Yargıtay 17. Hukuk Dairesi, E. 2016/19203 K. 2019/9230 T. 10.10.2019

MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi

Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda; kararda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne dair verilen hükmün süresi içinde davalı … Sigortalar Kurumu vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği düşünüldü: –

K A R A R

– Davacı vekili, müvekkiline ait konutun Van ilinde meydana gelen depremler sonrasında 22.11.2011-22.11.2012 arasını kapsayan zorunlu deprem sigorta poliçesi ile hasarsız olduğu tespiti ile sigortalandığını, poliçenin tanziminden sonra meydana gelen deprem neticesinde müvekkilinin evinin ağır hasarlı olduğu tespit edilerek konutun bulunduğu sitenin yıkımına karar verildiğini, davalı kurumun rizikonun ve hasarın poliçenin düzenlenmesinden önce gerçekleştiği gerekçesi ile sigorta tazminatını müvekkiline ödenmediğini belirterek 1.000,00 TL harca esas değerle fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak kaydıyla müvekkilinin uğradığı maddi zararın 6100 sayılı HMK’nın 107.m. gereğince tespiti ile tespit edilen maddi zararın başvuru tarihinden itibaren işleyecek avans faizi ile birlikte davalıdan tahsilini talep etmiş, ıslah dilekçesi ile talebini artırmıştır.

Davalı vekili, davanın zamanaşımına uğradığını, dava konusu konutun DASK poliçesinin düzenlenmesinden sonra hasara uğradığı iddiasını davacının kanıtlaması gerektiğini belirterek davanın reddini savunmuştur.

Mahkemece, iddia, savunma ve toplanan kanıtlara göre, davanın kabulü ile dava konusu 71.916,00 TL sigorta tazminatı alacağının dava tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalıdan alınarak davacıya verilmesine karar verilmiş; hüküm, davalı DASK vekili tarafından temyiz edilmiştir.

1-Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde bir usulsüzlük bulunmamasına göre, davalı DASK vekilinin aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan ve yerinde görülmeyen sair temyiz itirazının reddi gerekmiştir.

2-Dava, zorunlu deprem sigortası poliçesine dayanılarak taşınmazda meydana gelen zararın tazmini istemine ilişkindir.

Zorunlu Deprem Sigortası Genel Şartları gereği bu sigorta ile depremin doğrudan neden olduğu maddi zararlar ile deprem sonucu meydana gelen yangın, infilak, dev dalga veya yer kaymasının sigortalı binalarda neden olacağı hasarlar sigorta bedeline kadar DASK tarafından teminat altına alınmıştır.

Mahkemece, davalının DASK poliçesi öncesinde 23.10.2011 ve 09.11.2011 depremlerinde dava konusu konutun ağır hasar gördüğü savunmasına rağmen DASK poliçesi düzenleme tarihinde (22.11.2011-2012 vade) dava konusu dairenin orta veya ağır hasarlı olduğu kabul edilse dahi poliçe tanzimi ile sigorta prim bedelini tahsil eden davalı kurumun hasarlı binayı sigorta eksperine incelettirerek DASK poliçesi düzenletmeme şeklindeki yükümlülüğüne aykırı davranışının sonuçlarından hukuken sorumlu olması gerektiği, nitekim ispat yükü kendisine düşmekte olan davalı kurumun dava konusu konutun hasarlı olmasına rağmen DASK poliçesi ile sigortalandığı iddiasını usulen kanıtlayamadığı gerekçesi ile dava kabul edilmiş ise de; … İl Afet Acil Durum Müdürlüğü 07.12.2011 tarihli yazısında 23.10.2011 ve 09.11.2011 tarihindeki deprem nedeni ile ağır hasarlı ve yıkık derecede hasar gören afetzedeler kesin hasar tespit isim listesinde davacı isminin yer aldığı, kesin hasar tespit formunda da genel değerlendirmenin 6 olarak kodlanmış olduğu, konutun yıkım kararının ne zaman alındığı, buradan hareketle davalı kurumun davacı konutunun poliçe öncesi hasarlı olduğunu kanıtlayıp kanıtlamadığı hususları irdelenmemiş ve karar yerinde tartışılmamıştır. Davalı kurum tarafından yaptırılan 10.01.2012 tarihli ekspertiz incelemesinde; ekspertiz sırasında konutta oluşan ağır hasarın hangi deprem ya da depremler sırasında gerçekleşmiş olduğu tespit edilemediği, Van İli ve çevresinde meydana gelen deprem ve artçıları neticesinde binanın kiriş ve kolonlarının ciddi hasar gördüğü, AFAD tarafıdan yapılan inceleme sonucu konutun yer aldığı binanın ağır hasarlı olduğu kanaatine varılarak konutun yer aldığı bina için yıkım kararı alındığı belirtilmiştir.

Bu durumda, mahkemece yapılacak iş T.T.K ve DASK genel şartları gözönüne alınarak; dava konusu konutun yıkım kararının ne zaman alındığı tespit edilerek … İl Afet Acil Durum Müdürlüğü 07.12.2011 tarihli yazısında 23.10.2011 ve 09.11.2011 tarihindeki deprem nedeni ile ağır hasarlı ve yıkık derecede hasar gören afetzedeler kesin hasar tespit isim listesinde davacı isminin yer aldığı da göz önünde tutularak davalının ispat yükünü yerine getirip getirmediği poliçenin geçerli olup olmadığı değerlendirilmesi ve çıkacak sonuca göre karar verilmesi olacaktır. Eksik inceleme ile yanılgılı değerlendirme ile karar verilmesi bozma nedeni yapılmıştır.

SONUÇ: Yukarıda (1) nolu bentte açıklanan nedenlerle davalı DASK vekilinin sair temyiz itirazlarının reddine, (2 nolu bentte açıklanan nedenlerle davalı DASK vekilinin temyiz itirazının kabulü ile hükmün BOZULMASINA 10.10.2019 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir