Yargıtay 3. Ceza Dairesi, E. 2021/18522 K. 2022/2574 T. 10.05.2022

MAHKEMESİ :Ceza Dairesi SUÇLAR : Kasten öldürmeye teşebbüs, cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılmaya teşebbüs HÜKÜMLER :1) Silifke 1. Ağır Ceza Mahkemesinin 14/07/2021 tarih ve 2020/409 Esas, 2021/467 Karar sayılı ilamı ile; a) Sanığın kasten öldürmeye teşebbüs suçundan TCK’nin 81/1, 35/2, 62/1, 53, 63. maddeleri uyarınca 7 yıl 6 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına dair kararı b) Sanığın cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılmaya teşebbüs suçundan CMK’nin 223/2-a maddesi uyarınca beraatine dair kararı2) … Bölge Adliye Mahkemesi 4. Ceza Dairesinin 24/09/2021 tarih ve 2021/1870 Esas, 2021/1641 Karar sayılı kararı ile; İstinaf başvurularının esastan reddine

Devamını okumak için tıklayın…Yargıtay 3. Ceza Dairesi, E. 2021/18522 K. 2022/2574 T. 10.05.2022

Yargıtay 17. Hukuk Dairesi, E. 2014/22239 K. 2017/5740 T. 22.05.2017

MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi Taraflar arasındaki, trafik kazası nedeniyle maddi tazminat davası üzerine yapılan yargılama sonunda, kararda yazılı nedenlerle, davanın kısmen kabulüne ilişkin verilen hüküm, davalı … vekili tarafından süresi içinde temyiz edilmekle, dosya incelendi, gereği düşünüldü: – K A R A R – Davacı vekili, davacıya ait olup davalı … şirketi tarafından kaskolanan araca, diğer davalı gerçek kişilerin işleteni ve sürücüsü olduğu aracın çarpmasıyla oluşan kazada, davacı aracının ağır hasar gördüğünü, hasar nedeniyle araçta değer kaybı meydana geldiğini, hasar bedelinin davalı sigortacı tarafından eksik ödendiğini ve tamirin gecikmeli yaptırılması nedeniyle de davacının ticari kazanç kaybına uğradığını belirterek, bakiye hasar

Devamını okumak için tıklayın…Yargıtay 17. Hukuk Dairesi, E. 2014/22239 K. 2017/5740 T. 22.05.2017

Yargıtay 4. Hukuk Dairesi, E. 2020/1876 K. 2021/473 T. 04.02.2021

MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi Davacı … vekili Avukat … tarafından, davalılar … ve … aleyhine 03/08/2012 gününde verilen dilekçe ile trafik kazası sonucu araçta meydana gelen değer kaybı ve kazanç kaybı nedeniyle maddi tazminat istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; davacının değer kaybı isteminin reddine, kazanç kaybı isteminin kısmen kabulüne dair verilen 10/09/2019 günlü kararın Yargıtayca incelenmesi davacı vekili tarafından süresi içinde istenilmekle temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra tetkik hakimi tarafından hazırlanan rapor ile dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği görüşüldü. 1-Dosyadaki yazılara, kararın bozmaya uygun olmasına, delillerin değerlendirilmesinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre davacının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz

Devamını okumak için tıklayın…Yargıtay 4. Hukuk Dairesi, E. 2020/1876 K. 2021/473 T. 04.02.2021

Yargıtay Ceza Genel Kurulu, E. 2020/93 K. 2021/319 T. 29.06.2021

Kararı Veren Yargıtay Dairesi : 14. Ceza Dairesi Mahkemesi :Ceza Dairesi Sanık … hakkında basit cinsel saldırı suçundan açılan kamu davasında yapılan yargılama sırasında, Şuhut Asliye Ceza Mahkemesince 24.04.2017 tarih ve 100-257 sayı ile eylemin teşebbüs aşamasında k alan nitelikli cinsel saldırı suçunu oluşturabileceği gerekçesiyle görevsizlik kararı verilmesi üzerine dosyanın gönderildiği Afyonkarahisar 1. Ağır Ceza Mahkemesince 02.04.2018 tarih ve 308-168 sayı ile eylemin teşebbüs aşamasında k alan nitelikli cinsel saldırı suçunu oluşturduğu kabul edilerek sanığın TCK’nın 102/2, 102/3-a, 35/2, 62, 53 ve 63. maddeleri uyarınca 13 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası ile cezalandırılmasına, hak yoksunluğuna ve mahsuba hükmedilmiştir.

Devamını okumak için tıklayın…Yargıtay Ceza Genel Kurulu, E. 2020/93 K. 2021/319 T. 29.06.2021

Danıştay 7. Daire, E. 2021/1702 K. 2021/5215 T. 26.11.2021

T.C. D A N I Ş T A Y YEDİNCİ DAİRE Esas No : 2021/1702 Karar No : 2021/5215 TEMYİZ EDEN (DAVALI) : … Bakanlığı adına … Gümrük Müdürlüğü … VEKİLİ : Av. … KARŞI TARAF (DAVACI) : … Otomotiv İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi VEKİLİ : Av. … İSTEMİN KONUSU : … Bölge İdare Mahkemesi … Vergi Dava Dairesinin … tarih ve E:…, K:… sayılı kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir. YARGILAMA SÜRECİ : Dava Konusu İstem: Davacı adına 2009 ve 2010 yıllarında tescilli muhtelif tarih ve sayılı 8 adet serbest dolaşıma giriş beyannamesi muhteviyatı araç kıymetinin noksan

Devamını okumak için tıklayın…Danıştay 7. Daire, E. 2021/1702 K. 2021/5215 T. 26.11.2021

Yargıtay Ceza Genel Kurulu, E. 2017/659 K. 2018/668 T. 20.12.2018

Kararı Veren Yargıtay Dairesi : 1. Ceza Dairesi Mahkemesi :Ağır Ceza Sayısı : 275-280 Sanık … hakkında kasten öldürme suçundan açılan kamu davasında yapılan yargılama sonucunda, sanığın eyleminin kasten nitelikli öldürme suçunu oluşturduğu kabul edilerek TCK’nın 82/1-b, 29/1, 53, 63 ve 54. maddeleri uyarınca 24 yıl hapis cezası ile cezalandırılmasına, hak yoksunluğuna, mahsuba ve müsadereye ilişkin İzmir 11. Ağır Ceza Mahkemesince verilen 28.11.2013 tarihli ve 326-342 sayılı resen temyize tabi hükmün, sanık müdafisi tarafından da temyiz edilmesi üzerine dosyayı inceleyen Yargıtay 1. Ceza Dairesince 10.06.2015 tarih ve 1332-3789 sayı ile; “Oluşa, dosya içeriğindeki delillere ve sanık … ‘nin aksi sabit

Devamını okumak için tıklayın…Yargıtay Ceza Genel Kurulu, E. 2017/659 K. 2018/668 T. 20.12.2018

Yargıtay 17. Hukuk Dairesi, E. 2015/13697 K. 2016/3155 T. 14.03.2016

MAHKEMESİ : … Asliye Hukuk Mahkemesi Taraflar arasındaki trafik kazasından kaynaklanan tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda; kararda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne dair verilen hükmün süresi içinde davacı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği düşünüldü: – K A R A R – Davacı vekili; davacının sahibi olduğu aracın park halinde iken davalılardan … ‘ün sevk ve idaresindeki aracın çarpmasına maruz kalarak ağır şekilde hasarlandığını, davalı sürücünün aracı girmesi park etmesi yasak olan bölgede park ettiğini ve davacı araca çarptığını, davalıların sürücüsü ve maliki oldukları aracın olayda tam kusurlu olduğunu, davacının aracının ticari otobüs olduğunu, 104 gün yetkili

Devamını okumak için tıklayın…Yargıtay 17. Hukuk Dairesi, E. 2015/13697 K. 2016/3155 T. 14.03.2016

Yargıtay 17. Hukuk Dairesi, E. 2015/17522 K. 2016/3870 T. 28.03.2016

MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi Taraflar arasındaki tazminat davası üzerine yapılan yargılama sonunda, kararda yazılı nedenlerle davanın kısmen kabulüne ilişkin verilen hüküm, davacı vekili tarafından süresi içinde temyiz edilmekle, dosya incelendi, gereği düşünüldü: – K A R A R – Davacı vekili, davalının sevk ve idaresindeki aracı ile davacı aracına çarpması sonucu oluşan kazada davacı aracının hasar gördüğünü, davalının kazada tam kusurlu olduğunu, araçta değer kaybı oluştuğunu ve araç kiralama işi yapan davacının aracı kullanamamaktan dolayı da 13 günlük kazanç kaybı olduğunu, … Sulh Hukuk Mahkemesi’nin 2013/46 D.İş sayılı dosyasında alınan raporda davacı aracındaki değer kaybının 6.000,00 TL. olarak saptandığını, fazlaya

Devamını okumak için tıklayın…Yargıtay 17. Hukuk Dairesi, E. 2015/17522 K. 2016/3870 T. 28.03.2016

Yargıtay 20. Ceza Dairesi, E. 2018/5688 K. 2019/5835 T. 05.11.2019

Mahkeme : ANTALYA Bölge Adliye Mahkemesi 5. Ceza Dairesi Kararın Tarihi – Numarası : 13/09/2018 – 2018/189 esas ve 2018/676 karar Suç : Uyuşturucu madde ticareti yapma Bölge Adliye Mahkemesince verilen hüküm sanık ve müdafii tarafından temyiz edilmekle, temyiz edenlerin sıfatı, başvuruların süresi, kararın niteliği ve temyiz sebeplerine göre dosya incelendi. GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ : Sanık müdafii süresinde duruşma talebinde bulunmuş ise de; dosya kapsamı dikkate alınarak 5271 sayılı CMK’nın 299. maddesinin 1. fıkrası uyarınca sanık hakkındaki inceleme takdiren duruşmasız olarak yapılmıştır. 5271 sayılı CMK’nın 288 ve 294. maddelerinde yer alan düzenlemeler ile CMK’nın 289. maddesinde sayılan kesin hukuka aykırılık

Devamını okumak için tıklayın…Yargıtay 20. Ceza Dairesi, E. 2018/5688 K. 2019/5835 T. 05.11.2019

Danıştay 7. Daire, E. 2018/6 K. 2021/2566 T. 28.05.2021

T.C. D A N I Ş T A Y YEDİNCİ DAİRE Esas No : 2018/6 Karar No : 2021/2566 TEMYİZ EDEN (DAVALI) : … Bakanlığı adına … Gümrük Müdürlüğü VEKİLİ : Av. … KARŞI TARAF (DAVACI) : … Pazarlama ve Dış Ticaret Limited Şirketi VEKİLİ : Av. … İSTEMİN KONUSU : … Vergi Mahkemesinin … tarih ve E:…, K:… sayılı kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir. YARGILAMA SÜRECİ : Dava Konusu İstem: Davacı adına tescilli … tarih ve … sayılı serbest dolaşıma giriş beyannamesi ile EUR.1 dolaşım belgesi kapsamında ithal edilen “ceviz içi” cinsi eşyaya ilişkin olarak, EUR.1 dolaşım belgesinin sonradan

Devamını okumak için tıklayın…Danıştay 7. Daire, E. 2018/6 K. 2021/2566 T. 28.05.2021