Marka Suçlarında Uzlaşma

Türk Ceza Kanununda Uzlaşma Uzlaştırma, yasada uzlaştırma kapsamında olan suç nedeniyle yapılan soruşturma veya kovuşturmanın, davanın tarafları arasında tarafsız bir uzlaştırmacı aracılığıyla anlaşarak bitirilmesi şeklinde tanımlanabilir. Uzlaşmaya ilişkin hükümler CMK m. 253, 254 ve 255’ de detaylı olarak düzenlenmiştir. Bu maddelerde şikâyete bağlı suçların uzlaştırma kapsamında olduğu belirtilmiştir. Bu anlamda suçun özel veya genel kanunlarda yer alıp almadığı önem arz etmemektedir. Marka Suçlarında Uzlaşma SMK kapsamında düzenlenen marka suçlarının da soruşturulması ve kovuşturulması şikâyet şartına bağlanmıştır. Suçun özel kanunlarda düzenlenmiş olması uzlaştırma açısından önem arz etmediğinden marka suçları da uzlaşmaya tabii suçlar kapsamında yer almaktadır. Uzlaştırma, yasa gereği olarak hem

Devamını okumak için tıklayın…Marka Suçlarında Uzlaşma

Marka Suçlarında Şikayet

Marka Suçlarında Şikayet Hakkının Kullanılması Marka suçlarına ilişkin yapılacak olan yargılamalarda yargılama usulünü belirlemek için öncelikle SMK m.29 ve 30’ un ele alınması gerekmektedir. Bu maddeler kapsamında özellik arz et- meyen durumlarda marka suçları da genel hükümlere tabidir. Bu kapsamda SMK’ da yer almayan düzenlemeler yönünden TCK ve CMK hükümleri uygulanacaktır. Kural olarak suçların soruşturulması ve kovuşturulması mağdurun veya suçtan zarar görenin iradesine bakılmaksızın resen yapılmaktadır365. Ancak bazı suçlar açısından kanun koyucu özel düzenleme ile şikâyet şartı getirmiş olabilir. Bu tip suçlara şikâyete bağlı suçlar denilmektedir. Şikâyet ise; mağdur veya suçtan zarar görenin yetkili makamlara başvurarak soruşturma ve kovuşturma yapılmasını

Devamını okumak için tıklayın…Marka Suçlarında Şikayet

Marka Suçlarında İçtima

Türk Ceza Kanununda İçtima Suçların içtimaı (toplanması) TCK’nde türleri ile birlikte m. 42, 43 ve 44 olmak üzere birden çok madde ile düzenlenmiştir. Birden fazla suç işlenmesi ve bir suçun diğerinin unsuru veya ağırlaştırıcı nedeni olması halinde birleşik suç var kabul edilir. Bu halde içtima hükümleri uygulanmaz. Bir kişiye karşı aynı suç işleme kararı kapsamında farklı zamanlarda birden fazla suç ilenmesi halinde zincirleme suç hükümleri uygulanır. Zincirleme suç kapsamında tek ceza ağırlaştırılarak verilir. Fikri içtima halinde ise tek fiil ile birden fazla suçun oluşması söz konusudur. Fail bu suçlardan cezası en ağır olan suçtan dolayı cezalandırılır. Suçlarda iştirak halinde birden

Devamını okumak için tıklayın…Marka Suçlarında İçtima

Marka Suçunda İştirak

Türk Ceza Kanununda İştirak Suça iştirak TCK m.37 düzenlenmiştir. Buna göre; “Suçun kanuni tanımında yer alan fiili birlikte gerçekleştiren kişilerden her biri, fail olarak sorumlu olur. Suçun işlenmesinde bir başkasını araç olarak kullanan kişi de fail olarak sorumlu tutulur. Kusur yeteneği olmayanları suçun işlenmesinde araç olarak kullanan kişinin cezası, üçte birden yarısına kadar arttırılır.” Bu anlamda iştirak, kanunen veya niteliği gereği tek kişi tarafından işlenebilen suçun, birden fazla kişi tarafın- dan anlaşmalı olarak fiilin oluşumuna illi değeri haiz katkıda bulunarak birlikte işlemesi hali olarak tanımlanabilir. Marka Suçunda İştirak 6769 sayılı Sınaî Mülkiyet Kanunu m. 30 kapsamında yer alan marka suçları

Devamını okumak için tıklayın…Marka Suçunda İştirak

Marka Suçunda Teşebbüs

Teşebbüs kavramı TCK m. 35’te tanımlanmıştır. Buna göre teşebbüs, suçun kanuni tanımında yer alan fiilin icrasına elverişli vasıta ile başlanmış olmakla birlikte failin elinde olmayan sebeplerle, bu fiile ilişkin icra hareketlerinin tamamlanmaması veya icra hareketleri tamamlanmış olsa bile (suç tipinde ayrıca bir unsur olarak belirtilmiş ise ) neticenin gerçekleşmemiş olması halidir. Marka Suçlarında Teşebbüs 6769 sayılı Sınaî Mülkiyet Kanunu m. 30 kapsamında işlenen marka suçları açısından teşebbüs hükümlerinin uygulanması mümkündür. Bu suçlarda da fail icra hareketlerine başladıktan sonra elinde olmayan nedenlerle suçu tamamlayamaz ise, teşebbüsten sorumlu olacaktır. Ancak her marka suçu açısından teşebbüsün mümkün olup olmadığı ayrı ayrı ele alınacaktır.

Devamını okumak için tıklayın…Marka Suçunda Teşebbüs

Marka Suçları

Bir işletmeye ait mal veya hizmeti diğer işletmelerin mal ve hizmetlerinden ayırt etmeye yarayan sicilde gösterilebilir olmak kaydıyla her türlü işaret olarak tanımlanabilecek olan marka, günümüz ticaret ve hukuk hayatında oldukça fazla yer kaplamaktadır. Özellikle teknolojik gelişmeler ve ticaretin sınır aşan niteliği karşısında markanın önemi gittikçe artmaktadır. Bir malın markası tüketicinin tercihlerinde zamanla daha fazla yer almaya başlamaktadır. Markaların bu denli önem arz etmesi ve marka hakkı ihlallerinde kazancın yüksek hukuki yaptırımın yetersiz kalması markaya ilişkin cezai yaptırımlar düzenlenmesini zorunlu kılmıştır. Bu konuda gerek ulusal gerekse de uluslararası alanda birçok düzenleme yapılmıştır. Aşağıda marka suçlarına ilişkin ele aldığımız yazıları bulabilirsiniz;

Devamını okumak için tıklayın…Marka Suçları

Marka Suçlarında Etkin Pişmanlık

Etkin pişmanlık, suç işlenirken bulunmayan ancak suç tamamlandıktan sonra ortaya çıkan, cezayı hafifleten veya ortadan kaldı- ran şahsi bir neden olarak tanımlanabilir. Failin icra hareketlerinin tamamlanmasından sonra, neticenin oluşmasına isteyerek engel olması halidir. Ancak etkin pişmanlığın bir olayda uygulanabilmesi için suçun kanuni düzenlemesin de açıkça yer alması gerekmektedir. Marka Suçlarında Etkin Pişmanlık Marka suçlarında yalnızca marka hakkına tecavüz suçu açısından etkinlik pişmanlık hükümleri düzenlenmiştir. Marka suçlarının tamamı açısından değil yalnızca taklit ürünleri satmak veya satışa arz etmek suçunda geçerli olacak şekilde SMK’ da etkin pişmanlık hükümleri düzenlenmiştir. SMK m. 30/7 göre; “Başkasının hak sahibi olduğu marka taklit edilerek üretilmiş malı,

Devamını okumak için tıklayın…Marka Suçlarında Etkin Pişmanlık

Marka Hakkı Üzerinde Yetkisiz Tasarrufta Bulunma Suçu

Marka, bir malvarlığı değeridir. Bu sebeple markanın çeşitli hukuki işlemlere konu olması mümkün ve olağandır. Nitekim SMK m. 148’ de; “Sınaî mülkiyet hakkı devredilebilir, miras yolu ile intikal edebilir, lisans konusu olabilir, rehin verilebilir, teminat olarak gösterilebilir, haczedilebilir veya diğer hukuki işlemlere konu olabilir.” Denilmek suretiyle markanın hukuki işlemlere konu olabileceği düzenlenmiştir. Marka Hakkı Üzerinde Yetkisiz Tasarrufta Bulunma Suçu Marka üzerinde hukuki işlem yapma yetkisi marka hakkı sahibine veya marka hakkı sahibinin yetki verdiği kişilere aittir. Bu açıdan SMK, yetkisi olmadığı halde marka üzerinde bazı tasarruf işlemlerinin yapılmasını cezai yaptırıma bağlamıştır. Böylelikle SMK m. 30/3’ de son suç tipi olarak

Devamını okumak için tıklayın…Marka Hakkı Üzerinde Yetkisiz Tasarrufta Bulunma Suçu

Marka Koruması İşaretini Kaldırma Suçu

6769 sayılı SMK tarafından düzenlenen bir diğer marka suçu da marka koruması işaretinin kaldırılması suçudur. Bu suç SMK 30/2’ de düzenlenmiştir. Buna göre; “Marka koruması olduğunu belirten işareti mal veya ambalaj üzerinden yetkisi olmadan kaldıran kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır.” Bu suçun oluşabilmesi için marka koruma işaretinin var olması gerekmektedir. Marka koruma işaretleri de ancak tescilli markalarda bulunabilir. Bu sebeple markanın tescilli olması da ayrıca bu suçun oluşması için gereklidir. Marka Koruması İşaretini Kaldırma Suçu Suçun oluşması içim mal veya ambalaj üzerinde yer alan işaretin kaldırılması yeterlidir. Ayrıca

Devamını okumak için tıklayın…Marka Koruması İşaretini Kaldırma Suçu

Marka Hakkına Tecavüz Suçu

Marka hakkına tecavüz suçu 6769 sayılı Sınaî Mülkiyet Kanunu’nda düzenlenen ilk suç tipidir. Yasal dayanağını 6769 sayılı Sınaî Mülkiyet Kanunu’nun 30. Maddesinin 1. fıkrasından almaktadır. Bu hükme göre; “Başkasına ait marka hakkına iktibas veya iltibas suretiyle tecavüz ederek mal üreten veya hizmet sunan, satışa arz eden veya satan, ithal ya da ihraç eden, ticari amaçla satın alan, bulunduran, nakleden veya depolayan kişi bir yıldan üç yıla kadar hapis ve yirmi bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır. “ Marka Hakkına Tecavüz Suçu Marka hakkına tecavüz şekilleri oldukça farklı olabilmektedir. Ancak kanun koyucu tarafından marka hakkına karşı yapılan tecavüz şekillerinin

Devamını okumak için tıklayın…Marka Hakkına Tecavüz Suçu