Sendika Üyeliğinden Çıkarılma

Kanuna göre sendikadan çıkarılma kararı ancak genel kurul tarafından verilir. Karar, e-Devlet kapısı aracılığıyla Bakanlığa elektronik olarak gönderilir ve çıkarılana yazıyla bildirilir. Üye, çıkarılma kararına karşı mahkemeye otuz gün içinde itiraz edebilir. İtiraz edilmezse üyelik sona erecektir. İtiraz edilmesi durumunda, üyelik yargılama süresince ve çıkarılma kararı kesinleşinceye kadar devam eder (m. 194/4). Ayrıca, Yönetmeliğin on birinci maddesinde, üyelikten çıkarılmaya ilişkin Kanunda belirtilen hükümler tekrarlanmıştır.

Sendika Aidatları

Üyelik borçlarının en önemlisi, üyenin sendika faaliyetlerinden yararlanma hakkı karşısında üyelik aidatını ödeme borcudur. Sendika ve konfederasyonlara ödenecek aidatın miktarı, kanuna göre tüzüklerde belirtilir (m. 18/1). Kanun, yetkili işçi sendikasına ödenen üyelik ve danışma aidatlarının işverence kesilmesi olarak da bilinen bir sisteme geçmiştir. Kanuna göre, kuruluşların tüzüklerinde belirtilen usul ve esaslara göre, genel kurul üyelik aidatının miktarını belirler. Yetkili işçi sendikasının işverene yazılı başvurusu üzerine, üyelik ve dayanışma aidatları işçinin ücretinden kesilmek suretiyle ilgili sendikaya ödenir (m. 18/2). Buna göre ödenmesi gereken aidatı bir ay içinde ilgili işçi sendikasına ödemeyen işveren, bildirim şartı aranmaksızın işletme kredilerine uygulanan en yüksek faizi

Devamını okumak için tıklayın…Sendika Aidatları

İşçi Sendikası Üyeliğinin Koşulları

Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmeleri Kanununun 17. maddesinde belirtildiği gibi, on beş yaşını doldurmuş ve bu Kanun hükümlerine göre işçi sayılanların işçi sendikalarına üye olmaları mümkündür (f. 1). Ayrıca, Kanunun ikinci ila altıncı bölümleri bakımından işçi olarak kabul edilen gerçek kişiler, iş sözleşmesi dışında ücret karşılığı iş görmeyi taşıma, eser, vekalet, yayın, komisyon ve adi şirket sözleşmelerine göre bağımsız olarak faaliyet gösterebilirler (f. 4).

Meslek Sendikası Kurulabilir Mi?

2821 sayılı Sendikalar Kanunu’nun 3. Maddesi, sendikaların meslek esasına göre kurulamayacağını belirtmektedir. 6536 sayılı Kanunda açık bir hüküm yoktur. Bununla birlikte, Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 3. maddesi, kuruluşların önceden izin almaksızın kurulduğu ve faaliyette bulunduğu işkolunda faaliyette bulunduğu anlamına gelir. Bu, dolaylı olarak meslek sendikalarının kurulamayacağı anlamına gelir.

İşçi Sendikasına Üye Olup Olmamanın Cezai Güvencesi

Türk Ceza Kanununa göre, bir kimseye karşı bir sendikaya üye olmaya veya olmamaya, sendikanın faaliyetlerine katılmaya veya katılmamaya, sendikadan veya sendika yönetimindeki görevinden ayrılmaya zorlamak amacıyla, cebir veya tehdit kullanan kişi, altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır (m. 118/1). Bir sendikanın faaliyetinin engellenmesi halinde bir yıldan üç yıla kadar hapis cezasına hükmolunur (m. 118/2).

Sendikacılık Faaliyetinden Dolayı İşten Çıkarma veya Farklı İşlemde Bulunma Yasağı

Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunun 25. maddesinde belirtildiği gibi, bir işçinin sendikacılık faaliyeti nedeniyle işten çıkarılamayacağı veya kendisine farklı işlem yapılamayacağı esastır (f. 2). Bu düzenlemeye göre, işçiler, sendikaya üye olmaları veya olmamaları, iş saatleri dışında veya işverenin izni ile iş saatleri içinde, işçi kuruluşlarının faaliyetlerine katılmaları veya sendikal faaliyetlerde bulunmaları nedeniyle işten çıkarılamaz veya herhangi bir nedenle farklı işleme tabi tutulamaz.”(25/3) Yukarıdaki hüküm, sendikacılık faaliyetlerinin işyeri içindeki faaliyetleri de kapsayıp kapsamayacağı konusunda belirsizdir. Geçici Komisyon Sözcüsü, 274 sayılı Kanunun Millet Meclisinde görüşülmesi sırasında, anılan hüküm işyeri dışında sendikacılık faaliyetlerine katılma ile ilgiliymiş gibi göstermişti. Bununla birlikte, bu hüküm,

Devamını okumak için tıklayın…Sendikacılık Faaliyetinden Dolayı İşten Çıkarma veya Farklı İşlemde Bulunma Yasağı

Sendikalı-Sendikasız İşçi Ayırımı Yasağı

Eskiden olduğu gibi, Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesinden Kanununda, işçilerin işe alınması, çalıştırılması ve işlerine son verilmesi sırasında, genellikle sendikalı veya sendikasız olarak ayrım yapılması yasaktır (m. 25). Kanunun 25. maddesinin ilk fıkrası işe alma ve çalıştırmaya son verme ayırım yasağını ele alır. Maddenin üçüncü fıkrasında ayırım yasağının sınırları tanımlanmıştır. Kanun, işçilerin işe alınmasını, belirli bir sendikaya üye olmalarını veya üye olmalarını gerektirmez. Toplu iş sözleşmeleri ve iş sözleşmeleri bu hüküme aykırı olamaz (m. 25/1 ve m. 8). Bu hüküme aykırı koşullar konulmuşsa bunlar geçersiz olacaktır (TBK m. 27). Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununda, sadece işçi almada değil, çalıştırma

Devamını okumak için tıklayın…Sendikalı-Sendikasız İşçi Ayırımı Yasağı