Sendika Üyeliğinden Çıkarılma

Kanuna göre, sendika üyeliğinden çıkarılma kararı ancak genel kurul kararıyla verilir. Karar, e-Devlet kapısı üzerinden Bakanlığa elektronik ortamda bildirilir ve çıkarılana da yazı ile tebliğ edilir. Çıkarılma kararına karşı üye, kararın tebliğinden itibaren otuz gün içinde mahkemeye itiraz edebilir. İtiraz edilmemesi halinde üyelik son bulur. İtiraz edilmesi halinde, üyelik yargılama süresince ve çıkarılma kararı kesinleşinceye kadar devam eder (m. 194/4). Yönetmeliğin 11. maddesinde de üyelikten çıkarılmaya ilişkin Kanunda yer alan belirtilen hükümler tekrarlanmıştır.

Sendika Aidatları

Üyelik borçlarının en önemlisi, üyenin sendika faaliyetlerinden yararlanma hakkı karşısında yer alan üyelik aidatını ödeme borcudur. Kanuna göre, sendika ve konfederasyonlara ödenecek aidatın miktarı tüzüklerinde belirtilir (m. 18/1). Kanunda, yetkili işçi sendikasına ödenecek üyelik ve danışma aidatlarının işverence kesilmesi sistemi (check-off) benimsenmiştir. Kanuna göre üyelik aidatının miktarı kuruluşların tüzüklerinde belirtilen usul ve esaslara göre genel kurul tarafından belirlenir. Üyelik ve dayanışma aidatları, yetkili işçi sendikasının işverene yazılı başvurusu üzerine, işçinin ücretinden kesilmek suretiyle ilgili sendikaya ödenir (m. 18/2). Buna göre ödenmesi gereken aidatı kesmeyen veya kesmesine rağmen bir ay içinde ilgili işçi sendikasına ödemeyen işveren, bildirim şartı aranmaksızın aidat miktarını

Devamını okumak için tıklayın…Sendika Aidatları

İşveren Sendikası Üyeliğinin Koşulları

Kanuna göre, bu kKanun anlamında işveren sayılanlar işveren sendikalarına üye olabilirler (m. 17/2). Kanunun 2. maddesinde işveren ve işveren vekili tanımlandıktan sonra işveren vekillerinin de bu Kanun bakımından işveren sayılacakları ifadesine yer verilmiş (m. 2/2) olduğundan, bu tanım kapsamındaki işveren vekilleri işveren sendikasına üye olabilirler.

İşçi Sendikası Üyeliğinin Koşulları

Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmeleri Kanununun 17. maddesinde, on beş yaşını doldurmuş ve bu Kanun hükümlerine göre işçi sayılanların işçi sendikalarına üye olabilecekleri belirtilmiştir (f. 1). Ayrıca, Kanunda, iş sözleşmesi dışında ücret karşılığı iş görmeyi taşıma, eser, vekalet, yayın, komisyon ve adi şirket sözleşmelerine göre bağımsız olarak faaliyet yürüten gerçek kişiler de bu Kanunun ikinci ila altınca bölümleri bakımından işçi sayıldıklarından (f. 4) bunlar da sendikaya üye olabileceklerdir.

Meslek Sendikası Kurulabilir Mi?

2821 sayılı Sendikalar Kanununda, meslek esasına göre sendika kurulamayacağı ifade edilmişti (m. 3/3). Böyle bir açık hükme 6536 sayılı Kanunda yer verilmemiştir. Bununla birlikte, Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 3. maddesinde kuruluşların önceden izin almaksızın kurulacağı ve kuruldukları işkolunda faaliyette bulunacakları belirtilmiş, bununla meslek sendikalarının kurulamayacağı dolaylı olarak ifade edilmiştir.

İşçi Sendikasına Üye Olup Olmamanın Cezai Güvencesi

Türk Ceza Kanununa göre, bir kimseye karşı bir sendikaya üye olmaya veya olmamaya, sendikanın faaliyetlerine katılmaya veya katılmamaya, sendikadan veya sendika yönetimindeki görevinden ayrılmaya zorlamak amacıyla, cebir veya tehdit kullanan kişi, altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır (m. 118/1). Bir sendikanın faaliyetinin engellenmesi halinde bir yıldan üç yıla kadar hapis cezasına hükmolunur (m. 118/2).

Sendikacılık Faaliyetinden Dolayı İşten Çıkarma veya Farklı İşlemde Bulunma Yasağı

Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunun 25. maddesinde, sendikacılık faaliyeti nedeniyle işçinin işten çıkarılamayacağı veya kendisine farklı işlem yapılamayacağı esası yer almaktadır (f. 2). Bu hükme göre, “işçiler, sendikaya üye olmaları veya olmamaları, iş saatleri dışında veya işverenin izni ile iş saatleri içinde, işçi kuruluşlarının faaliyetlerine katılmaları veya sendikal faaliyette bulunmalarından dolayı işten çıkarılamaz veya herhangi bir nedenle farklı işleme tabi tutulamaz.” (m. 25/3). Yukarıdaki hükümde açık olmayan noktalardan biri, sendikacılık faaliyetlerinin işyeri içindeki faaliyetleri de kapsayıp kapsamayacağıdır. Eskiden, 274 sayılı Kanunun Millet Meclisinde görüşülmesi sırasında Geçici Komisyon Sözcüsünün yaptığı açıklamalara göre, anılan hüküm işyeri dışındaki sendikacılık faaliyetlerine katılma ile

Devamını okumak için tıklayın…Sendikacılık Faaliyetinden Dolayı İşten Çıkarma veya Farklı İşlemde Bulunma Yasağı

Sendikalı-Sendikasız İşçi Ayırımı Yasağı

Eskiden olduğu gibi, Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesinden Kanununda da işçilerin işe alınmaları, çalıştırılmaları ve işlerine son verilmelerinde, kural olarak, sendikalı-sendikasız ayırımının yapılamayacağı belirtilmektedir (m. 25). Kanunun 25. maddesinde yer alan ilk fıkra işe almadaki, sonraki fıkra ise çalıştırma ve çalıştırmaya son vermedeki ayırım yasağı ile ilgilidir. Maddenin 3. fıkrasında ayırım yasağının sınırları çizilmektedir. Kanuna göre, işçilerin işe alınmaları, belli bir sendikaya girmeleri veya girmemeleri veyahut belli bir sendikadaki üyeliği koruma veya üyelikten istifa şartına bağlı tutulamaz; toplu iş sözleşmelerine ve iş sözleşmelerine bu hükme aykırı şartlar konulamaz (m. 25/1 ve m. 8). Bu hükme aykırı şartlar konulmuşsa bunlar geçersiz

Devamını okumak için tıklayın…Sendikalı-Sendikasız İşçi Ayırımı Yasağı