Franchise Anlaşmalarına Rekabet Kanunu Uygulanır mı?

Franchise sözleşmesinde franchise-veren (franchisor), kendisine ait bir işletme ve pazarlama sistemini oluşturan fikri ve sınai unsurlar üzerinde franchise alana lisans hakları (sistemi kullanma yetkisi) tanıyarak, franchise-alanı kendi işletme organizasyonuna (franchise işletmeleri zincirine) entegre etmek ve onu bu sisteme dayanan faaliyeti sırasında sürekli olarak desteklemek borcu altına girerken; franchise-alan da, bu sözleşmede, hem söz konusu sisteme dahil mal ve/veya hizmetlerin sürümünü kendi nam ve hesabına yapmayı ve desteklemeyi, hem de franchise-verene doğrudan veya dolaylı bir ücret ödemeyi taahhüt eder. Franchise-alan, sürümü bağımsız bir müteşebbis olarak yaparken, kendisine sunulan sistemi aynen kullanmak ve franchise verenin talimatlarına harfiyen uymak zorundadır. Franchise Sözleşmesinde franchise

Devamını okumak için tıklayın…Franchise Anlaşmalarına Rekabet Kanunu Uygulanır mı?

Bedelsiz Senedi Kullanma Suçu

Bedelsiz Senedi Kullanma Suçu MADDE 156- (1) Bedelsiz kalmış bir senedi kullanan kimseye, şikâyet üzerine, altı aydan iki yıla kadar hapis ve adli para cezası verilir. Maddede, bedelsiz kalmış senet kavramı önemlidir. Bu konuda ilk akla gelen şey, senedin ödenmiş olmasıdır. Senet terimini, borç doğuran belge olarak anlamak uygun olur. Bu çerçevede, bir çek ya da poliçe de aynı sonucu doğurur. Aksine düşünce hukuka uygun olmaz. Örneğin bu kavramı emre yazılı senet olarak sınırlandırmak doğru değildir. Adi yazılı senet de maddenin koruması altında olan bir belgedir. Bedelsizlik tartışmasında, kısmen ödeme konusu gündeme gelebilir. Bu durumda, hak sahibi ödenmeyen kısım için

Devamını okumak için tıklayın…Bedelsiz Senedi Kullanma Suçu

Scooter Sürücüsünün Sebep Olduğu Kazalarda Sorumluluğu

E-skuter kullanıcısının, trafik kurallarına aykırı davranışları, kusurlu ve hukuka aykırı filleriyle (haksız fiil) (TBK m. 49.1) kendisine veya başkasına zarar vermesi (ölüm, yaralama, mala gelen zarar) mümkündür. Birçok ülkede e-skuter kullananların hızlı sürme veya trafik kurallarına uymama sonucunda çarpışma ya da düşme nedeniyle yaralandıkları ve özellikle kafaya gelen zararlara (beyin sarsıntıları; kanamalar) uğradıkları gözlemlenmiştir. Bu nedenledir ki, kask takılması zorunlu olmayan hukuk düzenlerinde bile kask kullanılması tavsiye edilmektedir. Scooter sürücüsünün kendisine verdiği zararlar nedeniyle sorumluluğu E-skuter kullanan, kusurlu ve hukuka aykırı bir davranışla (hızlı sürme, yol ve hava durumunu gözetmeksizin e-skuteri kullanma, e-skuterde başka bir kişi veya eşya taşıma, park

Devamını okumak için tıklayın…Scooter Sürücüsünün Sebep Olduğu Kazalarda Sorumluluğu

Scooter Sürücüsünün Yükümlülükleri

Scooter sürücüsünün yerine getirmesi gerekenler nelerdir? KTK (m. 66), Yönetmelik (m. 5) ve hizmet sözleşmesine (kısa süreli kira sözleşmesine) göre e-skuter kullanıcısının hukuksal durumu aşağıdaki şekilde belirlenmiştir: 1) Kural olarak e-skuter kullananlar, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununda ve ilgili diğer mevzuatta belirtilen kurallara uymakla yükümlüdür (Yönetmelik m. 5.3). 2) Ayrı bir bisiklet yolu veya bisiklet şeridi varsa e-skuter, taşıt yolunda kullanılamaz (Yönetmelik m. 5.1.a). 3) E-skuterin otoyol, şehirlerarası karayolları ve azami hız sınırı 50 km/s üzerinde olan karayollarında sürülmesi; yaya yollarında sürülmesi yasaklanmıştır. 4) Ayrıca, ikiden fazlasının taşıt yolunun bir şeridinde yan yana sürülmesi; başka bir araca bağlanarak, asılıp tutunarak

Devamını okumak için tıklayın…Scooter Sürücüsünün Yükümlülükleri

Scooter Sürücüsünün Yaşı Kaç Olmalı? En az kaç yaşında scooter sürülebilir?

E-skuter kullanım sözleşmesinin yapılabilmesi için e-skuter kullanıcısının en az 15 (onbeş) yaşını bitirmiş olması gerekir. Yetki belgesi sahiplerinin daha küçük yaştakilere hizmet vermeleri yasaklanmıştır (Yönetmelik m. 16.9). Kullanıcı yaşına ilişkin hüküm, emredici nitelikte olduğundan ana babanın rızası olsa bile, daha küçük yaştakilere e-skuter kiralanmasına ilişkin sözleşme, emredici hükümlere aykırılık nedeniyle kesin olarak hükümsüzdür (TBK m. 27.1). E-skuter sözleşmeleri bakımından 15 yaşını doldurmuş ve ayırt etme gücüne sahip bulunan küçüklerin durumu incelendiğinde kanımca şöyle bir çözüme varılabilir: Kural olarak bunların yasal temsilcilerinin (veli) rızası olmadıkça borç altına giremeyecekleri öngörülmüş ise de (TMK m. 16), velilerin, küçüğün diğer günlük yaşam işlemleri (çocukların

Devamını okumak için tıklayın…Scooter Sürücüsünün Yaşı Kaç Olmalı? En az kaç yaşında scooter sürülebilir?

Scooter İşletmecisi ile Scooter Kiralayan Arasındaki Hukuki İlişki

Scooter İşletmecisi ile Scooter Kiralayan Arasındaki Hukuki İlişki: Standart Kısa Süreli Kira İlişkisi Paylaşımlı e-skuterlerin kullanılabilmesi için “kullanıcı” ile “e-skuter işletmecisi” arasında bir sözleşmenin yapılması gerekir. Yönetmelik bu sözleşmeyi “hizmet sözleşmesi” olarak adlandırmış ise de, gerçekte taraflar arasındaki hukuksal bağ bir “kısa süreli bir kira ve hizmet sözleşmesi”dir. E-skuter işletmecisi, “kiralayan ve hizmet sağlayan”; e-skuteri kullanan ise “kiracı ve hizmetten yararlanan” durumundadır. Uygulamada bu sözleşmenin “standart bir katılma sözleşmesi” (standart adhesive contract) olarak düzenlenmekte olduğu görülmektedir (Yönetmelik m. 15). Bu araştırmayla ilgili olarak e-skuter kiralamalarında İstanbul’da yaygın olarak kullanılan Martı ve Binbin teşebbüslerine ait “kullanıcı sözleşmeleri” incelenmiştir. Bunların muhtemelen bir

Devamını okumak için tıklayın…Scooter İşletmecisi ile Scooter Kiralayan Arasındaki Hukuki İlişki

Paylaşımlı Scooter İşletmeciliği Yetki Belgesi Nedir? Nasıl Alınır?

Scooter işletmeciliği yetki belgesi alınmasına dair genel koşullar Yetki belgesi alınmasına ilişkin genel koşullar şunlardır: (i) gerçek kişilerin TC tabiiyetinde olmaları; (ii) tüzel kişilerin TC kanunlarına göre kurulmuş ve ticaret siciline tescil edilmiş bulunmaları; (iii) faal vergi mükellefi olmaları; (iv) ticaret veya esnaf odalarından birine kayıtlı olmaları; (v) elektronik tebligat sistemine üye olmaları; (vi) yetki belgesi için belirlenmiş ücreti ödemiş bulunmaları (Yönetmelik m. 7). Scooter işletmeciliği yetki belgesi alınmasına dair özel koşullar Yetki belgesi alınmasına ilişkin özel koşullar olarak da aşağıdaki hususlar öngörülmüştür: (i) başvuruda bulunanın en az 500.000 Tl sermayeye veya işletme sermayesine sahip olması; (ii) standartları İdarece belirlenecek

Devamını okumak için tıklayın…Paylaşımlı Scooter İşletmeciliği Yetki Belgesi Nedir? Nasıl Alınır?

Türk Hukukunda Scooter

E-skuter kullanımı Türkiye’de yeni bir ulaşım alternatifi olarak özellikle genç kuşak tarafından başlatılmış; kısa bir süre içinde yaygınlaşmış; fazla gecikmeksizin de kanun koyucu tarafından hukuksal bir çerçeve içine alınmıştır. Karayolları Trafik Kanununda Scooter İlk düzenleme 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’yla gerçekleştirilmiştir. Bu Kanuna 24.12.2020 tarihli ve 7261 sayılı Kanunla yapılan bir eklemeyle e-skuter kavramı tanımlanmış (m. 3) ve e-skuter kullanılmasına ilişkin bazı ana kurallar belirlenmiştir (m. 66).19 KTK’muza göre, e-skuter, “hızı en fazla 25 km/saate ula- şan tekerlekli ayak tahtası ve tutamağı olabilen, dikey bir direksiyon mekanizmasını içerebilen ve ayakta kullanılabilen bir taşıt”tır. Bu tanım, 14 Nisan 2021 tarihli “Elektrikli

Devamını okumak için tıklayın…Türk Hukukunda Scooter

Anonim Şirket Genel Kurulunda Oy Kullanımında Sınırlamalar Nelerden Oluşur?

Kanunun 479 uncu maddesinin birinci ve ikinci fıkraları uyarınca esas sözleşme ile paylara oy hakkında imtiyaz tanınmış ise; a) Esas sözleşme değişikliğinde, b) Yönetim kurulunun ibrasında ve yönetim kurulu aleyhine sorumluluk davası açılmasında, imtiyazlı oy kullanılamaz. Pay sahiplerinden hiçbiri; kendisi, eşi, alt ve üstsoyu veya bunların ortağı oldukları şahıs şirketleri ya da hâkimiyetleri altındaki sermaye şirketleri ile şirket arasındaki kişisel nitelikte bir işe veya işleme veya herhangi bir yargı kurumu ya da hakemdeki davaya ilişkin olan müzakerelerde oy kullanamaz. Şirket yönetim kurulu üyeleriyle yönetimde görevli imza yetkisini haiz kişiler veya bunların temsilcileri, yönetim kurulu üyelerinin ibra edilmelerine ilişkin kararlarda kendilerine

Devamını okumak için tıklayın…Anonim Şirket Genel Kurulunda Oy Kullanımında Sınırlamalar Nelerden Oluşur?