Yargıtay 7. Ceza Dairesi, E. 2021/20354 K. 2021/14941 T. 04.11.2021

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununa muhalefet etmek eyleminden kabahatli … hakkında 288,00 Türk lirası idari para cezası uygulanmasına dair Gerede İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği’nin 29/07/2020 tarihli, MA 61216874 sayılı trafik idari para cezası karar tutanağına karşı yapılan başvurunun kabulü ile idarî para cezası karar tutanağının iptaline ilişkin ANKARA Batı 1. Sulh Ceza Hâkimliği’nin 19/11/2020 tarihli ve 2020/5080 değişik iş sayılı kararı aleyhine Yüksek Adalet Bakanlığı’ndan verilen 01/04/2021 tarihli kanun yararına bozma istemini içeren dava dosyası Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 21.04.2021 tarihli ve KYB. 2021-47156 sayılı ihbarnamesi ile daireye verilmekle okundu.

Mezkür ihbarnamede; 1-5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 6, 22/4 ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 12. maddeleri uyarınca kabahat eylemi hakkında idarî yaptırım kararını uygulayan Gerede İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliğinin bulunduğu yer mahkemelerinin kabahatlinin başvurusunu incelemekle yetkili ve görevli olması karşısında, yetkisizlik kararı verilmesi gerektiği gözetilmeden, başvurunun esastan incelenerek yazılı şekilde karar verilmesinde, 2-5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun, “Başvurunun incelenmesi” başlıklı 28. maddesinde yer alan, “(2) Başvurunun usulden kabulü hâlinde mahkeme dilekçenin bir örneğini ilgili kamu kurum ve kuruluşuna tebliğ eder.(3) İlgili kamu kurum ve kuruluşu, başvuru dilekçesinin tebliği tarihinden itibaren en geç onbeş gün içinde mahkemeye cevap verir. (4) Mahkeme, başvuruda bulunan kişilere cevap dilekçesinin bir örneğini tebliğ eder; talep üzerine veya re’sen tarafları çağırarak belli bir gün ve saatte dinleyebilir … .(7) Mahkeme ilgilileri dinledikten ve bütün delilleri ortaya koyduktan sonra aleyhinde İdarî yaptırım kararı verilen ve hazır bulunan tarafa son sözünü sorar. Son söz hakkı, aleyhinde İdarî yaptırım kararı verilen tarafın kanunî temsilcisi veya avukatı tarafından da kullanılabilir. Mahkeme son kararını hazır bulunan tarafların huzurunda açıklar.” şeklindeki düzenlemeye aykırı olarak, kabahatlinin, idarî para cezasının iptali istemli başvurusuna istinaden mahkemece, ilgili kamu kurumundan gerekli olan tüm belgeler getirtilip inceleme ve araştırma yapılmadan ve başvuruda bulunan kabahatliye cevap dilekçesinin bir örneği tebliğ edilmeden yazılı şekilde karar verilmesinde, isabet görülmemiş ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 309. maddesi uyarınca anılan kararın bozulması lüzumu kanun yararına bozmaya atfen ihbar olunmuş bulunmakla Türk Milleti adına gereği görüşülüp düşünüldü; Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın kanun yararına bozma istemine dayanan ihbarname içeriğindeki hususlar yerinde görüldüğünden, Ankara Batı 1. Sulh Ceza Hakimliği’nin 19.11.2020 tarih, 2020/5080 D.İş sayılı kararının 5271 sayılı CMK’nun 309/4-c maddesi uyarınca, aleyhe tesir etmemek ve yeniden yargılamayı gerektirmemek üzere, BOZULMASINA, 04.11.2021 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.”