Yargıtay 4. Hukuk Dairesi, E. 2019/3358 K. 2020/1670 T. 08.06.2020

MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi

Davacı … vekili Avukat … tarafından, davalı Maliye Hazinesine izafeten … aleyhine 30/11/2012 gününde verilen dilekçe ile tazminat istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; davanın reddine dair verilen 24/10/2013 günlü kararın Yargıtayda duruşmalı olarak incelenmesi davacı vekili tarafından istenilmekle daha önce belirlenen 17/06/2014 günü için yapılan tebligat üzerine temyiz eden davacı vekili Avukat … ile karşı taraftan davalı vekili Avukat … geldiler. Açık duruşmaya başlandı. Süresinde olduğu anlaşılan temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten ve hazır bulunanların sözlü açıklamaları dinlendikten sonra taraflara duruşmanın bittiği bildirildi. Noksan ikmalinin ardından dosyanın görüşülmesine geçildi. Tetkik hakimi tarafından hazırlanan rapor ile dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği görüşüldü.

Dava, haksız el koyma nedeniyle maddi tazminat istemine ilişkindir. Mahkemece, davanın zamanaşımı nedeniyle reddine karar verilmiş; karar, davacı vekili olduğunu belirten Av. … tarafından temyiz edilmiştir.

Avukatlık sözleşmesi, avukat ile iş sahibi arasında, avukatın belli bir hukuki yardımda bulunması karşılığında iş sahibinin kural olarak belli bir meblâğı yahut değeri taahhüt ettiği sözleşmedir. Avukatlık sözleşmesinin bir tarafını avukat oluştururken diğer tarafını iş sahibi oluşturmaktadır. Avukatlık sözleşmesinin hukuki niteliği vekalet sözleşmesinin özel bir türü olarak Avukatlık Kanununda düzenlenmiş isimli bir sözleşme olmasıdır. Buna göre avukatlık sözleşmesinin çıkış noktasını vekalet sözleşmesi oluşturmaktadır ve vekaletname de avukatın vekilini temsil yetkisi olduğunu gösterir ispat vasıtasıdır.

818 sayılı Borçlar Kanunu’nun 386. maddesi (TBK.306) uyarınca vekalet, yükümlenilen işlerin yönetimi ve o doğrultudaki hizmetleri kapsar. Vekilin yaptığı muamele müvekkilini bağlar ise de, vekilin o muameleyi ifaya yetkili olması gerekir. Bir kimse temsil yetkisi olmadığı halde başka bir kişi adına hukuksal işlem yaparsa yetkisiz temsil söz konusudur. Yapılan işlemin hüküm ve sonuçları hiçbir şekilde temsil olunanın hukuksal alanında meydana gelmez.

Dosyanın incelenmesinde; davacı asil tarafından, davayı açan ve yerel mahkemenin davanın zamanaşımı nedeniyle reddine dair kararını temyize getiren Av. … ‘a kendisini yargı mercileri önünde temsil yetkisi veren vekaletnamenin dosya içerisinde bulunmadığının anlaşılması üzerine, eksikliğin giderilmesi için dosyanın yerel mahkemesine geri çevrilmesine karar verilmiş, mahkemece, davacı … tarafından Avukat … ’a verilmiş vekaletnamenin ibrazı için , davacı asil ve Avukat … ’a ayrı ayrı verilen kesin süre içerisinde vekaletnamenin ibraz edilmesi gerektiği aksi halde temyiz isteminden vazgeçmiş sayılacakları ihtar edilmiş, vekaletnamenin ibraz edilmemesi üzerine de davacı asile mahkeme gerekçeli kararının tebliği sağlanmıştır. Ancak dosyanın fiziken ve de UYAP sistemi üzerinde yapılan incelemesinde davacı asil tarafından verilmiş temyiz dilekçesine rastlanılamamış olup, yetkisiz vekil tarafından yapılan temyiz isteminin reddine karar verilmesi gerekmiştir.

SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle yetkisiz vekil tarafından yapılan temyiz isteminin reddine 08/06/2020 gününde oy birliğiyle karar verildi.