Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, E. 2014/12369 K. 2014/12740 T. 30.09.2014

MAHKEMESİ : VAN 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ TARİHİ : 02/04/2014

NUMARASI : 2011/681-2014/123

 

Taraflar arasında görülen tazminat davasının yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen hükmün temyiz incelemesinin duruşmalı olarak yapılması davalılar vekili tarafından istenilmekle; taraflara yapılan tebligat üzerine duruşma için tayin olunan günde temyiz eden davalılar vekili Av. P. K.geldi. Aleyhine temyiz olunan davacı vekilleri Av. Ü.A., Av. T. K. geldi. Gelen vekillerin sözlü açıklamaları dinlendikten sonra işin incelenerek karara bağlanması için saat 14.00’e bırakılması uygun görüldüğünden, belli gün ve saatte dosyadaki bütün kağıtlar okunarak, Tetkik Hakiminin açıklamaları dinlenip, gereği düşünüldü:

 

Y A R G I T A Y K A R A R I

 

Davacı vekili dilekçesi ile; müvekkilinin, 23.10.2011 tarihinde Van ilinde meydana gelen depremde, kiracısı bulunduğu konutun yıkılması sonucu enkaz altında kalarak yaralandığını; ayrıca, enkaz altında ev eşyalarının da kaldığını; bina sahibi davalıların, binayı sağlam yapmadığı gibi(ticari faaliyet için) kolonları da keserek binayı zayıf ve dayanaksız hale getirdiğini, kusurlu olduklarını ileri sürerek; fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak üzere, 5.000 TL, işgücü kaybı nedeniyle tazminat, 6.000 TL ev eşyalarının hasara uğraması nedeniyle tazminat ve 100.000 TL’de manevi tazminatın olay tarihinden itibaren yasal faiziyle birlikte davalılardan tahsiline karar verilmesini talep ve dava etmiştir. Islah dilekçesi ile de, maddi tazminat taleplerini bilirkişi raporu doğrultusunda artırmıştır.

 

Davalılar vekili cevap dilekçesinde; müvekkilinin olayda kusurlarının bulunmadığını, müc bir sebepten kaynaklanan davacının zararının oluştuğunu savunarak; davanın reddini istemiştir.

 

Mahkemece; bilirkişi raporları doğrultusunda, davanın kısmen kabulü ile; davalı N … B … aleyhine açılan iş gücü kaybından ve eşya bedelinden doğan maddi tazminat davasının kabulü ile iş gücü kaybı için 52.870,00 TL, eşya bedeli için 26.435,00 TL olmak üzere toplam 79.305,00 TL maddi tazminatın 23.10.2011 tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalı N … B … ‘tan tahsili ile davacıya verilmesine; davalı N … B … aleyhine açılan manevi tazminat davasının kısmen kabulü ile 20.000,00 TL manevi tazminatın 23.10.2011 tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalı N … B … ‘tan tahsili ile davacıya verilmesine, fazlaya ilişkin istemin reddine; davalı N … B … Motorlu Araçlar İnş.İth.İhr.Tic.Ltd.Şti aleyhine açılan maddi ve manevi tazminat davasının ise reddine karar verilmiş, hüküm davalılar vekili tarafından süresinde temyiz edilmiştir.

 

Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle kanuni gerektirici sebeplere ve özellikle delillerin takdirinde bir isabetsizlik görülmemesine göre, sair temyiz itirazları yerinde değildir.

 

Ancak, hükme esas alınan bilirkişi raporunda; eşyaların bedeli belirlenirken, olay tarihinin esas alınması gerekirken, 2004 yılı değerlerine göre belirleme yapıldığı anlaşılmaktadır. Bu haliyle rapor, hükme esas alınamaz. Mahkemece, yetersiz bilirkişi raporuna ve eksik incelemeye dayalı hüküm tesisi doğru görülmemiştir.

 

Öte yandan, BK’nun 43/1(TBK 51/1) maddesine göre ” Hakim, hal ve mevkiin icabına ve hatanın ağırlığına göre tazminatın suretini ve şumülünün derecesine tayin eyler.” Davacının, oluşan zararı, deprem nedeniyle kiracı olarak bulunduğu binanın yıkılması sonucu doğmuştur. Depremin müc bir sebep olarak kabul edilip, zararla illiyet bağını kestiği kabul edilemez ise de; ne zaman ve hangi büyüklükte olacağı öngörülemeyen ve sonucu gerçekleştiğinde büyük bir yıkıma sebebiyet veren, bölgede herkesi etkileyen en büyük doğal afet olduğu da kabul edilmek zorundadır. Ayrıca, bölgenin birinci derecede deprem kuşağında yer aldığı ve oluşan depremin şiddet büyüklüğü de gözden kaçırılmamalıdır. O halde, mahkemece, bilirkişi tarafından belirlenen tazminat miktarından adalete uygun bir hakkaniyet indirimi yapılması da gereklidir. Bu hususta bir değerlendirme yapılmamış olması da doğru görülmemiş, hükmün açıklanan nedenlerle bozulması gerekmiştir.

 

Bu itibarla yukarıda açıklanan esaslar gözönünde tutulmaksızın yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde olduğundan kabulü ile hükmün HUMK.nun 428.maddesi gereğince BOZULMASINA Yargıtay duruşmasında vekille temsil edilen davalı taraf için duruşma tarihinde yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi hükümlerine göre takdir edilen 1.100 TL vekalet ücretinin davacıdan alınıp davalı tarafa verilmesine, ve peşin alınan temyiz harcının istek halinde temyiz edene iadesine, 30.09.2014 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir