Sigorta Tahkim Komisyonunca Başvuru Sırasında İstenecek Belgeler Nelerdir?

Sigorta Tahkim Komisyonun’a başvuruda aşağıdaki belgelerin yer alması gerekmektedir: Web sayfasından veya komisyondan temin edilerek eksiksiz olarak doldurulmuş ıslak imzalı başvuru formu Başvuru sahibi gerçek kişilerin geçerli bir kimlik belgesinin (nüfus cüzdanı, ehliyet, vb. ) fotokopisi, Başvuru ücretinin ödendiğine dair banka makbuzu örneği Sigorta kuruluşunun başvuruyu kısmen ya da tamamen olumsuz sonuçlandıran şirket yetkililerince imzalanmış nihai cevap yazısı veya başvuruyu yaptıktan sonra kuruluşun 15 iş günü (trafik sigortasında 15 gün) sonunda yazılı cevap vermediğinin ispatına yönelik belge (noter ihtarnamesi, iadeli taahhütlü posta veya kargo alındısı, sigorta kuruluşunun evrak kayıt tarihini gösteren suret) Kuruluştan alınan cevabın talebi neden karşılamadığının detaylarını içeren

Devamını okumak için tıklayın…Sigorta Tahkim Komisyonunca Başvuru Sırasında İstenecek Belgeler Nelerdir?

Sigorta Tahkim Komisyonuna Başvuru Nasıl Yapılır?

5684 sayılı Sigortacılık Kanunu ile kurulmuş olan Sigorta Tahkim Komisyonu, üye sigorta kuruluşları ile sigorta ettiren veya sigortadan menfaat sağlayan kişiler arasında sigorta sözleşmesinden doğan uyuşmazlıkları, bağımsız sigorta hakemleri aracılığı ile adil, tarafsız ve hızlı bir şekilde çözmeyi amaçlamaktadır. Komisyon’a bir başvurunun ne kadar etkili bir şekilde sunulduğu değil, özü önemlidir. Dolayısıyla Sigorta Tahkim Komisyonu’na yapılacak başvurulara ilişkin süreç, mümkün olduğunca, kişilerin bir uzman yardımına gerek duymaksızın, başvurularını şahsen yapabilecekleri şekilde tasarlanmıştır. Komisyona yapılan başvurular ilke olarak dosya üzerinden değerlendirilecek ve ancak hakemlerce gerekli görüldüğü takdirde duruşma düzenlenecektir. Bu nedenle haklılığı ispatlayacak bütün belgelerin Komisyon’a ulaştırılması, daha sağlıklı bir karar

Devamını okumak için tıklayın…Sigorta Tahkim Komisyonuna Başvuru Nasıl Yapılır?

Sigorta Tahkim Komisyonu Nasıl Çalışır?

Komisyon’a gidilebilmesi için, sigortacılık yapan kuruluşla uyuşmazlığa düşen kişinin, uyuşmazlığa konu teşkil eden olay ile ilgili olarak sigortacılık yapan kuruluşa gerekli başvuruları yapmış ve talebinin kısmen ya da tamamen olumsuz sonuçlandığını belgelemiş olması gerekir. Sigortacılık yapan kuruluşun, başvuru tarihinden itibaren on beş iş günü içinde yazılı olarak cevap vermemesi de Komisyon’a başvuru için yeterlidir. Mahkemeye, Hukuk Muhakemeleri Kanunu çerçevesinde tahkime veya Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümleri uyarınca Tüketici Sorunları Hakem Heyetine intikal etmiş uyuşmazlıklar ile ilgili olarak Komisyon’a başvuru yapılamaz. Sigortacılık yapan kuruluşla uyuşmazlığa düşen kişinin Komisyon’a başvurusu, öncelikle raportörler tarafından incelenir. Raportörler en geç onbeş gün içinde incelemelerini tamamlamak

Devamını okumak için tıklayın…Sigorta Tahkim Komisyonu Nasıl Çalışır?

Araç Değer Kaybında Sorumluluktan Kurtulma Yolu Nedir?

Değer kaybına ilişkin tazminat taleplerinde sorumluluktan kurtulmak için Karayolları Trafik Kanunu’nun 86. maddesi “İşleten veya araç işleticisinin bağlı olduğu teşebbüs sahibi, kendisinin veya eylemlerinden sorumlu tutulduğu kişilerin kusuru bulunmaksızın ve araçtaki bir bozukluk kazayı etkilemiş olmaksızın, kazanın bir mücbir sebepten veya zarar görenin veya bir üçüncü kişinin ağır kusurundan ileri geldiğini ispat ederse sorumluluktan kurtulur. Sorumluluktan kurtulamayan işleten veya araç işleticisinin bağlı olduğu teşebbüs sahibi, kazanın oluşunda zarar görenin kusurunun bulunduğunu ispat ederse, hâkim, durum ve şartlara göre tazminat miktarını indirebilir” demektedir. Bu maddeye göre tazminat taleplerinde sorumluluktan kurtulabilmek için işletenin başvurabileceği hukuki yollar bulunmaktadır. İşletenin veya teşebbüs sahibinin sorumlu

Devamını okumak için tıklayın…Araç Değer Kaybında Sorumluluktan Kurtulma Yolu Nedir?

Sigorta Tahkim Komisyonu Nedir?

14.06.2007 tarih ve 26552 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Sigortacılık Kanunu’nun 30’uncu maddesi ile Sigorta Tahkim Komisyonu kurulmuştur. Sigorta Tahkim Komisyonu’nun yapısı ve görevleri ile Komisyon Müdürü ve Komisyon Müdür Yardımcılarının nitelikleri, çalışma usul ve esasları, Raportörlerin, Sigorta Hakemlerinin çalışma usul ve esasları, kararların ne şekilde düzenleneceği, Komisyona başvuru esasları, liste tutulmasına ve bütçeye ilişkin esaslar ile katılım ücreti gibi hususlar, 17.08.2007 tarih ve 26616 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Sigortacılıkta Tahkime İlişkin Yönetmelik ile belirlenmiştir. Sigorta Tahkim Komisyonu, sigorta ettiren veya sigorta sözleşmesinden menfaat sağlayan kişiler ile riski üstlenen taraf arasında sigorta sözleşmesinden doğan uyuşmazlıkların çözümü amacıyla

Devamını okumak için tıklayın…Sigorta Tahkim Komisyonu Nedir?

Kasko Sigortacısı Araç Değer Kaybı Talebinden Sorumlu Mudur?

Kasko araç değer kaybını karşılar mı? Öncelikle belirtmek gerekir ki, bu sorunun tarafımızca verilen cevabı eleştiri ve “olması gereken hukuk” niteliğindedir. Zira uygulamada kasko sigortacısının açıkça teminat almadığı durumlarda değer kaybından sorumlu olmadığı kabul edilirken, bizce açıkça teminat dışı hallerden sayılmadığı takdirde kasko sigortacısı değer kaybından da sorumlu tutulmalıdır. (Uygulamada kasko sigortacısının açıkça teminat kapsamında saymaması sebebiyle sorumlu tutulmayacağına yönelik emsal içtihat işbu cevabın sonuna eklenmiştir.) Zira Türk Ticaret Kanunu’nda yer alan sigorta hukukuna ilişkin hükümler incelendiğince, Kanunun, Sigorta Hukuku kitabının genel hükümleri arasındaki “giderleri ödeme borcu” başlıklı 1426. maddesi; “(1)Sigortacı, sigorta ettiren, sigortalı ve lehtar tarafından, rizikonun, tazminatın veya

Devamını okumak için tıklayın…Kasko Sigortacısı Araç Değer Kaybı Talebinden Sorumlu Mudur?

Sigortacıların Araç Değer Kaybından Sorumluluğu

Trafik kazaları nedeniyle sigortacıların sorumlu oldukları “zorunlu” veya “isteğe bağlı” sigorta türleri ve ilgili yasal düzenlemeler şunlardır: ● Zorunlu Mali Sorumluluk (Trafik) Sigortası 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 91. maddesine göre motorlu araç işletenler Zorunlu Mali Sorumluluk (Trafik) Sigortası yaptırmak ve 101. maddeye göre Türkiye’de kaza sigortası dalında çalışmaya yetkili sigorta şirketleri, Zorunlu Mali Sorumluluk (Trafik) Sigortasını yapmakla yükümlüdürler. Yasa’nın 88. maddesinde sorumlular arasında bir ayrım yapılmadığı için, zorunlu sigorta koşulları çerçevesinde işletenin sorumluluğunu belli bir miktara kadar üstlenen sigortacı, 2918 sayılı Yasanın 85. maddesinin son fıkrası gereğince, “işleten ile sürücü ve yardımcılarının kusurundan kendi kusuru gibi” sorumludur. ● İsteğe

Devamını okumak için tıklayın…Sigortacıların Araç Değer Kaybından Sorumluluğu

Araç Değer Kaybında Sürücü ve Yardımcılarının Sorumluluğu

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 3. maddesindeki tanıma göre: “Sürücü, karayolunda motorlu ve motorsuz bir aracı veya taşıtı sevk ve idare eden kişidir”. Ayrıca “şoför” tanımı yapılmış ve “Şoför, karayolunda ticari olarak tescil edilmiş bir motorlu taşıtı süren kişidir” denilmiştir. Sürücü ve yardımcılarının sorumluluğu tehlike değil, kusur sorumluluğudur. Bu durumda araç değer kaybı olayında sürücü ve yardımcılarının sorumlu tutulabilmesi için mutlaka kusurlu olmaları gerekmektedir. Eğer kazanın nedeni sürücünün kusuru değil de, teknik bir arıza ise bu durumda sürücü sorumlu tutulamaz; çünkü aracın düzenli bakım ve onarımından işleten sorumludur. 2918 sayılı Kanun’un 3. maddesinde yardımcı kişiler “Hizmetli” nitelemesiyle: “Araçlarda, sürücü hariç,

Devamını okumak için tıklayın…Araç Değer Kaybında Sürücü ve Yardımcılarının Sorumluluğu

Araç işleten gibi sorumlu tutulanlar kimlerdir?

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun çeşitli maddelerine göre, motorlu araçların işletilmesiyle dolaylı olarak ilişiği bulunan bazı kişiler de, doğrudan işleten konumunda olmamalarına karşın, işleten gibi sorumlu sayılmışlardır. Bunlar; – motorlu araçlarla ilgili mesleki faaliyette bulunanlar (m.104), – yarış düzenleyicileri (m.105), – devlet ve kamu kurumları (m.106), – motorlu aracı çalan veya gaspeden kişiler (m.107).

Araç İşletenin Araç Değer Kaybından Sorumluluğu

Araç işletenin sorumluluğu neye dayanmaktadır? Motorlu araç işletenler, 2918 sayılı KTK’nin iki ayrı maddesinde tanımlanmış ve sınıflandırılmışlardır. Yasa’nın 3. maddesindeki tanıma göre: “İşleten, araç sahibi olan veya mülkiyeti muhafaza kaydıyla satışta alıcı sıfatıyla sicilde kayıtlı görülen veya aracın uzun süreli kiralama, ariyet veya rehin gibi hallerde kiracı, ariyet veya rehin alan kişidir. Ancak ilgili tarafından başka bir kişinin aracı kendi hesabına ve tehlikesi kendisine ait olmak üzere işlettiği veya araç üzerinde fiili tasarrufu bulunduğu ispat edilirse, bu kimse işleten sayılır”. Aynı Yasa’nın “hukuki sorumluluğa” ilişkin 85. maddesi 1. fıkrasına göre ise : “Bir motorlu aracın işletilmesi bir kimsenin ölümüne veya

Devamını okumak için tıklayın…Araç İşletenin Araç Değer Kaybından Sorumluluğu