Yargıtay 19. Ceza Dairesi, E. 2017/1809 K. 2018/1908 T. 26.02.2018

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 61/1-n maddesine aykırı davranmak eyleminden dolayı kabahatli … hakkında Gaziosmanpaşa Trafik Denetleme Büro Amirliğinin 22/03/2016 tarihli ve HZ-221195 sayılı trafik idarî para cezası karar tutanağı ile uygulanan 92,00 Türk Lirası idarî para cezasına yönelik başvurunun reddine ilişkin Gaziosmanpaşa 1. Sulh Ceza Hakimliğinin 25/08/2016 tarihli ve 2016/1718 değişik iş sayılı kararı aleyhine Adalet Bakanlığının 13/01/2017 gün ve 13923 sayılı kanun yararına bozma istemini içeren yazısı ekinde bulunan dava dosyası Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının 03/02/2017 gün ve KYB-2017/7427 sayılı ihbarnamesi ile daireye gönderilmekle okundu.

Anılan ihbarnamede; Dosya kapsamına göre, kabahatlinin başvuru dilekçesine eklediği belgelere göre eylem tarihinden önce, 19/10/2013 tarihinde geçirmiş olduğu trafik kazası sonucunda aracının perte çıkıp fiili olarak sigorta şirketine devredilmesini müteakip, kaza nedeniyle hasar bedeli tarafına ödenmediğinden Ticaret Mahkemesinde devam eden dava nedeniyle aracının devir işlemlerinin yapılamadığını ve söz konusu aracın birileri tarafından tamir ettirilerek kullanıldığını, söz konusu eylemi kendisinin gerçekleştirmediğinden bahisle anılan idari para cezasının iptaline karar verilmesi ile ilgili kişi ve kurumlar hakkında suç duyurusunda bulunulmasına karar verilmesini talep etmesi karşısında, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun başvurunun incelenmesi başlıklı 28. maddesinin 5-6-7. bentlerinde yer alan “(5) Ceza Muhakemesi Kanununun tanıklığa, bilirkişi incelemesine ve keşfe ilişkin hükümleri, bu başvuru ile ilgili olarak da uygulanır. (6) Dinlemede sırasıyla; hazır bulunan başvuru sahibi ve avukatı, ilgili kamu kurum ve kuruluşunun temsilcisi, varsa tanıklar dinlenir, bilirkişi raporu okunur, diğer deliller ortaya konulur. (7) Mahkeme, ilgilileri dinledikten ve bütün delilleri ortaya koyduktan sonra aleyhinde idari yaptırım kararı verilen ve hazır bulunan tarafa son sözünü sorar. Son söz hakkı, aleyhinde idari yaptırım kararı verilen tarafın kanuni temsilcisi veya avukatı tarafından da kullanılabilir. Mahkeme son kararını hazır bulunan tarafların huzurunda açıklar. ” şeklindeki hükümlere aykırı olarak kabahatlinin iddiaları incelenmeden, delilleri toparlanmaksızın sadece kararına itiraz edilen kurum tarafından gönderilen belgeler ile yetinilerek başvurunun reddine karar verilmesinde isabet görülmediği gerekçesiyle 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 309. maddesi uyarınca anılan kararın kanun yararına bozulması isteminde bulunulmakla; Gereği görüşülüp düşünüldü; Kabahatli adına halen tescilli görünen … plaka sayılı aracın 19.10.2013 tarihinde karıştığı trafik kazası sonucu 22.10.2013 tarihinde hasarlı olarak … Otomotiv isimli servise çekildiğinin ve 16.12.2013 tarihinde onarım yapılmaksızın pert kaydı ile servisten alındığının dosya kapsamından görülmesi, kabahatlinin savunmasında, kazadan sonra aracını fiili olarak sigorta şirketine devrettiğini ve o tarihten sonra bir daha görmediğini, kaza nedeniyle hasar bedelinin tarafına ödenmemesi nedeniyle Asliye Ticaret Mahkemesinde devam etmekte olan davadan ötürü devir işlemlerinin yapılamadığını beyan ettmesi karşısında, kabahatli hakkında 22.03.2016 günü 2918 sayılı Kanun’un 61/1-n maddesi uyarınca uygulanan idari para cezası esnasında otomobilin kabahatlinin kullanımında olup olmadığının servisten ve ilgili sigorta şirketinden sorularak, bu husus mahkemece net bir şekilde araştırılıp tespit edilmeden başvurunun reddine karar verilmesinin usul ve yasaya aykırı olduğu anlaşılmakla, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın kanun yararına bozma istemine dayanan ihbarname içeriği yerinde görüldüğünden, Gaziosmanpaşa 1. Sulh Ceza Hakimliğinin 25/08/2016 tarihli ve 2016/1718 değişik iş sayılı kararının CMK’nın 309/4-a maddesi uyarınca BOZULMASINA, yukarıda yazılı bozma nedenine göre; gerekli inceleme ve araştırma sonucunda yeniden bir karar vermek suretiyle müteakip işlemlerin mahallinde yapılmasına 26/02/2018 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.”