Hacze Takipsiz İştirak Usulü / Hacze Takipsiz İştirakta Nasıl Bulunulur?

Takipsiz iştirak, takibin yapıldığı icra dairesinden istenir. Borçlu ve alacaklılar, icra dairesi tarafından hacze takipsiz iştirak taleplerinin bildirildiği tarihten itibaren yedi gün içinde bu talebe itiraz edebileceklerini öğrenirler. Bu süre içinde, borçlu veya alacaklılardan biri takipsiz iştirak talebine itiraz ederse, takipsiz iştirak talebinde bulunan kişinin hacze iştiraki geçici olarak kabul edilir ve yedi gün içinde mahkemede dava açması gerekir. Takipsiz iştirak talebinde bulunan kişi bu süre içinde mahkemede dava açmazsa, hacze iştirak hakkı ve geçici haciz düşer. Bu dava, mahkeme tarafından açılan basit yargılama usulüne (HMK m. 316-322) uygun olarak incelenir (İİK m. 101/2). Bir alacaklının bir nafaka ilamına dayanarak

Devamını okumak için tıklayın…Hacze Takipsiz İştirak Usulü / Hacze Takipsiz İştirakta Nasıl Bulunulur?

Hacze Kimler Takipsiz İştirak Edebilir?

Başka bir alacaklının talebi ile konulmuş olan hacze iştirak edebilecek olanlar ve bu kişilerin hangi alacaklarından dolayı imtiyazlı veya takipsiz olarak iştirak edebilecekleri, borçluya karşı bir takip yapıp takibini kesinleştirmeden önce belirlenmelidir. Bunların: Borçlunun eşi, çocukları, vasi veya kayyımı olduğu kişiler (TMK m. 494), alacaklarının kanunda belirtilen ilişkilerden doğması gerekir. Borçlunun eşinin alacağı, evlenmeden önce doğmalıdır (İİK m. 101). Borçlunun çocuğunun veya vasi veya kayyımın alacağının velayetten (TMK m. 466; İİK m. 206/c) doğması gerekir. Sulh mahkemesi, vesayet altında bulunanlar ve kendilerine kayyım tayin edilmiş olanlar adına hacze iştirak edebilir (TMK m. 426/2, 426/3). Bu kişilerin hacze imtiyazlı olarak katılmaları

Devamını okumak için tıklayın…Hacze Kimler Takipsiz İştirak Edebilir?

Hacze Takipsiz İştirak Nedir?

Kanun, hukuki veya fiili engeller nedeniyle icra takibi yapamayan bazı alacaklıların, başka bir alacaklının talebi ile konulmuş olan hacze iştirak edebilir (İİK m. 101). İmtiyazlı iştirak veya takipsiz iştirak bu tür iştirak türlerini ifade eder. 1 Ocak 2002 tarihinde yürürlüğe giren Türk Kanunu Medenisinin (eski Medeni Kanun) 165. maddesi, eşler arasında icra takibi yapılmasını engelleyen cebri icra yasağını düzenlemektedir. Başka bir deyişle, karı koca arasındaki cebri icra düzenlemesinin hukuki dayanağı yoktur. Ancak velayet veya vesayet altında bulunan kişilerin velayet veya vesayet ilişkisi devam ettiği sürece, veli veya vasilerine karşı icra takibi yapmalarında fiili engel devam ettiği gibi, karı koca arasında

Devamını okumak için tıklayın…Hacze Takipsiz İştirak Nedir?

Haciz Borçlunun Yokluğunda Yapılabilir Mi?

Hukukumuza göre, borçluya hacze gelineceği hakkında önceden haber verilmez. Ancak hacze gidildiğinde, borçlunun aranması ve mümkünse onun bilgisi dahilinde haciz yapılması daha iyidir. Zira borçlu, hacze gelen icra dairesi görevlisine borcunu ödeyerek hacze engel olmak isterse, haciz işlemi durur. İcra dairesince, bu geçici makbuz kesin tahsilat makbuzu ile değiştirilir (Niz. m. 29). Bununla birlikte, borçlunun yokluğunda haciz geçerli ve Kanuna uygundur. Çünkü borçlu, haciz sırasında haczedilecek malın olduğu yerde bulunmaz ve hemen bulundurulması mümkün olmazsa, haciz borçlunun yokluğunda yapılır (m. 80/2). Bu nedenle, borçlunun evini çilingirle açmak ve haciz yapmak da mümkündür. Bununla birlikte, kanımızca bu uygulamanın anayasal temel haklar

Devamını okumak için tıklayın…Haciz Borçlunun Yokluğunda Yapılabilir Mi?

Haciz Kim Tarafından ve Ne Zaman Yapılır?

İcra müdürü haczi gerçekleştirir. Bununla birlikte, icra müdürü haczi yardımcısına veya icra dairesi görevlilerinden birine yaptırabilir (İİK m. 80/1). Haciz talebi, icra dairesinin en geç üç gün içinde haczi gerçekleştirmesi gerekir (m. 79/1). Bu üç günlük süre, hacze başlamak içindir ve haczin bu süre içinde tamamlanması gerekmez. Aksi halde alacaklı süresiz şikayet yoluna başvurabilir (İİK m. 16/2). Bunun yanı sıra, üç gün geçtikten sonra yapılan hacizler geçerlidir. Alacaklının gecikmeden kaynaklanan bir zararı varsa (örneğin, borçlu mallarını kaçırırsa) m. 5 uyarınca devlet de sorumludur. Bir borçluya karşı birden fazla haciz talebi başka tarihlerde yapılmışsa, bu taleplerin tarihleri sırasına göre haciz yapılmalıdır.

Devamını okumak için tıklayın…Haciz Kim Tarafından ve Ne Zaman Yapılır?

Haczin Süresi Var Mıdır? Haciz Düşer Mi? Yenileme Talebi

Alacaklının haciz isteme hakkı, süreye tabidir (İİK m. 78/2). Bu nedenle, ödeme emrinin tebliği tarihinden itibaren bir yıl geçtikten sonra haciz isteme hakkı düşer. Borçlu ödeme emrine itiraz etmişse, alacaklının itirazın kaldırılması için icra mahkemesine başvurduğu (m. 68-68/a) tarihten veya itirazın iptal davasının açıldığı (m. 67) tarihten, bu husustaki icra mahkemesi veya mahkeme kararının kesinleşmesine kadar geçen süre, bir yıllık haciz isteme süresinin hesabında dikkate alınmaz (m. 78/2). Bir yıl içinde alacaklı haciz talebinde bulunmaz veya haciz talebini geri alıp da bu bir yıl içinde yenilemezse takip dosyası işlemden kaldırılır (m. 78/4, Yönetmelik m. 108/2). Bu nedenle, dosya yalnızca işlemden

Devamını okumak için tıklayın…Haczin Süresi Var Mıdır? Haciz Düşer Mi? Yenileme Talebi

Ödeme Emri Ne Zaman Kesinleşir?

Ödeme emri aşağıdaki durumlarda gerçekleşir: Ödeme emrine tebliğden itibaren yedi gün içinde itiraz edilmezse, ödeme emri kesinleşir. Borçlu ödeme emrine itiraz ederse; Alacaklının açtığı itirazın iptali davasını (m. 67) kazanması ile veya İcra mahkemesinin borçlunun itirazının kesin olarak kaldırılmasına (m. 68) karar vermesi ile veya İtirazın geçici olarak kaldırılmasına karar verilmiş (m. 68/a) olup da, borçlunun yedi gün içinde borçtan kurtulma davası açmaması veya açıp da borçtan kurtulma davasını kaybetmesi ile ödeme emri kesinleşir.  

Haciz Talebi Nedir? Nasıl Gönderilir?

Ödeme emrinin (takibin) kesinleşmesinin ardından icra takibine kendiliğinden başlanmaz. Bunun için alacaklının haciz talebinde bulunması veya takibe devam edilmesini istemesi gerekir (İİK m. 78; Y m. 12/A). “Haciz talep ediyorum” veya “takibe devam edilmesini istiyorum” gibi ifadeler, haciz taleplerini ifade etmek için kullanılabilir. Alacaklı olarak görünen kişi veya alacaklının külli veya cüzi halefleri, ödeme emrinde haciz isteme hakkına sahiptir. Haciz, ödeme emrinde borçlu olarak gösterilen kişiye veya borçlunun külli ya da cüzi haleflerine karşı yapılır. Haciz talebi, UYAP (m. 8/1) aracılığıyla sözlü veya elektronik olarak icra dairesine iletilebilir. Haciz talebi ile birlikte, alacaklı haczin gerektirdiği masrafları peşin öder (m. 59).

Devamını okumak için tıklayın…Haciz Talebi Nedir? Nasıl Gönderilir?