Marka Tescil Başvurusunun Bölünmesi

Bir marka tescil başvurusu, başvuru sahibi veya varsa vekilinin talebi üzerine, Kurum tarafından tescil edilene kadar, başvuru kapsamındaki mal ve hizmetlerle sınırlı olarak iki veya daha fazla sayıda başvuruya bölünebilir. Ancak (SMK m. 11/4 ve SMKY m. 17/1) tescilli markalar ayrılamaz. İlgili Yönetmelik, bölünmeyi düzenler (SMK m. 11/5). Söz konusu SMKY’nin 17/2. maddesine göre, bir marka başvurusu için aşağıdaki belgeler ve bilgiler gereklidir: 1) Talep formu 2) Ödeme belgesi Başvuru sahibi veya varsa vekilinin talebi üzerine, kurum tarafından yürütülen bölünme işlemi sonucunda, ilk başvurunun kapsamındaki mal veya hizmetler bölünmüş başvurular arasında dağıtılabilir. Bölünmüş başvuruların her birine ayrı bir başvuru numarası

Devamını okumak için tıklayın…Marka Tescil Başvurusunun Bölünmesi

Marka Hakkının Sahibi Kimdir? Marka Hakkının Birden Çok Sahibi Olabilir Mi?

Marka hukukunda, markanın tek sahibi olması gerekir. “Tek sahip ilkesi” veya “marka sahibinin tekliği”, birden fazla kişinin bir markayı tescil etmesine izin vermez. Ret nedenlerine ilişkin SMK maddeleri 5/1/ç ve 6/1, bu ilkeye dayanmaktadır. Bazı durumlarda, SMK m. 5/1/ç ve m. 6/1 hükümleri ve tek sahip ilkesi uygulanmamakta ve mükerrer markalar birlikte var olmaktadır. Mükerrer markalar, farklı kişiler adına tescil edilen ve uzun süredir varlığını sürdüren markaları ifade eder. SMK m. 5/3’te düzenlenen muvafakat kavramı, marka sahibinin tekliği istisnalarından ilkidir. SMK m. 25/6 hükmünde düzenlenen sessiz kalma yoluyla hak kaybı, başka bir istisnadır. Marka sahibi, sonraki tarihli bir markanın kullanıldığını

Devamını okumak için tıklayın…Marka Hakkının Sahibi Kimdir? Marka Hakkının Birden Çok Sahibi Olabilir Mi?

Marka Sınıflandırması

Marka tescil başvurusuna konu mal veya hizmetlerin sınıflandırılmasında aşağıdaki ilkeler uygulanır: Başvuru sahibi, marka tescil başvurusuna konu mal veya mallar ve hizmetleri, Nis Anlaşmasında yer alan esaslara göre sınıflandırır (SMK m. 11/2). Tescilli talep edilen mal veya hizmetlerin Nis Anlaşmasına göre sınıflara ayrılmış olarak ve mal veya hizmetlerin sınıf numaraları belirtilerek sunulması gerekir (SMKY m. 9/2). Başvuru sahibinin açıkladığı mal veya hizmetler, aynı sınıflarda yer alamaları benzer olduklarına ya da farklı sınıflarda yer almaları benzer olmadıklarına karine teşkil etmemektedir (SMK m. 11/3). Marka tescili, ilgili mal veya hizmetin sınıf numarasını içerir. Başvuru dilekçesinde belirtilen mallar, hizmetler ve sınıflar için gerekli

Devamını okumak için tıklayın…Marka Sınıflandırması

Kimler Marka Tescili Başvurusunda Bulunabilir?

Bir markanın tescil edilebilmesi için, SMK’nın 3. maddesi kapsamındaki gerçek ve tüzel kişiler Kurum’a başvuruda bulunabilir (SMKY m. 4/1). Geçerli bir marka tescil başvurusu yapılması için gerekli belgeler, Marka Kanunu Antlaşması hükümleri de dikkate alınarak SMK’nın 11/1 madde fıkrasında ve SMKY’nın 5. ve 6. maddelerinde gösterilmektedir. Başvuru tarihi, başvuru formunun ve başvuru için gerekli bilgi veya belgelerin Kurum tarafından alındığı tarih, saat ve dakika olarak belirlenir. Ancak, Madrid Protokolü kapsamında Türkiye’nin belirlenmiş akit taraf olduğu bir uluslararası başvuru, uluslararası başvuru tarihinin ilk saat ve dakikasında yapılmış sayılır. Aynı tarihli birden çok uluslararası başvurunun bulunması halinde, uluslararası tescil numarası küçük olan

Devamını okumak için tıklayın…Kimler Marka Tescili Başvurusunda Bulunabilir?

Garanti Markası Nedir?

Garanti markası, birçok işletmenin ortak özelliklerini, üretim yöntemlerini, coğrafi menşelerini ve kalitesini garanti etmeye yarayan bir işarettir (SMK m. 31/1). Garanti markası ile algılanan kalite, işletmelerin mal ve hizmetlerinin benzer özellikleri, üretim yöntemleri ve yerleri. Örneğin, Woolmark ve TSE markaları Garanti markası hakkı, lisans konusu olabilir, miras yoluyla intikal edebilir, rehin verilebilir, teminat olarak gösterilebilir, haczedilebilir veya diğer hukuki işlemlere konu olabilir (SMK m. 148/1). Garanti markası, tescil edildiği herhangi bir ürün veya hizmet için devredilebilir (SMK m. 148/6). Garanti markası ile ilgili herhangi bir hukuki işlem yazılı olmalıdır. Ancak garanti markasının devir sözleşmelerinin noter tarafından onaylanması gerekir (SMK m.

Devamını okumak için tıklayın…Garanti Markası Nedir?

Bireysel (Ferdi) Marka Nedir?

Bireysel (ferdi) marka, bir markanın sahip olduğu hakların yalnızca bir kişiye ait olduğu durumlarda tanımlanır. Mülkiyet veya iştirak bir markanın bireysel markasıdır. Bireysel markaların ayırt edici özelliği, bir veya daha fazla kişinin marka üzerinde mutlak hak sahibi olmasıdır. Bu kişiler, iştirak ve müşterek mülkiyet hükümleri dahilinde marka üzerinde mutlak hak sahibi olma ve kullanma hakkına sahiptir. Bununla birlikte, garanti markası için marka sahibi markasını kullanamaz. Ortak markalarda ise birden fazla kişi tarafından kullanılır. Marka hakkının birden fazla sahibi olması durumunda, sahiplerden biri marka hakkının tamamını veya bir kısmını üçüncü bir kişiye satması durumunda, diğer sahiplerin önalım hakkı vardır. Diğer paydaşlar,

Devamını okumak için tıklayın…Bireysel (Ferdi) Marka Nedir?

Hizmet Markası Nedir?

Hizmet markası, bir teşebbüsün hizmetlerinin diğer teşebbüslerin hizmetlerinden ayırt edilmesini sağlaması koşuluyla her türlü işaretlerdir (SMK m. 4/1). Teşebbüsün arz ettiği hizmetin niteliği markanın tesciline hiçbir engel oluşturmaz. SMK hükümlerine göre, işaretler ilgili hizmetleri ayırt edici kılacak özellikte olmasa bile, tescili mümkündür. Bankacılık ve sigortacılık gibi alanlarda çalışan işletmelerin malları yoktur, fakat “hizmetleri” vardır.

Ticaret (Mal) Markası Nedir?

“Mal markası” diye de anılan ticaret markası, bir teşebbüsün mallarının diğer teşebbüslerin mallarından ayırt edilmesini sağlayan işarettir (SMK m. 4/1). Tanımdan da anlaşılacağı üzere, ticaret markası, bir teşebbüsün imal ettiği ve/veya ticaretini yaptığı taşınır mallarla ilgilidir. Teşebbüs taşınır malı ister imal etsin, ister sadece ticaretini yapsın biri veya her ikisi için ticaret markasını kullanabilir. Ticaret markası, bir menkul mal ile ilgili olan, onun üstüne ve/veya ambalajına konulan markadır.

Pozisyon Markası Nedir? Pozisyon Markası Türk Hukukunda Var Mı?

Geleneksel olmayan marka türlerinden biri de, pozisyon markalarıdır. Pozisyon markası kavramı, belirli bir işaretin, markanın ilişkin olduğu tüm malların aynı bölümüne ve aynı şekilde yerleştirilmesini ifade etmektedir. Pozisyon markası kavramı, oldukça yeni bir kavram olup; Avrupa Birliği mevzuatında dahi ilk kez 2017 yılında düzenlenmiştir. Pozisyon markası kavramı iç hukukumuzda yer almamaktadır. Bununla beraber, SMK m. 4/1 belirtilen tanım çerçevesinde pozisyon markasının da tescili mümkündür. Örneğin; Adidas’ın üç şeritten oluşan pozisyon markası ve Christian Louboutin’in kırmızı tabanlı kadın ayakkabısı markası gibi.

Marka Nedir? Markanın Tanımı

Marka, bir teşebbüsün mallarının ve hizmetlerinin diğer teşebbüslerin mallarından veya hizmetlerinden ayırt edilmesini sağlaması ve marka sahibine sağlanan korumanın konusunun açık ve net olarak anlaşılmasını sağlayabilecek şekilde sicilde gösterilebilir olması şartıyla, kişi adları dahil sözcükler, şekiller, renkler, harfler, sayılar, sesler veya malların veya ambalajlarının biçimi olmak üzere her türlü işarettir (SMK m. 4/1).