Zorunlu Deprem Sigortası DASK Hakkında Tüm Merak Edilenler

Av. Gülten Kaya DASK ile ilgili tüm merak edilen soruları yanıtlıyor.   00:00 Giriş 00:17 Zorunlu Deprem Sigortası Nedir? 01:23 Zorunlu Deprem Sigortası Tüm Yapıları Kapsar Mı? 02:25 Kiracılar Zorunlu Deprem Sigortası Yaptırabilir Mi? 03:16 Köylerde Yaşayanlar Evlerini Sigortalatmak İçin Nasıl Bir Yol İzlemeli? 03:36 İşyerleri Zorunlu Deprem Sigortası Yaptırabilir Mi? 04:31 DASK Süresi Bittiğinde Bilgilendirme Yapılıyor Mu? 05:32 Sigortanın Ödeyeceği Tazminatın Kapsamı Nedir? Nasıl Hesaplanır? 07:36 Depremden Sonra Hasarlı Konuta Zorunlu Deprem Sigortası Yaptırılabilir Mi? 08:22 DASK’a Deprem Bildirimini Nasıl ve Ne Zaman Yapmalıyım? 09:03 DASK Ödemeyi Ne Kadar Sürede Yapıyor? 09:29 DASK Yerine İhtiyari Sigorta Yaptırılabilir Mi? 10:23

Devamını okumak için tıklayın…Zorunlu Deprem Sigortası DASK Hakkında Tüm Merak Edilenler

ZORUNLU DEPREM SİGORTASI TAZMİNATI

1) Zorunlu Deprem Sigortası Genel Şartları 1.1) DASK (Zorunlu Deprem Sigortası) Kapsamı 1.1.1) Zorunlu Deprem Sigortasının Kapsamı 6305 sayılı Afet Sigortaları Kanunu gereğince, 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamındaki bağımsız bölümler, tapuya kayıtlı ve özel mülkiyete tabi taşınmazlar üzerinde mesken olarak inşa edilmiş binalar, bu binalar içinde yer alan ve ticarethane, büro ve benzeri amaçlarla kullanılan bağımsız bölümler ile doğal afetler nedeniyle devlet tarafından yaptırılan veya verilen kredi ile yapılan Zorunlu Deprem Sigortasına tabidir. Bu sigorta ile, depremin doğrudan neden olduğu maddi zararlar ile deprem sonucu meydana gelen yangın, infilak, tsunami veya yer kaymasının sigortalı binalarda neden olacağı hasarlar (temeller,

Devamını okumak için tıklayın…ZORUNLU DEPREM SİGORTASI TAZMİNATI

Katılım Sigortacılığında Vekalet/Mudarebe Karması (Hibrit) Model

Sigorta şirketinin, risk fonu yönetimi ile sigortayla ilgili diğer teknik ve yasal işlemler karşılığında vekalet ücreti aldığı, teknik karın tamamının katılımcılara dağıtıldığı fakat yatırım karının katılımcı ile şirket arasında önceden belirlenmiş bir oran üzerinden paylaşıldığı modeldir. Bu model vekalet yönetimine benzemekle birlikte; sigorta şirketi, vekalet ücreti haricinde, risk fonunun işletilmesi sonucunda dönem sonunda oluşan artı değerden de pay almaktadır. Sigorta şirketi, vekalet yöntemindeki şekilde şirket belli bir vekalet ücreti aldıktan sonra; arta kalan katkı payı meblağı yatırıma yönlendirmekte ve şirket mudarebe usulüyle gerçekleştirilen yatırım gelirlerinden de pay almaktadır.

Katılım Sigortacılığında Mudarebe Yönetim Modeli

Mudarebe yönetim modeli; sigorta şirketinin, risk fonunun yönetimi ile sigortayla ilgili diğer teknik ve yasal işlemleri karşılığında aldığı yönetim ücretinin, emek-sermaye ortaklığı çerçevesinde kar paylaşımı esasına göre belirlendiği şirket yönetim modelini ifade eder. Mudarebe yönetim modelinde sigorta şirketi, sigorta poliçesi düzenlemeye başladıkça katılımcıların katkı primleri risk fonunda birikir; dönem sonunda fonda herhangi bir artı değer kalması halinde bu değerin hangi oranda paylaşılacağı hususunun sözleşmedi belirtilmesi gerekmektedir. Mesela %30 tekafül şirketine %70 poliçe sahiplerine veya %50 tekafül şirketine %50 poliçe sahiplerine gibi bir oran bildirimi yapılır. Mudarebe modelinde sigorta şirketi, katkı paylarının tahsil edilmesi, bunların işletilmesinden ve idaresinden sorumludur. İşletilen bu

Devamını okumak için tıklayın…Katılım Sigortacılığında Mudarebe Yönetim Modeli

Katılım Sigortacılığında Vekalet Yönetim Modeli

Sigorta şirketinin, katkı primi ödemeleri ile bunlardan kaynaklanan gelirlerin biriktirilmesi ve tazminat ve/veya birikim ödemeleri ile yasal yükümlülükler de dahil olmak üzere yapılan harcama ve giderlerin karşılanması için oluşturulan risk fonunun yönetimi ile sigortayla ilgili diğer teknik ve yasal işlemleri karşılığında vekalet ücreti aldığı şirket yönetim modelidir. Bu modelde tekafül şirketi poliçe sahibinin vekili gibi hareket etmekte; sigorta şirketi, risk fonuna ait tüm işlemleri önceden belirlenmiş bir ücret mukabilinde yerine getirmektedir. Vekalet yönetiminde, sigorta şirketinin alacağı ücret akti yapılırken belirlenmekte; bütün giderler/masraflar bu ücretten karşılanmakta ve bu ücretin yetmediği durumlarda katılımcılar bu eksiği karşılamaktadırlar. Sigorta sözleşmesi öncesi belirli olan vekalet

Devamını okumak için tıklayın…Katılım Sigortacılığında Vekalet Yönetim Modeli

Katılım Sigortalarının İşleyişi

Sigortacılık faaliyeti yürütmeye yasal olarak yetkili bulunan anonim şirket veya kooperatif şeklinde kurulan sigortacı; vekalet, mudarebe, vekalet/mudarebe karması (hibrit) model veya danışma komitesinin onaylayacağı başka bir model çerçevesinde faaliyette bulunabilir. Mezkur yönetim modellerinden hangisinin kullanılacağının sigorta sözleşmesinde açık bir şekilde belirtilmesi gerekliliğinin yanında; katılımcılar ile sigorta şirketi arasındaki mudarebe modelinde paylaşım oranının ve/veya vekalet modelinde vekalet ücretinin sigorta sözleşmesi öncesinde belirlenmesi de zorunludur. Katılım sigortacılığı uygulayan şirketlerin risk fonunun risklerini yönetmek maksadıyla reasürans ve/veya katılım reasürans koruması satın almaları mümkündür. Ancak, şirket tarafından reasürans koruması satın alınması durumunda buna ilişkin danışma komitesinin onayının alınmış olması ve katılımcıların bu hususta bilgilendirilmesi

Devamını okumak için tıklayın…Katılım Sigortalarının İşleyişi

Katılım Sigortalarında Taraflar

Katılım sigortaları da sigortacılık faaliyeti yapmasına izin verilmiş sigorta şirketi ile sigorta ettiren arasında akdedilen, tam iki tarafa borç yükleyen bir sigorta sözleşmesi ile gerçekleştirilir. Bir sigorta sözleşmesinde; bir tarafta sigorta teminatı veren, ilgili kanun ve mevzuata göre sigortacılık faaliyetinde bulunmaya yasal olarak yetkili bulunan “anonim şirket veya kooperatif şeklinde kurulan sigortacı”; diğer tarafta da belirli rizikolara karşı sigorta sözleşmesi yaptıran ve sigorta primi ödemekle yükümlü olan katılımcı (sigorta ettiren) bulunmaktadır. Katılımcı, katkı primi ödemeleri ile bunlardan kaynaklanan gelirlerin biriktirilmesi ve tazminat ve/veya birikim ödemeleri ile yasal yükümlülükler de dahil olmak üzere yapılan harcama ve giderlerin karşılanması için oluşturulan risk fonuna, kendi

Devamını okumak için tıklayın…Katılım Sigortalarında Taraflar

Katılım Sigortası Nedir?

Katılım sigortası, katılımcıların kendileri ile diğer katılımcıların tazminat ve/veya birikim ödemelerine ilişkin taleplerinin karşılanmasını teminen oluşturulan risk fonuna katkıda bulundukları, söz konusu fonun sigortacılık faaliyeti yapmasına izin verilmiş bir sigorta şirketi tarafından katılım finans ilkelerine uygun olarak yönetildiği ve ortak risk paylaşımı ile dayanışma esaslarına dayanan bir özel sigorta türüdür (Katılım Sigortacılığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik m. 3/1/f). Risk paylaşım esasına dayanan katılım (tekafül) sigortacılığının temel amacı, sigortalıların karşılıklı yardımlaşma ve dayanışma amacı ile bir araya gelmesi ve toplanan katkı paylarının riske maruz kalan kişiler tarafından kullanılması olarak ifade edilmektedir. Katılım sigortacılığı; değişik fertlerin birleşerek, içlerinden zarara maruz kalan katılımcıların

Devamını okumak için tıklayın…Katılım Sigortası Nedir?

Sabit Primli Sigorta ve Değişir Primli Sigortalar

Sigortacılık Kanunun 3. maddesine göre, “Türkiye’de faaliyet gösterecek sigorta şirketleri ile reasürans şirketlerinin anonim şirket veya kooperatif şeklinde kurulmuş olması şarttır.” Bu sigorta şirketleri, sigortalının ödediği bir prim karşılığında, kişinin para ile ölçülebilir bir menfaatini zarara uğratan tehlikenin, rizikonun, meydana gelmesi halinde bunu tazmin etmeyi ya da bir veya birkaç kişinin hayat süreleri sebebiyle ya da hayatlarında gerçekleşen bazı olaylar dolayısıyla bir para ödemeyi veya diğer edimlerde bulunmayı taahhüt ederler. Prim, sigorta sözleşmesinde belirlenen rizikonun gerçekleşmesi halinde, sigortacının ödeyeceği tazminat veya bedelin esasını teşkil eden ve sigorta tekniği prensiplerine göre sigorta ettiren tarafından sigortacıya bir defada veya taksitle ödenen bir paradır.

Devamını okumak için tıklayın…Sabit Primli Sigorta ve Değişir Primli Sigortalar

Can Sigortası Nedir? Can Sigortaları Nelerdir?

İnsan hayatı ile ilgili rizikoları teminat alan sigorta türüne can sigortası adı verilmektedir. Bu riziko, kişinin ölümü olabileceği gibi, kişinin kazaya uğraması, sakatlanması, hastalanması ve ihtiyarlaması şeklinde de gerçekleşebilir. Bu tür sigortalar, para ile ölçülebilir bir menfaati sigorta teminatı kapsamına almaz; can sigortaları, bir meblağ sigortasıdır. Hayat Sigortası Hayat sigortası, sigortacının, belli bir prim karşılığında, sigorta ettirene veya onun belirlediği kişiye, sigortalının ölümü veya hayatta kalması halinde, sigorta bedelini ödemeyi üstlendiği sigortalardır (TTK m. 1487). Kaza Sigortası Kaza sigortası, belli bir prim karşılığında, sigortalının uğrayacağı kaza sonucu ölüm, geçici veya sürekki engellilik ya da iş göremezlik halleri için güvence sağlayan

Devamını okumak için tıklayın…Can Sigortası Nedir? Can Sigortaları Nelerdir?