Yargıtay 17. Hukuk Dairesi, E. 2015/13697 K. 2016/3155 T. 14.03.2016

MAHKEMESİ : … Asliye Hukuk Mahkemesi

Taraflar arasındaki trafik kazasından kaynaklanan tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda; kararda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne dair verilen hükmün süresi içinde davacı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği düşünüldü:

K A R A R

Davacı vekili; davacının sahibi olduğu aracın park halinde iken davalılardan … ‘ün sevk ve idaresindeki aracın çarpmasına maruz kalarak ağır şekilde hasarlandığını, davalı sürücünün aracı girmesi park etmesi yasak olan bölgede park ettiğini ve davacı araca çarptığını, davalıların sürücüsü ve maliki oldukları aracın olayda tam kusurlu olduğunu, davacının aracının ticari otobüs olduğunu, 104 gün yetkili serviste kaldığını, toplam 15.700 TL kazanç kaybı ve 10.000 TL değer kaybı olmak üzere davalılardan toplam 25.700 TL tazminatın kaza tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi tahsiline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalılara usulüne uygun tebligat yapılmış olmasına rağmen davaya cevap vermemişlerdir.

Mahkemece, davanın kısmen kabulü ile 3.000 TL araç değer kaybı ve 1.250 TL kazanç kaybı toplamı 4.250 TL’nin olay tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalıdan tahsili ile davacıya verilmesine karar verilmiş; hüküm davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Dava, trafik kazasından kaynaklanan değer kaybı ve kazanç kaybı istemine ilişkindir.

Davacının temyizi kazanç kaybına yöneliktir.

Somut olayda davacının kazanç kaybına ilişkin talebi 104 gün yetkili serviste kaldığından bahisle aylık 4.500 TL’den yapılan taşıma sözleşmesine dayanarak toplam 15.700 TL’dir. Davacı, kaza nedeniyle bu sözleşmeden doğan yükümlülüğünü yerine getirememiştir ve dava dışı firma ile yaptığı taşıma sözleşmesi feshedilmiştir. Bu kaza olmasaydı davacı sözleşme yükümlülüğünü yerine getirebilecekti. Davalı tarafta hükmü temyiz etmiyerek davacının bu kaza nedeniyle zarar gördüğü kazanç kaybına uğradığını kabul etmiş durumdadır. Bu nedenle, mahkemece sadece 15 günlük tamir süresi tesbit edilerek davacının kazanç kaybının belirlenmesi hatalı olmuştur. Bu nedenle dava dışı şirketle yapılan taşıma sözleşmesi ve dava dışı şirketin ihtarnameleri göz önüne alınarak, gerektiğinde sözleşmenin dava dışı şirketin ticari kayıtlarında yer alıp almadığı da belirlenmek suretiyle taşıma sözleşmesinin kendisine sağlayacağı kazançta gözönüne alınarak bunun piyasa şartlarına uyğunluğuda denetlenerek davacının kaza nedeniyle kazanç kaybının belirlenmesi gerekirken yazılı olduğu şekilde hüküm kurulması bozmayı gerektirmiştir.

SONUÇ:Yukarıda açıklanan nedenlerle davacı vekilinin temyiz itirazının kabulü ile hükmün temyize gelen davacı lehine BOZULMASINA, 14/03/2016 gününde oybirliğiyle karar verildi.”