Yargıtay 7. Ceza Dairesi, E. 2021/14607 K. 2021/16399 T. 06.12.2021

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’na aykırı davranmak eyleminden dolayı anılan Kanun’un 51/2-b maddesi uyarınca, aracın tescil sahibi kabahatli Vahide Çiçekli hakkında 598,00 Türk lirası idari para cezası uygulanmasına dair Hatay Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünün 13/01/2020 tarihli ve MA 50621075 sayılı trafik idari para cezası karar tutanağına karşı yapılan başvurunun reddine dair HATAY 2. Sulh Ceza Hakimliğinin 08/04/2020 tarihli ve 2020/719 değişik iş sayılı kararı aleyhine Yüksek Adalet Bakanlığından verilen 11.11.2020 tarihli kanun yararına bozma istemini içeren dava dosyası Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının 15.12.2020 tarihli ve KYB. 2020-105048 sayılı ihbarnamesi ile daireye verilmekle okundu.

Mezkür ihbarnamede; Danıştay İdari Davalar Genel Kurulu’nun 31/05/2007 tarihli ve 2006/2194 esas, 2007/1316 sayılı kararında, ceza sorumluluğunun bireyselliği ilkesinin idari para cezaları alanında da geçerli olduğu, idari para cezasının mirasçılardan tahsili olanağının bulunmadığının belirtilmesi, yine aynı doğrultuda Maliye Bakanlığı’nca 12 Mayıs 2007 tarihli ve 26520 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 442 seri no.’lu Tahsilat Genel Tebliği’nde de “Ölüm halinde idari para cezaları hakkında yapılacak işlemler” konusunda görüş bildirilmesi karşısında, kabahatli … ‘nin dosya arasına alınan nüfus kayıt örneğine göre 17/12/2017 tarihinde vefat etmesi, kabahate konu cezai işlemin ise 13/01/2020 tarihinde gerçekleştirilmesi nedeniyle idari para cezasının mirasçılardan tahsili olanağı bulunmadığı gözetilmeden, itirazın kabulü yerine, yazılı şekilde reddine karar verilmesinde isabet görülmemiş ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 309. maddesi uyarınca anılan kararın bozulması lüzumu kanun yararına bozmaya atfen ihbar olunmuş bulunmakla Türk Milleti adına gereği görüşülüp düşünüldü; Araç sürücüsünün tespit edilememesi nedeni ile 2918 sayılı Kanunun 116. maddesi uyarınca tescil plakasına göre idari para cezası uygulanmış ise de, hakkında idari para cezası uygulanan şahsın, kabahat tarihinden önce vefat ettiği anlaşılmakla; Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının kanun yararına bozma istemine dayanan ihbarname içeriğindeki hususlar yerinde görüldüğünden Hatay 2. Sulh Ceza Hakimliği’nin 08/04/2020 tarihli ve 2020/719 değişik iş sayılı kararının CMK’nun 309/4-d maddesi uyarınca BOZULMASINA, muteriz hakkında uygulanan idari para cezasının kaldırılmasına, Hatay Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünün 13/01/2020 tarihli ve MA 50621075 sayılı trafik idari para cezası karar tutanağı ile uygulanan idari para cezasının iptaline, 06.12.2021 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.”