Danıştay 15. Daire Başkanlığı, E. 2013/5558 K. 2015/7300 T. 10.11.2015

T.C. D A N I Ş T A Y ON BEŞİNCİ DAİRE Esas No : 2013/5558 Karar No : 2015/7300 Davacı : Vekili : Davalı : Vekili : Davanın Özeti : tarafından yayımlanan 11/11/2011 tarih ve B.10.0.THG.0.86.01.00-090.99/45208 sayılı “Bilgilendirme ve Tanıtım Faaliyetleri” konulu Genelgeye, 14/11/2012 tarih ve B.10.0.SHG.0.18.00.00-252.99/30185 Sayılı Genelge ile dördüncü madde eklenmesine ilişkin hükmün; sağlıkta bilgilendirme ve tanıtım mevzuatına göre sağlık alanında reklam yapmanın yasak olduğu, Genelgenin gerekçe niteliğindeki giriş kısmında Ekonomi Bakanlığı’nın bir tebliği ile sağlık turizminin döviz kazandırıcı hizmet olarak belirlendiği, bundan dolayı düzenlemenin ülkemizdeki sağlık kuruluşlarına yurtdışından daha çok hasta gelmesi için yapıldığının belirtildiği ancak

Devamını okumak için tıklayın…Danıştay 15. Daire Başkanlığı, E. 2013/5558 K. 2015/7300 T. 10.11.2015

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi, E. 2019/1827 K. 2021/775 T. 03.02.2021

MAHKEMESİ :TİCARET MAHKEMESİ   Taraflar arasında görülen davada İzmir 5. Asliye Ticaret Mahkemesi’nce verilen 12.07.2016 gün ve 2015/247 – 2016/807 sayılı kararı düzelterek onayan Daire’nin 20.12.2018 gün ve 2017/340 – 2018/8132 sayılı kararı aleyhinde davalı şirket vekili tarafından karar düzeltilmesi isteğinde bulunulmuş ve karar düzeltme dilekçesinin süresi içinde verildiği de anlaşılmış olmakla, dosya için düzenlenen rapor dinlenildikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra gereği konuşulup düşünüldü: Davacı vekili, müvekkilinin karbondioksit absorbanı (sodalime) üretimi yapan bir firma olduğunu, ihale bazında çalıştığını, davalı şirketin Ber-Kim adlı firmanın ür ettiği Sarbolime marka ürünün satıcısı olduğunu,

Devamını okumak için tıklayın…Yargıtay 11. Hukuk Dairesi, E. 2019/1827 K. 2021/775 T. 03.02.2021

Danıştay Danıştay 15. Daire Başkanlığı, E. 2015/5675 K. 2015/6665 T. 26.10.2015

T.C. D A N I Ş T A Y ONBEŞİNCİ DAİRE Esas No : 2015/5675 Karar No : 2015/6665 Karar Düzeltme İsteminde Bulunan (Davalı) : Vekili : Karşı Taraf(Davacı) : Vekili : İstemin Özeti : Danıştay Onbeşinci Dairesi’nin 09.12.2014 tarih ve E:2014/5895; K:2014/9370 sayılı kararının, hukuka uygun olmadığı ileri sürülerek, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 54. maddesi uyarınca düzeltilmesi istenilmektedir. Savunmanın Özeti :Savunma verilmemiştir. Düşüncesi :Karar düzeltme isteminin kısmen kabul edilerek dava konusu reklamların durdurulmasına dair işlem hakkında davanın reddine ilişkin kararın onanması, idari para cezası yönünden davanın reddine ilişkin kararın bozulması gerektiği düşünülmektedir. TÜRK MİLLETİ ADINA Karar veren

Devamını okumak için tıklayın…Danıştay Danıştay 15. Daire Başkanlığı, E. 2015/5675 K. 2015/6665 T. 26.10.2015

İstanbul 12. Asliye Ticaret Mahkemesi, E. 2019/690 K. 2020/606 T. 20.11.2020

T.C. İSTANBUL 12. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ ESAS NO: 2019/690 Esas KARAR NO: 2020/606 DAVA:Tazminat (Ölüm Ve Cismani Zarar Sebebiyle Açılan Tazminat) DAVA TARİHİ:23/12/2019 KARAR TARİHİ :20/11/2020 Mahkememizde görülmekte olan Tazminat (Ölüm Ve Cismani Zarar Sebebiyle Açılan Tazminat) davasının yapılan açık yargılaması sonunda, GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ : DAVA :Davacılar vekili dava dilekçesinde özetle; Müvekkillerin … ‘ın çocuğu olduğunu, müvekkil … ‘ın hamileliği süresince davalı Op. Dr. … tarafından takip edildiğini, ne var ki anılan doktor genel olarak tıbbi kötü uygulaması sonucu Down sendomlu hamilelik teşhis edilememiş gerekli testler yapılmamış, müvekkillerinin hamilelik boyunca aydınlatılmamış, yazılı yada sözlü aydınlatılmış bilgilendirme yapılmamış, ve küçük …

Devamını okumak için tıklayın…İstanbul 12. Asliye Ticaret Mahkemesi, E. 2019/690 K. 2020/606 T. 20.11.2020

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi, E. 2018/5779 K. 2020/2789 T. 11.06.2020

MAHKEMESİ :FİKRİ VE SINAÎ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ Taraflar arasında görülen davada Ankara 2. Fikri ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi’nce verilen 19/11/2014 gün ve 2014/81 – 2014/371 sayılı kararı onayan Daire’nin 26/09/2018 gün ve 2017/419 – 2018/5749 sayılı kararı aleyhinde davacı vekili tarafından karar düzeltilmesi isteğinde bulunulmuş ve karar düzeltme dilekçesinin süresi içinde verildiği de anlaşılmış olmakla, dosya için düzenlenen rapor dinlenildikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra gereği konuşulup düşünüldü: Davacı vekili, müvekkilinin 5. sınıf “insan ve hayvan sağlığı için ilaçlar, tıbbi amaçlı kimyasal ürünler, kimyasal elementler, ortopedi, fizik tedavi ve rehabilitasyon,

Devamını okumak için tıklayın…Yargıtay 11. Hukuk Dairesi, E. 2018/5779 K. 2020/2789 T. 11.06.2020

Yargıtay 4. Hukuk Dairesi, E. 2013/18677 K. 2014/13084 T. 15.10.2014

MAHKEMESİ : Bandırma 2. Asliye Hukuk Mahkemesi TARİHİ : 06/06/2013 NUMARASI : 2012/284-2013/243 Davacı S … B … vekili Avukat Ü … . T … tarafından, davalı T … Ö … aleyhine 19/07/2012 gününde verilen dilekçe ile alacak istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; davanın reddine dair verilen 06/06/2013 günlü kararın Yargıtay’ca incelenmesi davacı vekili tarafından süresi içinde istenilmekle temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra tetkik hakimi tarafından hazırlanan rapor ile dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği görüşüldü. Dava, kurum zararının giderilmesi istemine ilişkindir. Mahkemece, istemin reddine karar verilmiş; karar, davacı tarafından temyiz edilmiştir. Davacı, davalı doktor tarafından sahte reçete düzenlenmesi

Devamını okumak için tıklayın…Yargıtay 4. Hukuk Dairesi, E. 2013/18677 K. 2014/13084 T. 15.10.2014

Bakırköy 6. Asliye Ticaret Mahkemesi, E. 2016/462 K. 2018/367 T. 09.04.2018

T.C. BAKIRKÖY 6. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ ESAS NO : 2016/462 Esas KARAR NO : 2018/367 DAVA : Tazminat (Ticari Nitelikteki Hizmet Sözleşmesinden Kaynaklanan) DAVA TARİHİ : 07/05/2016 KARAR TARİHİ : 09/04/2018 KARARIN YAZILMA TARİHİ : 02/05/2018 Mahkememizde görülmekte olan Tazminat (Ticari Nitelikteki Hizmet Sözleşmesinden Kaynaklanan) davasının yapılan açık yargılaması sonunda, GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ: DAVA Davacı vekili tarafından sunulan 07/05/2016 tarihli dava dilekçesinde ÖZETLE; ABD ‘den ithal edilen ve Kumport Limanına gelen yaş pasta resim kağıdının yurda giriş yapabilmesi için mevzuata uygun olup olmadığı hususunda labaratuar analizine ihtiyaç duyulduğunu ve bu konuda davalı şirket ile yapılan anlaştıklarını, buna ilişkin olarak 21/09/2015 tarihinde

Devamını okumak için tıklayın…Bakırköy 6. Asliye Ticaret Mahkemesi, E. 2016/462 K. 2018/367 T. 09.04.2018

İstanbul Anadolu 5. Asliye Ticaret Mahkemesi, E. 2014/446 K. 2018/1018 T. 24.10.2018

T.C. İstanbul Anadolu 5. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ ESAS NO : 2014/446 Esas KARAR NO : 2018/1018 DAVA : Maddi Tazminat (Ölüm Ve Cismani Zarar Sebebiyle Açılan Tazminat) DAVA TARİHİ : 16/09/2014 BİRLEŞEN İSTANBUL ANADOLU 7. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ NİN 2016/1385 ESAS SAYILI DOSYASINDA DAVA: Manevi Tazminat (Ölüm Ve Cismani Zarar Sebebiyle Açılan Tazminat) DAVA TARİHİ: 19/12/2016 BİRLEŞEN İSTANBUL ANADOLU 7. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ NİN 2017/153 ESAS SAYILI DOSYASINDA: DAVA : Maddi Tazminat (Cismani Zarar Sebebiyle Açılan Tazminat) DAVA TARİHİ : 06/02/2017 KARAR TARİHİ : 24/10/2018 Mahkememizde görülmekte olan Maddi ve Manevi Tazminat (Ölüm Ve Cismani Zarar Sebebiyle Açılan Tazminat) davasının

Devamını okumak için tıklayın…İstanbul Anadolu 5. Asliye Ticaret Mahkemesi, E. 2014/446 K. 2018/1018 T. 24.10.2018

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 13. Hukuk Dairesi, E. 2019/985 K. 2021/94 T. 28.01.2021

T.C. İSTANBUL BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 13. HUKUK DAİRESİ DOSYA NO: 2019/985 Esas KARAR NO: 2021/94 Karar T Ü R K M İ L L E T İ A D I N A B Ö L G E A D L İ Y E M A H K E M E S İ K A R A R I İNCELENEN KARARIN MAHKEMESİ : İSTANBUL 3. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ NUMARASI: 2018/337 Esas – 2019/100 Karar TARİH: 13/02/2019 DAVA: Tazminat (Ölüm Ve Cismani Zarar Sebebiyle Açılan Tazminat) KARAR TARİHİ: 28/01/2021 İlk derece Mahkemesinde yapılan inceleme sonucunda verilen karara karşı istinaf kanun yoluna başvurulmuş

Devamını okumak için tıklayın…İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 13. Hukuk Dairesi, E. 2019/985 K. 2021/94 T. 28.01.2021

Yargıtay 19. Ceza Dairesi, E. 2020/2699 K. 2020/12346 T. 06.10.2020

MAHKEMESİ :Asliye Ceza Mahkemesi SUÇ : 3628 Sayılı Kanuna Aykırılık HÜKÜM : Düşme (Zamanaşımı) Yerel Mahkemece bozma üzerine verilen hüküm temyiz edilmekle; başvurunun süresi, kararın niteliği ve suç tarihine göre dosya incelendi, gereği görüşülüp düşünüldü: Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi. Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar, belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede; Dairemizce de benimsenen, Ceza Genel Kurulunun 2011/4-203 Esas, 2011/238 Karar sayılı ve 22/11/2011 tarihli, 2016/18-432 Esas, 2019/603 Karar sayılı ve 15/10/2019 tarihli kararlarında yerini bulan ve istikrar kazanmış uygulamasına göre, mahkûmiyet hükmünün Yargıtay ilgili Ceza Dairesince onanmakla kesinleşeceği, kesinleşme anına kadar işleyen dava

Devamını okumak için tıklayın…Yargıtay 19. Ceza Dairesi, E. 2020/2699 K. 2020/12346 T. 06.10.2020