Yargıtay 17. Hukuk Dairesi, E. 2017/76 K. 2018/1270 T. 22.02.2018

MAHKEMESİ:Ticaret Mahkemesi

Taraflar arasındaki itirazın iptali davasının yapılan yargılaması sonunda; kararda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne dair verilen hükmün süresi içinde davacı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği düşünüldü:

K A R A R

– Davacı vekili; müvekkilinin araç kiralama sektöründe faaliyet göstermekte olduğunu, müvekkiline ait … plakalı araca 17/10/2012 tarihinde … otoyolunda … istikametinde seyir halinde iken … plakalı aracın %100 kusurlu olarak çarpması sonucunda hasar meydana geldiğini, aracın tamir gördüğünü, iş durması kaybı ile değer kaybına uğradığını, oluşan bu zarardan davalı … şirketinin sorumlu olduğunu, alacağın tahsili için giriştikleri icra takibine davalının haksız yere itiraz ettiğini, itirazın iptali ile takibin devamına, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin davalı tarafa yükletilmesine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.Davalılar; davanın reddini talep etmişlerdir.Mahkemece; iddia, savunma, toplanan delillere ve benimsenen bilirkişi raporuna göre; davanın kısmen kabulü ile 1.000,00 TL üzerinden talebin devamına takip tarihinden itibaren yasal faiz uygulanmasına, fazlaya ilişkin talebin reddine karar verilmiş; hüküm, davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

1-Dava, trafik kazası nedeniyle araçta meydana gelen değer kaybı bedelinin tazmini istemine ilişkindir. Değer kaybı; aracın kaza tarihindeki hasarsız piyasa değeri ile aracın kazadan sonra onarılmış haliyle piyasa değeri arasında oluşan farktan ibarettir.

Mahkemece; makine mühendisinden alınan 09/07/2015 tarihli bilirkişi raporunda aracın modeli, piyasa değeri, kazada hasar görmüş parçaların durumu değerlendirildiğinde 1.000,00TL değer kaybının olacağı belirlenmiştir. Yine aynı bilirkişi raporunda … plakalı araç sürücüsü kazanın oluşumunda asli ve tam kusurlu olup %100 oranında kusurlu bulunmuştur. Değer kaybı konusunda gerekçesi olmayan bir değerlendirme ile değer kaybının belirlendiği bilirkişi raporu hükme esas alınamaz.Bu durumda mahkemece aracın modeli, markası, özellikleri, hasarı, yapılan onarım işlemleri, kilometresi, olay tarihindeki yaşı, davacı tarafın iddiaları, davalının savunmaları ve tüm dosya kapsamı birlikte değerlendirilerek aracın kaza öncesi hasarsız ikinci el piyasa rayiç değeri ile kaza meydana geldikten ve tamir edildikten sonraki ikinci el piyasa rayiç değeri arasındaki farka göre değer kaybının yeniden hesaplanması konusunda alanında uzman makine mühendisi bilirkişiden ayrıntılı, gerekçeli, denetime elverişli rapor alınarak sonucuna göre karar verilmesi gerekirken, yazılı olduğu biçimde eksik inceleme ile hükme elverişli olmayan bilirkişi beyanına göre hüküm kurulması doğru görülmemiştir.

2-Bozma neden ve şekline göre davacı vekilinin sair temyiz itirazlarının şimdilik incelenmesine yer olmadığına karar vermek gerekmiştir.

SONUÇ: Yukarıda (1) nolu bentte açıklanan nedenlerle, davacı vekilinin temyiz itirazlarının kabulu ile hükmün BOZULMASINA, (2) numaralı bentte açıklanan nedenlerle, davacı vekilinin sair temyiz itirazlarının şimdilik incelenmesine yer olmadığına, peşin alınan harcın istek halinde temyiz eden davacı … Araç Kiralama ve Servis A.Ş.’ye geri verilmesine 22.02.2018 gününde oybirliğiyle karar verildi.”