Yönetim Kurulu Üyeliğinden İstifa

Üyelik sıfatını sona erdiren sebeplerden biri de, üyenin istifası, yani görevden çekilmesidir. Görevden çekilme hakkı her üyenin bireysel hakkıdır. Tek taraflı bozucu yenilik doğuran hak niteliğinde olan istifa veya görevden çekilme, iç ilişkide, bu yöndeki beyanın şirkete ulaşmasıyla hukuki sonuç doğurur. Bu nedenle, yönetim kurulunun veya genel kurulun kabulüne bağlı değildir. Dış ilişkide ise, görünüşe güven ilkesi uyarınca, iyi niyetli üçüncü kişiler bakımından etkili olabilmesi için, ticaret siciline tescil ve ilan edilmesi gerekir (TTK m. 37). Sicilin olumlu etkisi sadece, hukuki işlemlerden doğan borçlar için geçerli olduğundan, bunun dışında haksız fiil, haksız iktisap ve yasadan doğan borçlarda ise, yönlendirici rol oynamadığından, istifa hükümlerini iç ilişkide olduğu gibi, alacaklılara karşı da tescil ve ilan anında değil, şirkete ulaştığı andan itibaren sonuç doğurur.

İstifanın muhatabı -> İstifanın muhatabı, yönetim kurulu başkanı ya da başkan vekilidir. Yönetim kurulunun tek kişiden oluşması halinde, bunun; birden fazla üyeden oluşmasında tüm üyelerin istifa etmesi durumunda muhatap kim olacaktır? Bu halde muhatap, seçim için toplanacak genel kurul olur veya ortak sayısı az olan anonim şirketlerde bütün pay sahiplerinin bilinmesi durumunda, bunlar da istifanın muhatabı olabilir. Bu istisnai halde istifa, büyük pay sahibine veya genel kurulu çağrıya yetkili azınlık pay sahiplerine yöneltilebilir.

Yönetim kurulunun tek üyeden oluşması halinde tek üyenin istifası veya birden fazla oluşması halinde tüm üyelerin istifası -> Esas sorun, yönetim kurulunun tek üyeden oluşması halinde tek üyenin, birden fazla üyeden oluşması halinde tüm üyelerin istifasının, genel kurulun yeni üye veya üyeleri seçme olanağının olmaması durumunda ortaya çıkar. Bu durumda, pay sahiplerinin mahkemeye başvurarak anonim şirkete derhal bir kayyım atanmasını talep etmeleri gerekir. İstifa eden üyelerin, yerlerine yenilerinin seçilmesine ve mahkemece bir kayyımın atanmasına kadar görevde kalmaları, istifanın hukuki karakteri itibariyle bağdaşmaz, çünkü istifa “şarta bağlı yenilik doğurucu hak”tır. Bu durumda yönetim kurulu üyeleri TTK m. 369/1 hükmünden doğan özen ve bağlılık (sadakat) yükümüne aykırı hareket etmeleri sebebiyle sorumlu olurlar (TTK m. 553 ve devamı).

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir