Marka Suçlarında İçtima

Türk Ceza Kanununda İçtima

Suçların içtimaı (toplanması) TCK’nde türleri ile birlikte m. 42, 43 ve 44 olmak üzere birden çok madde ile düzenlenmiştir. Birden fazla suç işlenmesi ve bir suçun diğerinin unsuru veya ağırlaştırıcı nedeni olması halinde birleşik suç var kabul edilir. Bu halde içtima hükümleri uygulanmaz. Bir kişiye karşı aynı suç işleme kararı kapsamında farklı zamanlarda birden fazla suç ilenmesi halinde zincirleme suç hükümleri uygulanır. Zincirleme suç kapsamında tek ceza ağırlaştırılarak verilir. Fikri içtima halinde ise tek fiil ile birden fazla suçun oluşması söz konusudur. Fail bu suçlardan cezası en ağır olan suçtan dolayı cezalandırılır. Suçlarda iştirak halinde birden fazla kişinin tek suç işlemesi hali vardır. İçtimada ise failin birden fazla suç işlemesi yani suçluların değil suçların tek failde toplanması durumu söz konusudur. Her ne kadar Ceza Hukukunda “kaç tane fiil varsa o kadar suç, kaç suç varsa o kadar ceza vardır.” Prensibi geçerli ise de içtima ile bu duruma bir özellik getirilmiştir. Bu itibarla marka suçlarında içtima hükümlerinin uygulanması mümkündür. Marka suçlarında içtimaı ayrı ayrı ele almak gerekmektedir.

Marka Suçlarında İçtima

Marka hakkına tecavüz suçu, seçimlik hareketli bir suç olarak düzenlendiğinden bu hareketlerin birden fazla yapılması birden fazla suç olarak kabul edilmez. Örneğin failin malı üretmesi sonra satışa arz etmesi satması halinde veya birden fazla mal üretilmesi halinde veya marka hakkı sahibinin birden fazla olması halinde tek suç vardır. Failin, aynı suç işleme kararı ile farklı zamanlarda aynı kişiye karşı aynı veya farklı markalar üzerinde suç işlemesi halinde zincirleme suç oluşacaktır. Yargıtay 7. Ceza Dairesi, 26.09.2013 tarih ve 2012/18248 E, 2013/18820 K sayılı kararında, “…Sanığın işyerinde farklı tarihlerde ele geçen ürünlerle ilgili iki ayrı suç oluştuğu gözetilmeden zincirleme suç olarak kabul edilip hüküm kurul- ması aleyhte temyiz almadığından bozma nedeni yapılmamıştır.” Denilerek bu duruma dikkat çekilmeye çalışılmıştır. Marka hakkına tecavüz suçu ile birlikte aynı fiille farklı suçlarında işlenmesi mümkündür. Örneğin marka hakkına tecavüz suçu ile birlikte dolandırıcılık veya taklit tütün ve alkol ürünlerinin ticaretini yapma suçu aynı fiille işlenebilir. Bu halde fikri içtima kuralları uygulanacaktır. Marka koruması işaretini kaldırma suçunda içtima mümkünü- dür. Bu suç kapsamında failin aynı suç işleme kararının icrası ile başkasının markası üzerindeki koruma işaretini farklı mallar üzerinde farklı zamanlarda kaldırması halinde zincirleme suç hükümleri uygulanabilir. Marka koruması işaretini kaldırma suçu ile birlikte mala zarar verme suçu veya malın zilyetliği suçu işleyen kişiye bırakılmış ise güveni kötüye kullanma suçu da oluşabilir. Bu durumda yine fikri içtima hükümleri uygulanabilir.

Marka hakkı üzerinde yetkisiz tasarrufta bulunma suçu da marka hakkına tecavüz suçu gibi seçimlik hareketli bir suçtur. Bu kapsamda suçun düzenlemesinde belirtilen tasarrufların birden fazlasının aynı kişiye ait marka üzerinde yapılması halinde tek bir suç işlenmiş kabul edilir. Bu suç kapsamında örneğin fail yetkisi olmadığı halde tek bir devir sözleşmesi ile birden fazla markayı devretmeye ilişkin işlem yapıyor ise fikri içtimadan bahsedilebilir. Yine marka hakkına tecavüz suçu gibi bu suçunda dolandırıcılık suçu ile birlikte işlenmesi mümkündür. Bu kapsamda tüm marka suçları ile ilgili olarak içtima değerlendirilirken somut olayın özellikleri ele alınmalı ve bu kapsamda hüküm kurulmalıdır.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir