Eksik Nama Yazılı Senet Nedir?

Eksik nama yazılı senet, borçlunun senet üzerine tedavülünden önce yazılı kayıt koyarak, senet bedelini her hamile ödemek hakkını saklı tuttuğu senettir (TTK m. 656). Görüldüğü üzere, nama yazılı senet ile eksik nama yazılı senet arasında, tek bir fark bulunmaktadır; o da, eksik nama yazılı senette TTK m. 656 uyarınca borçlunun, senedin dolanımından önce senede yazarak, senet bedelini her hamile ödemek hakkını saklı tutabilmesidir. Buna göre, eksik nama yazılı senette borçlu, alacaklılık sıfatını ispat etmesini talep etmeksizin hamile iyiniyetle yaptığı ödeme ile borcundan kurtulabilmektedir. Tamamen kendisi tarafından saklı tutulmak suretiyle kazandığı bu hakkı kullanmak zorunda olmayan borçlu, isterse alacaklılık sıfatının ispatını

Devamını okumak için tıklayın…Eksik Nama Yazılı Senet Nedir?

Nama Yazılı Senetlerde Def’iler

Öncelikle belirtelim, kıymetli evrakta def’i kavramı, teknik anlamda def’i ve itirazları birlikte içeren bir üst kavram durumundadır. Burada def’i kavramı, teknik olarak def’i ya da itiraz olsun borçlunun bütün savunma olanaklarını ifade eder. Bilindiği üzere, def’iler ancak ilgili tarafın ileri sürmesi halinde, itirazlar ise re’sen dikkate alınır. Nama yazılı senetlerde; bu senetlerin devri TBK m. 183 ve devamı hükümlerine (alacağın devri) tabi olduğundan, TBK m. 188 gereği olarak borçlu, devri öğrendiği sırada devredene karşı sahip olduğu def’ileri (savunmaları) devralana karşı da ileri sürebilecektir. Bu nedenle, nama yazılı senetlerde def’iler, emre ve hamiline yazılı senetlerde olduğunun aksine özellik arz etmez ve

Devamını okumak için tıklayın…Nama Yazılı Senetlerde Def’iler

Nama Yazılı Senetlerin Devri

Nama yazılı senet de, tüm kıymetli evrak gibi tedavül yeteneğine sahiptir. Ancak, borçlu bakımından son derece güvenli olan bu senetlerde, tedavül yeteneği oldukça ağırdır. Bütün kıymetli evrakın devrinde olduğu gibi, bu senetlerde de Türk Ticaret Kanunu 647/1’in; “mülkiyet veya sınırlı bir ayni hak kurulması amacıyla kıymetli evrakın devri için her halde senet üzerindeki zilyetliğin devri şarttır.” biçimindeki hükmü çerçevesinde zilyetliğin devri gerekir. Bunun yanında TTK m. 647/2 hükmünün gereği olarak yazılı bir devir beyanına da gerek vardır (TBK m. 184/1). Kısaca söylemek gerekirse, nama yazılı senet TTK m. 647/1-2 gereği olarak yazılı devir beyanı ve zilyetliğin devri ile devredilebilmektedir. Yapılacak

Devamını okumak için tıklayın…Nama Yazılı Senetlerin Devri