Hacze Takipsiz İştirak Usulü / Hacze Takipsiz İştirakta Nasıl Bulunulur?

Takipsiz iştirak de, ilk konulan haczin dayanağı olan takibin yapıldığı icra dairesinden istenir. İcra dairesi, hacze takipsiz iştirak taleplerini borçluya ve alacaklılara bildirir ve onlara bu talebe, bildirim tarihinden itibaren yedi gün içinde itiraz edebileceklerini bildirir. Borçlu veya alacaklılardan biri, bu süre içinde takipsiz iştirak talebine itiraz ederse, takipsiz iştirak talebinde bulunan kişinin hacze iştiraki geçici olarak kabul olunur ve kendisine yedi gün içinde mahkemede dava açması gerektiği bildirilir. Takipsiz iştirak talebinde bulunan, verilen bu süre içinde mahkemede dava açmazsa, hacze iştirak hakkı ve geçici haciz düşer. Mahkemede açılan bu davaya basit yargılama usulüne (HMK m. 316-322) göre bakılır (İİK

Devamını okumak için tıklayın…Hacze Takipsiz İştirak Usulü / Hacze Takipsiz İştirakta Nasıl Bulunulur?

Hacze Kimler Takipsiz İştirak Edebilir?

Borçluya karşı bir takip yapıp takibini kesinleştirmeden, başka bir alacaklının talebi ile konulmuş olan hacze iştirak edebilecek olanları ve bu kişilerin hangi alacaklarından dolayı hacze takipsiz (imtiyazlı) iştirak edebileceklerini belirlemek gerekir. Bunlar: Borçlunun eşi, çocukları ve vasi veya kayyımı olduğu kişiler (TMK m. 494) Bu kişilerin hacze imtiyazlı olarak iştirak edebilmeleri için, alacaklarının kanunda belirtilmiş ilişkilerden doğmuş olması gerekir: Borçlunun eşinin alacağının evlenmeden doğmuş olması gereklidir (İİK m. 101). Borçlunun çocuğunun alacağının velayetten; borçlunun vasi veya kayyımı bulunduğu kişinin alacağının vesayetten (TMK m. 466; İİK m. 206/c) doğmuş olması gerekir. Küçükler, vesayet altında bulunanlar ve kendilerine kayyım tayin edilmiş olanlar

Devamını okumak için tıklayın…Hacze Kimler Takipsiz İştirak Edebilir?

Hacze Takipsiz İştirak Nedir?

Kanun, hukuki veya fiili engellerden dolayı icra takibi yapamayan bazı alacaklıları korumak için, önceden bir icra takibi yapılmasına gerek kalmadan, bu kişilerin başka bir alacaklının talebi ile konulmuş olan hacze iştirak edebileceğini kabul etmiştir (İİK m. 101). Bu iştirake, takipsiz iştirak veya imtiyazlı iştirak (katılma) denir. Karı koca (eşler) arasında icra takibi yapılmasına hukuki engel oluşturan, yani cebri icra yasağını düzenleyen Türk Kanunu Medenisinin (eski Medeni Kanunun) 165. maddesi hükmüne 1 Ocak 2002 tarihinde yürürlüğe giren Türk Medeni Kanununda yer verilmemiştir. Başka bir deyişle, karı koca arasındaki cebri icra yasağının hukuki dayanağı ortadan kalkmıştır. Ancak velayet veya vesayet altında bulunan

Devamını okumak için tıklayın…Hacze Takipsiz İştirak Nedir?

Haciz Borçlunun Yokluğunda Yapılabilir Mi?

Hukukumuza göre, borçluya hacze gelineceği hakkında önceden bir tebligat yapılması gerekmez. Ancak hacze gidildiğinde, haciz mahallinde borçlunun aranması ve mümkünse onun bilgisi dahilinde haciz yapılması daha uygun olur. Zira borçlu, haciz sırasında borcunu ödeyip hacze engel olmak isterse, borcunu hacze gelen icra dairesi görevlisine öder ve karşılığında bir geçici makbuz alır; böylece haciz işlemi durur. Bu geçici makbuz, icra dairesinde kesin tahsilat makbuzu ile değiştirilir (Niz. m. 29). Ancak, borçlunun yokluğunda yapılan haciz geçerli ve Kanuna uygundur. Çünkü, borçlu haciz sırasında haczedilecek malın olduğu yerde bulunmaz ve hemen bulundurulması da mümkün olmazsa, haciz borçlunun yokluğunda yapılır (m. 80/2). Bu anlamda

Devamını okumak için tıklayın…Haciz Borçlunun Yokluğunda Yapılabilir Mi?

Haciz Kim Tarafından ve Ne Zaman Yapılır?

Haciz icra müdürü tarafından yapılır. Ancak icra müdürü, haczi yardımcısına ve katiplerinden (icra dairesi görevlilerinden) birine de yaptırabilir (İİK m. 80/1). İcra dairesinin, haciz talebinden itibaren en geç üç gün içinde haczi yapması gerekir (m. 79/1). Bu üç günlük süre, hacze başlamak için olup, haczin bu süre içinde bitirilmesi şart değildir. Aksi halde alacaklı, süresiz şikayet yoluna (İİK m. 16/2) gidebilir. Bundan başka, üç günlük süre geçtikten sonra yapılan hacizler de geçerlidir. Alacaklının gecikmeden kaynaklanan bir zararı doğarsa (örneğin, borçlu bu arada mallarını kaçırırsa) m. 5 uyarınca Devletin sorumluluğu da doğabilir. Aynı borçluya karşı (başka tarihlerde yapılmış) birden fazla haciz

Devamını okumak için tıklayın…Haciz Kim Tarafından ve Ne Zaman Yapılır?

Haczin Süresi Var Mıdır? Haciz Düşer Mi? Yenileme Talebi

Alacaklının haciz isteme hakkı süreye tabidir (İİK m. 78/2). Buna göre, haciz isteme hakkı, ödeme emrinin tebliği tarihinden itibaren bir yıl geçmekle düşer. Borçlu ödeme emrine itiraz etmişse, alacaklının itirazın kaldırılması için icra mahkemesine başvurduğu (m. 68-68/a) tarihten veya itirazın iptal davasının açıldığı (m. 67) tarihten, bu husustaki icra mahkemesi veya mahkeme kararının kesinleşmesine kadar geçen zaman veya alacaklıyla borçlunun icra dairesindeki taksit sözleşmesi yapmaları halinde taksit sözleşmesinin ihlaline kadar geçen zaman bu bir yıllık haciz isteme süresinin hesabında dikkate alınmaz (m. 78/2). Alacaklı bu bir yıllık süre içinde haciz talebinde bulunmaz veya haciz talebini geri alıp da bu bir yıllık süre

Devamını okumak için tıklayın…Haczin Süresi Var Mıdır? Haciz Düşer Mi? Yenileme Talebi

Ödeme Emri Ne Zaman Kesinleşir?

Ödeme emri aşağıdaki hallerde kesinleşir; Borçlu, ödeme emrinin tebliğinden itibaren yedi gün içinde ödeme emrine itiraz etmezse, ödeme emri kesinleşir. Borçlu ödeme emrine itiraz ederse; Alacaklının açtığı itirazın iptali davasını (m. 67) kazanması ile veya İcra mahkemesinin borçlunun itirazının kesin olarak kaldırılmasına (m. 68) karar vermesi ile veya İtirazın geçici olarak kaldırılmasına karar verilmiş (m. 68/a) olup da, borçlunun yedi gün içinde borçtan kurtulma davası açmaması veya açıp da borçtan kurtulma davasını kaybetmesi ile ödeme emri kesinleşir.  

Haciz Talebi Nedir? Nasıl Gönderilir?

Ödeme emrinin (takibin) kesinleşmesi üzerine, icra takibine kendiliğinden devam edilmez. Bunun için, alacaklının, takibe devam edilmesini istemesi, yani haciz talebinde bulunması gerekir (İİK m. 78; Y m. 12/A). Haciz talebi, “haciz istiyorum” veya “takibe devam edilmesini istiyorum” gibi ifadelerle olabilir. Haciz isteme hakkı, ödeme emrinde alacaklı olarak gözüken kimseye veya alacaklının külli ya da cüzi haleflerine aittir. Haciz talebi, ödeme emrinde borçlu olarak gösterilen kimseye veya borçlunun külli ya da cüzi haleflerine karşı yapılır. Haciz talebi bir dilekçe ile yapılabileceği gibi, icra dairesine sözlü veya elektronik ortamda UYAP üzerinden (m. 8/1) de bildirilebilir. Alacaklı, haciz talebi ile birlikte haczin gerektirdiği

Devamını okumak için tıklayın…Haciz Talebi Nedir? Nasıl Gönderilir?