Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

Anonim şirketin yönetim ve temsil organı yönetim kuruludur. Ayrıca yönetim kurulu anonim şirketin sahibidir. Yasa ve esas sözleşme, yönetim kurulunu yetkilendirir.

Her şeyden önce, yönetim kurulu, şirket esas sözleşmesinde belirtilen işletmenin amacına ve konusuna uygun tüm işlemleri yapma yetkisine sahiptir. Ayrıca, yeni düzenlemede ultra vires ilkesi göz ardı edildiğinden, şirket konu dışı işlemlerle de bağlantılıdır (m. 371/2). 6762 sayılı yasada ultra virüs ilkesi kabul edilmesine rağmen, yönetim kurulunun ticari hayatın gerektirdiği bazı konular esas sözleşmede öngörülmemiş olsa bile bu konularda işlem yapabileceği kabul edildi. Örneğin, esas sözleşmede şirketin faaliyet alanı içinde kefalet, ticari işletme rehni veya ipotek konuları yer almasa da, yönetim kurulu bu konularda karar alıp geçerli olarak işlem yapabiliyordu. Ayrıca yönetim kuruluna sulh ve tahkime yetki vermekle kalmaz, aynı zamanda ticari vekil veya temsilcileri, şirket müdürlerini ve memurlarını atayabilir ve atayabilirler.

Yönetim kurulu bazı durumlarda ilan yapmak zorundadır. Örneğin, TTK m. 524 uyarınca, anonim şirketin ve topluluğun finansal tablolarını düzenlemekle yükümlü ana şirketin yönetim kurulu, bilanço gününden itibaren altı ay içinde finansal tabloları, yönetim kurulunun faaliyet raporunu, kar dağıtımına ilişkin genel kurul kararını, denetçinin 403üncü madde uyarınca verdiği görüşü ve genel kurulun buna ilişkin kararını Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde ilan eder ve şirketin internet sitesinde yayınlar. Bu belgelerin Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’na iletilmesine ilişkin yasal düzenlemeler gizlidir.

Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

TTK 375/1, yönetim kuruluna devredilemez ve alınamaz görev ve yetkiler veriyor. Bu sorumluluklar ve yetkiler şunlardır:

a) Şirketin üst düzey yönetimi ve ilgili yönergeler

b) Şirket yönetim sisteminin belirlenmesi

c) Muhasebe, finans denetimi ve şirketin yönetimi gerektirdiği ölçüde finansal planlama için gerekli kurallar oluşturmak

d) Müdürlerin, aynı göreve sahip kişilerin ve imza yetkisine sahip olmayan kişilerin atanması ve görevden alınması

e) Yönetimde çalışanların kanunlara, esas sözleşmeye, iç yönergelere ve yönetim kurulunun yazılı talimatlarına uygun hareket edip etmediklerinin üst düzey denetimi

f) Pay, yönetim kurulu kararları, genel kurul toplantı ve müzakere defterleri, yıllık faaliyet raporu ve kurumsal yönetim açıklamasının hazırlanması ve genel kurula sunulması, genel kurul toplantılarının düzenlenmesi ve düzenlenmesi ve genel kurula sunulması ve genel kurul kararlarının uygulanması

g) Borca batıklık durumunun varlığının mahkemeye bildirilmesi

Türk Ticaret Kanunu’nun 375. maddesine göre, organlar arasında mutlak görev ayrımı yapılmıştır ve işlev bağlamında güç yönünden genel kurul ile yönetim kurulu arasında “eşitlik ilkesi” benimsenmiştir. Bu, genel kurulun egemenliğini kabul eden “salt hakimiyet teorisini” reddetmektedir. Ayrıca, özellikle 2000’li yıllardan sonra tüm gelişmiş ülkelerde yaygın olarak benimsenen kurumsal yönetim ilkeleri tartışmalarında, işletme başarısında profesyonel yöneticilerin çok önemli olduğu kabul edilse de, yönetim kurulunun “kontrol” ve “denge”yi sağlamak için temel görevlerini yerine getirmesi gerektiği vurgulanmaktadır. gözetim ve kontrol.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir