Fikri Mülkiyet Hakları

  Sınai haklar, telif hakları ve fikri mülkiyet hakları olarak bilinir. İlim-edebiyat eserleri, musiki, güzel sanatlar ve sinema eserleri, Telif Hakları olarak bilinir. Bu çalışmalardan elde edilen haklar yalnızca sahiplerine ait olduğundan, üçüncü taraflar izinsiz olarak kullanamaz. Patent, marka ve tasarım gibi sınai mülkiyet hakları kapsamındadır. Bu haklar maddi olmayan haklardır ve belirli bir süre boyunca sahiplerine sanayi ve tarım sektöründe buluş, yenilik, tasarım ve özgün fikri çalışmaların ilk uygulayıcıları ile marka ve ticaret unvanı gibi ayırt edici ürünler üretmek, satmak ve hizmetleri sunmak gibi yetkileri bırakırlar. Fiziki mülkiyet hakları, maddi varlığa sahip olmama, somutlaştığı varlıktan farklı olma ve belirli

Devamını okumak için tıklayın…Fikri Mülkiyet Hakları

Patent hakkının sağladığı yetkiler

Ekonomik değerlendirme yetkisi, patent sahibine ekonomik değerlendirme hakları sağlamaktır. Ürün ve usul patentlerinde bu güçlü patent hakkı cephesi mevcuttur.Patent hakkının sahibine ekonomik değerlendirme ve maddi (parasal) fayda sağlamak için her türlü hukuki işlemde bulunma yetkisi verdiği, KHK’da olduğu gibi SMK’da da mutlak bir şekilde belirtilmiştir. Bu yetkinin kapsamı, içeriği ve nasıl kullanılacağı çok çeşitlidir. Patent sahibi, işletme açması, ortaklık kurması veya patenti devretmesi veya patent lisansı vermesi gibi doğru ve meşru yöntemler kullanabilir. Ekonomik değerlendirme yetkisi, buluş sahibinin (veya sahiplerinin) Türk veya yabancı olması fark etmez.SMK, patent sahibinin önleme (men) yetkisini numerus clausus içermeden göstermiştir. Önleme yetkisi, Patent sahibinin izni

Devamını okumak için tıklayın…Patent hakkının sağladığı yetkiler

Patentlenebilirlik Şartı: Sanayiye Uygulanabilir Olma

Patent verilebilirlik koşullarından biri de buluşun sanayide kullanılabilir olması gerektiğidir. SMK m. 83/6 fıkrasına göre, buluş, tarım dahil sanayinin herhangi bir dalında üretilebilir veya kullanılabilir nitelikteyse, sanayiye uygulanabilir kabul edilir.Bu tanımda patentlenebilirliğin bir diğer koşulu olan “sanayiye uygulanabilir olma” kriteri, buluşun tarım dahil olmak üzere sanayinin herhangi bir dalında üretilebilir veya kullanılabilir olması ve genel olarak sınai türde bir faaliyete elverişli olması veya buna izin vermesi anlamına gelir. Sadece yeni ve tekniğin mevcut durumunu aşması halinde buluşa patent verilebilir. Bununla birlikte, herhangi bir sektörde üretilebilir ve kullanılabilir olması gerekir. Bu nedenle, bir buluş, teorik olarak yeterli kabul edilse bile sanayiye

Devamını okumak için tıklayın…Patentlenebilirlik Şartı: Sanayiye Uygulanabilir Olma

Patent Verilemeyecek Konular ve Buluşlar

Patent Verilemeyecek Konular: Bu konular, SMK’nın 82. maddesinde belirtildiği gibi, diğer patent sistemlerinin çoğunda olduğu gibi buluş niteliğinde değildir ve bu nedenle patent verilerek korunmazlar. Patent başvurusu ya da patentin aşağıda belirtilen konu veya faaliyetlerle ilgili olması durumunda, sadece bu konu veya faaliyetlerin kendisi patentlenebilirliğin dışında kalır: a) Keşifler, bilimsel teoriler ve matematiksel yöntemler b) Zihni faaliyetler, iş faaliyetleri veya oyunlara ilişkin plan, kural ve yöntemler c) Bilgisayar programları ç) Estetik niteliği bulunan mahsuller, edebiyat ve sanat eserleri ile bilim eserleri d) Bilginin sunumu Patent Verilemeyecek Buluşlar a) Kamu düzenine veya genel ahlaka aykırı olan buluşlar (SMK m.82/3/a) b) Mikrobiyolojik

Devamını okumak için tıklayın…Patent Verilemeyecek Konular ve Buluşlar

Patentlenebilirlik Şartı: Buluş Basamağı

Tekniklerin bilinen durumu dikkate alındığında, ilgili alandaki bir uzmana göre kesin olmayan bir buluşun, buluş basamağı içerdiği kabul edilmektedir (SMK m. 83/4). Bu nedenle, buluş, ilgili teknik alandaki bir uzman tarafından gerçekleştirilmiş ve tekniğin mevcut durumundan kolayca çıkarılamayan bir eylem sonucunda gerçekleşmişse, patentlenebilirliğin diğer bir koşulu olan “buluş basamağı” kriterini sağladığı kabul edilir. Oysa yenilik unsurunun varlığı, tekniğin mevcut durumunun aşılması gerektiğini gerektirir. Bu yöntem, mevcut durumu aşmaktır. SMK’nın 83/6. maddesine göre, tarım dahil olmak üzere sanayinin herhangi bir dalında gerçekleştirilebilen ve kullanılabilen buluşlar sanayiye uygulanabilir kabul edilir. Başvuru konusu, buluş ile basamak oluşturacak şekilde yükselmeli ve daha sonra düzeyi

Devamını okumak için tıklayın…Patentlenebilirlik Şartı: Buluş Basamağı

Patentlenebilirlik Şartı: Yenilik

Yenilik gereksinimleri açısından yöntemin mevcut durumu Yenilik kavramı, sınai mülkiyet hukukunda temel oluşturur. Bu hukuk dalının konusunu oluşturan patent, faydalı model ve tasarımlardan doğan sınai hakların tanınması ve korunması, hem ülkemizde hem de uluslararası hukukta yenilik kavramının temel bir gereklilik olarak aranmaktadır. Yeni ürünler geliştiren kişilere belirli bir süre içinde tanınan sınai hak türleri ile, yeni ürünü geliştirenlerin yalnızca ürettikleri üründen yararlanma yetkisi ve diğer kişilerin bu üründen izinsiz olarak yararlanmasını engelleme yetkisi verilmiştir. Bu, yeni ürünü geliştirmek için emek harcayan kişilerin emeklerinin karşılığını alması amaçlanmıştır. Bu hukuki korumayı gören insanlar arasında yenilik yapmaya teşvik edici bir içgüdü oluşturulmaktadır. Bu

Devamını okumak için tıklayın…Patentlenebilirlik Şartı: Yenilik

Patentlenebilirlik Şartları

Sınai hak tesisine uygun olmayan buluşlara patent verilmez. SMK’nın 82/1. maddesinde, patentlenebilirlik şartları hakkındaki ana hükümleri koyarken, KHK/551’den pek de dikkat çekmeyen ifadelerle ayrılmaktadır. SMK’da, “teknolojinin her alanındaki buluşlara, a) yeni olmaları, b) buluş basamağını içermeleri, c) sanayiye uygulanabilmeleri” koşuluyla patent verileceği kesin bir şekilde dile getirilmektedir.

Karşılıklılık İlkesi Nedir?

“Karşılıklılık ilkesi”, bir ülkenin başka bir ülkenin vatandaşlarına belirli konularda hakları tanıması ve bu ülkenin vatandaşlarına aynı hakları tanıması veya ulusal muamele ilkesini uygulaması anlamına gelir. Bu ilke hem yasal hem de pratik olarak uygulanabilir. Yasalar, sözleşmeler veya gerçek uygulamalar karşılıklılığın sağlanmasına yardımcı olabilir.

Patent tescili için kimler başvuruda bulunabilir?

Korumadan yararlanacak kişiler, patent veya faydalı model tescili için başvuruda bulunabilirler. Paris Sözleşmesi veya 15/04/1994 tarihli Dünya Ticaret Örgütü Kuruluş Antlaşması hükümleri dahilinde, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde yerleşim yeri olan veya sınai veya ticari faaliyette bulunan gerçek veya tüzel kişiler SMK’nın korumasına başvurabilir. Yabancı devletlerin uyruğundaki gerçek veya tüzel kişiler de, karşılıklılık ilkesi uyarınca Türkiye’de patent veya faydalı model koruması sağlayan Türkiye Cumhuriyeti uyruğundaki kişilere aynı şekilde fayda sağlar (SMK m. 4/1).

Patent hakları neden korunur?

Patent haklarını korumak için yasaların hazırlanmasının amacı; 1) Zihin yaratmanın farkında olmak 2) buluş faaliyetlerinin dikkate alınması 3) buluş sahibine ödül 4) Araştırma geliştirme çalışmasının sonuçlarını açıklamak ve teknik bilgiyi insanlara öğretmek. Bu amaçlara ulaşmak için geliştirilen bir patent sistemi, buluş sahiplerine, buluş konusu ürünü üretme, kullanma ve satma konusunda belirli bir süre ayrıcalık veren bir sistemdir. Buluş sahipleri, buluşlarını başkalarının kolayca anlayabileceği ve bundan yararlanarak daha iyi çalışmalar yapabileceği biçimde ayrıntılı olarak açıklar.