Yargıtay 17. Hukuk Dairesi, E. 2016/19203 K. 2019/9230 T. 10.10.2019

MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda; kararda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne dair verilen hükmün süresi içinde davalı … Sigortalar Kurumu vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği düşünüldü: – K A R A R – Davacı vekili, müvekkiline ait konutun Van ilinde meydana gelen depremler sonrasında 22.11.2011-22.11.2012 arasını kapsayan zorunlu deprem sigorta poliçesi ile hasarsız olduğu tespiti ile sigortalandığını, poliçenin tanziminden sonra meydana gelen deprem neticesinde müvekkilinin evinin ağır hasarlı olduğu tespit edilerek konutun bulunduğu sitenin yıkımına karar verildiğini, davalı kurumun rizikonun ve hasarın poliçenin düzenlenmesinden önce gerçekleştiği gerekçesi ile sigorta tazminatını müvekkiline

Devamını okumak için tıklayın…Yargıtay 17. Hukuk Dairesi, E. 2016/19203 K. 2019/9230 T. 10.10.2019

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, E. 2019/18 K. 2021/537 T. 29.04.2021

MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi 1. Taraflar arasındaki “alacak” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda, Ankara 19. Asliye Hukuk Mahkemesince verilen davanın kabulüne ilişkin karar davalı vekilinin temyizi üzerine Yargıtay (kapatılan) 13. Hukuk Dairesince yapılan inceleme sonunda bozulmuş, Mahkemece Özel Daire bozma kararına karşı direnilmiştir. 2. Direnme kararı davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir. 3. Hukuk Genel Kurulunca dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü: I. YARGILAMA SÜRECİ Davacı İstemi: 4. Davacı vekili 17.11.2004 tarihli dava dilekçesiyle; müvekkili ile davalı şirket arasında 30.10.2003 tarihinde imzalanan avukatlık ücret sözleşmesine istinaden aynı tarihte davalı şirket tarafından vekâletname verildiğini, müvekkiline avukatlık hizmetleri karşılığında 30.000 Euro+KDV+stopaj ücret ödeneceğinin

Devamını okumak için tıklayın…Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, E. 2019/18 K. 2021/537 T. 29.04.2021

Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, E. 2021/662 K. 2021/10965 T. 08.11.2021

MAHKEMESİ :ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ Taraflar arasındaki alacak davasının mahkemece yapılan yargılaması sonucunda, davanın kısmen kabulüne yönelik olarak verilen hükmün, süresi içinde taraf vekillerince temyiz edilmesi üzerine; temyiz dilekçelerinin kabulüne karar verildikten sonra, dosya içerisindeki bütün kağıtlar okunup gereği düşünüldü:   Y A R G I T A Y K A R A R I   Davacı; davalı ile 06/03/2009 tanzim tarihli avukatlık hizmet ve ücret sözleşmesi imzaladığını, sözleşme gereği davalının vekili olarak hem danışmanlık hizmeti hem de takip edilen dava yediğini, bunun üzerine Beşiktaş 14. Noterliği kanalıyla davalıya gönderdiği 31/12/2012 tarihli ve 17171 yevmiye nolu ihtarname ile vekalet ücretlerinin ödenmesini

Devamını okumak için tıklayın…Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, E. 2021/662 K. 2021/10965 T. 08.11.2021

Yargıtay 6. Ceza Dairesi, E. 2020/2478 K. 2021/3908 T. 04.03.2021

MAHKEMESİ :Ağır Ceza Mahkemesi SUÇ : Nitelikli yağma HÜKÜM : Mahkumiyet Mahalli mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle dosya incelenerek, gereği düşünüldü: “5252 sayılı Türk Ceza Kanununun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun’un 9/4. maddesinde yer alan, “Kesin hükümle sonuçlanmış olan davalarda, sonradan yürürlüğe giren bir kanunla ilgili olarak lehe hükmün belirlenmesi ve uygulanması amacıyla yapılan yargılama bakımından dava zamanaşımına ilişkin hükümler uygulanmaz.” şeklindeki düzenleme karşısında, tebliğnamede zamanaşımı nedeni ile düşme isteyen düşünceye iştirak edilmemiştir. Dosya ve duruşma tutanakları içeriğine, uyulan bozmaya, toplanıp karar yerinde incelenerek tartışılan elverişli kanıtlara, gerekçeye ve Hakimler Kurulunun takdirine göre hükümlü … müdafiinin temyiz itirazları yerinde

Devamını okumak için tıklayın…Yargıtay 6. Ceza Dairesi, E. 2020/2478 K. 2021/3908 T. 04.03.2021