmesi amacıyla kullanılan, kara para aklama riski arz eden ve finansal istikrarı sarsan bir saadet zinciridir. Bu olası avantajları ve riskleri yönetmek için hem ulusal hem de uluslararası seviyede küresel nitelikte düzenlemeler yapılması bir süredir gündemde olup, kimi yerel yasak ve düzenlemelerin, konunun sınır ötesi özelliklere sahip olmasını sağlayan teknolojisinden ötürü hukuken etkili şekilde

Devamını okumak için tıklayın…Kripto Varlıkların Hukuki Analizi

Riskli alan tespitine itiraz mümkün müdür?

Kanun ve Yönetmelik, riskli alan tespitine karşı itiraz yolu öngörmemiştir. Ancak riskli alan tespiti, Bakanlar Kurulu kararı ile olacağından Bakanlar Kurulu kararına karşı yargı yoluna başvurulmasına bir engel yoktur. 2575 sayılı Danıştay Kanunu uyarınca, Bakanlar Kurulu kararlarına karşı, Resmi Gazete’de yayım tarihinden itibaren (Kanun Ek Madde 1/f.2,a) 30 gün içinde (Kanun m.6/f.9) Danıştay’da dava açılır (m.24/1,a). Her ne kadar Kanun, dava açma süresini 30 gün olarak tayin etmiş ise de Danıştay, bir kararında, riskli alan tespitine karşı 30 gün içinde dava açılabileceği hususunun bildirilmemiş olması sebebiyle 60 günlük genel dava açma süresi içinde dava açılabileceği sonucuna ulaşmıştır. Kararda aynen şu

Devamını okumak için tıklayın…Riskli alan tespitine itiraz mümkün müdür?

Ceza yargılamasında yer gösterme ne demektir?

CMK bir özel keşif işlemi düzenlemiş, buna yer gösterme demiştir. Cumhuriyet savcısı, kendisine yüklenen suç hakkında açıklamada bulunmuş olan şüpheliye yer gösterme işlemi yaptırabilir. Soruşturmayı geciktirmemek kaydıyla, müdafi de yer gösterme işlemi sırasında hazır bulunabilir. Yer gösterme işlemi tutanağa bağlanır. Yer gösterme adıyla anılan işlem bir keşiftir. Buna göre, savcı bu işlemi yaptırmak konusunda görevlendirilmiştir. Maddede yer alan, “ yaptırabilir “ sözcüğünü, olayın özelliği dikkate alınarak, takdir yetkisi içinde kalan bir yetki olarak anlamak uygun olur. CMK’da savcının yer gösterme işlemini yapmasının zamanı belirtilmiştir. Bu işlem, hazırlık soruşturmasında yapılacaktır. Savcı, şüphelinin ifadesini aldıktan sonra bu işlemi yapacaktır. Bu demektir ki,

Devamını okumak için tıklayın…Ceza yargılamasında yer gösterme ne demektir?

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi, E. 2019/1827 K. 2021/775 T. 03.02.2021

MAHKEMESİ :TİCARET MAHKEMESİ   Taraflar arasında görülen davada İzmir 5. Asliye Ticaret Mahkemesi’nce verilen 12.07.2016 gün ve 2015/247 – 2016/807 sayılı kararı düzelterek onayan Daire’nin 20.12.2018 gün ve 2017/340 – 2018/8132 sayılı kararı aleyhinde davalı şirket vekili tarafından karar düzeltilmesi isteğinde bulunulmuş ve karar düzeltme dilekçesinin süresi içinde verildiği de anlaşılmış olmakla, dosya için düzenlenen rapor dinlenildikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra gereği konuşulup düşünüldü: Davacı vekili, müvekkilinin karbondioksit absorbanı (sodalime) üretimi yapan bir firma olduğunu, ihale bazında çalıştığını, davalı şirketin Ber-Kim adlı firmanın ür ettiği Sarbolime marka ürünün satıcısı olduğunu,

Devamını okumak için tıklayın…Yargıtay 11. Hukuk Dairesi, E. 2019/1827 K. 2021/775 T. 03.02.2021

Riskli alan tespitinin, kentsel dönüşümün amaçlarını istismar edecek şekilde yapılması mümkün müdür?

Riskli alan tespitinin, teknik ayrıntıları mevzuatta yeterli biçimde düzenlenmemiştir. Ayrıca uygulamada, riskli alanlarda, her bir yapı için ayrı ayrı riskli yapı tespiti yapılmamaktadır. Bir bölgenin riskli alan olarak ilan edilmesi, üzerindeki yapılaşma gerekçesi ile dahi ilişkilendirilebilir. Buradan hareketle, örneğin, üzerindeki yapılaşmanın afet sonrası oluşacak araç trafiği sebebiyle can kaybına yol açacağından bahisle düzenlenecek teknik rapora istinaden bir bölgenin riskli alan ilân edilmesi akla gelebilir. Bir başka örnekte, siyasi tercihlere bağlı olarak bir mahalle riskli alan ilân edilerek kentsel dönüşüme konu olurken, hemen yanı başındaki mahallede hiçbir işlem yapılmaması mümkün olabilir. Kentsel dönüşümün hukuki altyapısının neden sağlam olması gerektiği buradaki örneklerden

Devamını okumak için tıklayın…Riskli alan tespitinin, kentsel dönüşümün amaçlarını istismar edecek şekilde yapılması mümkün müdür?

Ceza yargılamasında keşif ne demektir?

Keşif, yargıcın ispat konusunda kanaat sahibi olmak için yaptığı bir araştırmadır. Bu kanaate ulaşmak için yargıç canlı ya da cansız her şey üzerinde böyle bir araştırma yapabilir. Bu bakımdan insanlar, cesetler, nesneler keşfe konu olabilir. Hatta olaylar bile keşfe konu olabilir, bir kavşaktaki trafik sıkışıklığı gibi. Keşif işleminin yapılmasında çeşitli duyulardan yararlanmak mümkündür. Görme (olay yerinin, bir cesedin, bir yaranın, parmak izinin, ayak izlerinin görülmesi), işitme (sessizliği bozan gürültü), koklama (kokmuş yiyecekler), dokunma (bir bıçağın keskinliği) duyularıyla gerçekleştirilebilir. Keşif yargıç tarafından yapılır, kural budur. Ancak gecikmede tehlike olan hallerde savcılar da keşif yapabilirler. Niteliği bakımından yargılamanın her aşamasında keşif yapılabilir.

Devamını okumak için tıklayın…Ceza yargılamasında keşif ne demektir?