Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, E. 2014/10374 K. 2014/14630 T. 11.11.2014

MAHKEMESİ : VAN 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

TARİHİ : 19/11/2013

NUMARASI : 2011/682-2013/436

 

Taraflar arasında görülen tazminat davasının yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen hükmün temyiz incelemesinin duruşmalı olarak yapılması davalılar vekilleri tarafından istenilmekle; taraflara yapılan tebligat üzerine duruşma için tayin olunan günde temyiz eden davalılar vekili Av.P. K … geldi. Aleyhine temyiz olunan davacı vekili Av.Ö. S … geldi. Gelen vekillerin sözlü açıklamaları dinlendikten sonra işin incelenerek karara bağlanması için saat 14.00’e bırakılması uygun görüldüğünden, belli gün ve saatte dosyadaki bütün kağıtlar okunarak, Tetkik Hakiminin açıklamaları dinlenip, gereği düşünüldü:

 

Y A R G I T A Y K A R A R I

 

 

 

Davacı vekili dava dilekçesinde; Van ilinde 23/10/2011 tarihinde meydana gelen deprem nedeniyle davalılardan N … B … ‘a ait Sefa apartmanında bulunduğu sırada apartmanın yıkılması sonucu apartman enkazı altında kalarak ağır şekilde yaralandığını, binanın yıkılmasında ihmali bulunanlar için soruşturma başlatıldığını, enkaz altında kaldıktan sonra ağır yaralı olarak kurtarıldığını, kırıkları nedeniyle tedavisinin halen devam ettiğini, enkaz altında yaşadığı travma ve vücudunda meydana gelen hasar bir çok yönüyle kendisinde ağır psikolojik problemler oluşturduğunu bu nedenle fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak kaydıyla 15.000,00 TL maddi, 100.000,00 TL manevi tazminatın 23/10/2011 tarihinden itibaren işleyen yasal faiziyle birlikte davalılardan müşterek ve müteselsilen tahsili ile müvekkiline verilmesini talep ve dava etmiş, davacı vekilinin 04/11/2013 havale tarihli dilekçesi ile maddi tazminat taleplerinin 44.174,00 TL olarak ıslah ettiği anlaşılmıştır.

 

Davalı N … B … vekili ile N … B … … … Araçlar İnş.Pet.İth.İhr.Tic.Ltd.Şti vekili cevap dilekçesinde; haksız fiilin gerçekleştiğine ilişkin iddiaları hiç bir şekilde kabul etmediklerini, dava konusu müvekkiline ait yıkılan … . Apartmanının taşıyıcı kolanlarının kesildiğine ilişkin iddianın mesnetsiz olduğunu, Van ilinde meydana gelen depremler nedeniyle davaya konu … .Apartmanının yıkılmış olmasından ötürü can ve mal kayıplarının meydana geldiğini, buna binaen kendilerince Van Cumhuriyet Başsavcılığının 2011/11185 soruşturma sayılı dosyasında CMK’nun 67.maddesi uyarınca uzman kişiden rapor alınması için talepte bulunduklarını, bu doğrultuda İTÜ İnşaat Fakültesinden gelen bir heyetin yaptığı incelemeler aldığı donelere bağlı olarak bir rapor hazırlandığını, bu rapora göre kesilmiş her hangi bir kolonun bulunmadığını, bu tespit ile projeye uygun olarak kolonların yerinde olduğunu ve kesilmediğini gösterdiğini, işbu davada zararın illiyet bağını kesen müc bir bir sebepten kaynaklandığını, ayrıca BK. 41 maddesine göre müvekkilinin tazminat ödemekle yükümlü olabilmesi için haksız fiilde bulunması, bu haksız fiilinin deprem neticesinde binanın yıkılmasına etken olması ve binanın yıkılma neticesinde tazmine muhtaç bir zararın meydana gelmiş olmasının gerektiğini, müvekkilinin iddia edildiği gibi bir haksız fiilinin söz konusu olmadığını, manevi tazminat tutarının hakimin takdir hakkına bağlı olmakla birlikte bu tazminata neden olan unsurların objektif ölçülere göre belirlenmesi gerektiğini, tazminatın zarar görende manevi huzuru doğurmayı gerçekleştirecek nitelikte olması gerektiğini, bu nedenle istenen manevi tazminatın zenginleştirme içerir fahiş bir talep olduğunu, bütün bu nedenlerle açılan davanın reddini talep etmişlerdir.

 

Uyuşmazlık, Van Depreminde yıkılan … Apt. sakinlerinden enkaz altında kalan Ö … Ö … ‘in, bina malikine ve bir dönem bina altındaki dükkanı kolonları keserek showroom olarak kullandığını iddia ettiği N … B … … … Araçlar İnş.Pet.İth.İhr.Tic.Ltd. Şti ne açtığı maddi ve manevi tazminat istemine ilişkindir .

 

Yerel mahkemece yapılan yargılama neticesinde; davalı şirket yönünden maddi ve manevi tazminat davasının reddine; davalı N … B … yönünden maddi tazminat davasının kabulu, manevi tazminat davasının kısmen kabulu cihetine gidilmiş; söz konusu karar davalılar vekilince davalı N … B … yönünden temyiz edilmiştir Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle kanuni gerektirici sebeplere ve özellikle delillerin takdirinde bir isabetsizlik görülmemesine göre, sair temyiz itirazları yerinde değildir.

 

1-) Davacının iş gücü kaybı noktasında alınan tek imzalı hüküm tesisine yetersiz Adli Tıp Uzmanı raporuna dayalı olarak tazminat takdiri cihetine gidilmiştir .

 

Şu durumda, davacının iş göremezlik zararının belirlenmesine ilişkin raporun 2659 sayılı Adli Tıp Kurumu Yasası’nın 16/II-c maddesi gereğince, meslekte kazanma gücü kaybı konusunda bilimsel ve teknik görüşlerini bildirmekle görevli Adli Tıp Kurumu 3.İhtisas Kurulu’ndan alınması gerekir . Yerel mahkemece, açıklanan yönler gözetilmeyerek, eksik incelemeyle yazılı biçimde karar verilmiş olması usul ve yasaya uygun düşmediğinden kararın bu nedenle bozulması gerekmiştir.

 

2-)Hükme esas alınan maddi tazminat takdirine ilişkin bilirkişi raporunda yaşam süreleri CSO 1980 yaşam tablosuna göre hesaplanmıştır. Ancak, yerleşik Yargıtay uygulamasına göre yaşam sürelerinin PMF yaşam tablosuna göre hesaplanması gerekmektedir. (YHGK. 28.06.1995 Tarih, 1994/9-628 Esas 1995/694 Karar Sayılı İlam ) Bu tablonun yasal dayanağı 506 sayılı Yasa’nın 22.maddesi olup, iş kazalarıyla meslek hastalıkları ve Analık Sigortaları Hakkında 4722 sayılı Kanuna ek olarak (Çalışma Bakanlığı ile Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı tarafından birlikte) hazırlanmış ve 1965 yılında yürürlüğe konulmuştur. Her ne kadar, 5510 sayılı yeni Sosyal Güvenlik Yasası’nda paralel bir hüküm bulunmamakta ise de geçici 3.madde hükmü gereğince yeni düzenleme yapılıncaya kadar aykırı olmayan hükümler uygulanmaya devam edecektir. Başka bir ifade ile SGK ile yargı PMF-1931 yaşam tablosuna göre gelir bağlamaya ve tazminat hesaplamaya devam edecektir.

 

O halde mahkemece, PMF-1931 yaşam tablosu esas alınarak belirlenecek tazminata hükmedilmesi gerekirken yanılgılı değerlendirme ile CSO-1980 yaşam tablosu esas alınarak tazminata hükmedilmesi doğru görülmemiş ve bozmayı gerektirmiştir.

 

3-) Dava konusu zarar 23.10.2011 günü gerçekleşen deprem nedeniyle oluşmuştur. Bina; plan ve projesine, imar düzenlemelerine ve deprem yönetmeliğine uygun yapılmış olsa bile, gerçekleşen depremin Richter ölçeğine göre 7,2 şiddetinde olduğu gözönünde tutulduğunda binanın deprem nedeniyle hasara uğraması kaçınılmazdır. (06.03.2013 Tarih, 2012/786 Esas 2013/318 Karar Sayılı Hukuk genel Kurulu ilamı) BK’nun 43/1 (TBK 51/1) maddesine göre ” Hakim, hal ve mevkiin icabına ve hatanın ağırlığına göre tazminatın suretini ve şumülünün derecesine tayin eyler.” Davacının, oluşan zararı, deprem nedeniyle ikamet ettiği binanın yıkılarak kendinin enkaz altında kalması sonucu doğmuştur. Depremin müc bir sebep olarak kabul edilip, zararla illiyet bağını kestiği kabul edilemez ise de; ne zaman ve hangi büyüklükte olacağı öngörülemeyen ve sonucu gerçekleştiğinde büyük bir yıkıma sebebiyet veren, bölgede herkesi etkileyen en büyük doğal afet olduğu da kabul edilmek zorundadır. Ayrıca, bölgenin birinci derecede deprem kuşağında yer aldığı ve oluşan depremin şiddet büyüklüğü de gözden kaçırılmamalıdır. O halde, mahkemece, bilirkişi tarafından belirlenen tazminat miktarından adalete uygun bir hakkaniyet indirimi yapılması da gereklidir. Bu hususta bir değerlendirme yapılmamış olması da doğru görülmemiş, hükmün açıklanan nedenlerle bozulması gerekmiştir.

 

Bu itibarla yukarıda açıklanan esaslar gözönünde tutulmaksızın yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde olduğundan kabulü ile hükmün HUMK.nun 428.maddesi gereğince BOZULMASINA, Yargıtay duruşmasında vekille temsil edilen davalılar için duruşma tarihinde yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi hükümlerine göre takdir edilen 1.100 TL vekalet ücretinin davacıdan alınıp davalılara verilmesine, peşin alınan temyiz harcının istek halinde temyiz edene iadesine, 11.11.2014 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir