Yargıtay 17. Hukuk Dairesi, E. 2014/22239 K. 2017/5740 T. 22.05.2017

MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi

Taraflar arasındaki, trafik kazası nedeniyle maddi tazminat davası üzerine yapılan yargılama sonunda, kararda yazılı nedenlerle, davanın kısmen kabulüne ilişkin verilen hüküm, davalı … vekili tarafından süresi içinde temyiz edilmekle, dosya incelendi, gereği düşünüldü:

K A R A R

Davacı vekili, davacıya ait olup davalı … şirketi tarafından kaskolanan araca, diğer davalı gerçek kişilerin işleteni ve sürücüsü olduğu aracın çarpmasıyla oluşan kazada, davacı aracının ağır hasar gördüğünü, hasar nedeniyle araçta değer kaybı meydana geldiğini, hasar bedelinin davalı sigortacı tarafından eksik ödendiğini ve tamirin gecikmeli yaptırılması nedeniyle de davacının ticari kazanç kaybına uğradığını belirterek, bakiye hasar bedeli 7.676,63 TL’nin tüm davalılardan, 10.000,00 TL. araç değer kaybı bedelinin davalı gerçek kişilerden, 15.000,00 TL. gelir kaybının ise davalı … şirketinden tahsilini talep etmiştir.

Davalı … şirketi vekili, hasar bedeli olarak 13.514,00 TL’yi poliçede dain-i mürtehin kaydı olan şirkete ödediklerini, davacının kazanç kaybı ve değer kaybı taleplerinin poliçe teminatı kapsamında olmadığını belirterek davanın reddini savunmuştur.

Davalı … vekili, davanın kötüniyetli olduğunu, araç hasar bedelinin sigortacı tarafından ödenmesi gerektiğini, araçta orjinal parçalarla tamir yapıldığından değer kaybı olmadığını, geç tamir nedeniyle oluşacak zarardan davalının sorumlu tutulamayacağını belirterek davanın reddini savunmuştur.

Davalı … , davaya cevap vermemiş ve duruşmaları da takip etmemiştir.

Mahkemece, iddia, savunma, yapılan yargılama ve toplanan delillere göre; davanın kısmen kabulü ile 6.500,00 TL. değer kaybının, olay tarihinden işleyecek yasal faiziyle birlikte davalılar … ve … müteselsilen tahsiline; 2.433,00 TL. hasar bedelinin, davalı … şirketinden poliçe limiti ile sınırlı olmak üzere ödeme tarihi olan 18.02.2008’den işleyecek avans faiziyle birlikte ve diğer davalılar yönünden yasal faiziyle birlikte müteselsilen tahsiline; davacının gelir kaybı talebinin reddine karar verilmiş; hüküm, davalı … vekili tarafından temyiz edilmiştir.

1-Dosya içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde, dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına, bakiye araç hasar bedelinin hesaplanmasına ilişkin uzman bilirkişi raporunun hükme esas alınmasında bir usulsüzlük bulunmamasına göre; davalı … vekilinin aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan sair temyiz itirazlarının reddine karar vermek gerekmiştir.

2-Dava, trafik kazası sonucu oluşan araç değer kaybı, hasar bedeli ve araç mahrumiyet bedelinin tahsili istemine ilişkindir.

Davacı tarafça, iş bu davada araç hasarı ve araçtan mahrum kalma bedeli ile birlikte, kaza nedeniyle araçta oluşan değer kaybı da istenmiştir. Mahkemece benimsenen 11.07.2012 tarihli bilirkişi raporu doğrultusunda, 6.500,00 TL. değer kaybı tazminatına hükmolunmuş ise de, mahkemenin hükme esas aldığı bilirkişi raporunda araç değer kaybı hesaplaması doğru yapılmamıştır. Eksik inceleme ve hüküm kurmaya elverişli olmayan bilirkişi raporuna göre karar verilemez.

Bu durumda mahkemece, rapor düzenleyen makine mühendisi bilirkişiden ek rapor alınması; ya da araç değer kaybı konusunda hesap yapmaya ehil, … veya … Müdürlüğü fen heyeti gibi kurum veya kuruluşlardan seçilecek hasar konularında uzman bilirkişi (makine mühendisi) veya bilirkişi kurulundan tüm dosya kapsamına göre; davacı aracının modeli, markası, kaza tarihindeki yaşı, kilometresi, mahkemece hükme esas alınan bilirkişi raporundaki hasarının nitelik ve niceliği vs. gibi hususlar gözönünde bulundurularak, kaza tarihi itibariyle serbest piyasadaki 2. el piyasa rayiç değeri (hasarsız haliyle) ile aracın hasarı onarıldıktan sonraki haline göre serbest piyasadaki 2. el piyasa değeri arasındaki fark (aradaki farkın değer kaybı olarak kabul edilmesi) hususlarında ayrıntılı, gerekçeli, denetime elverişli bir rapor alınarak sonucuna göre karar verilmesi gerekirken, yazılı olduğu biçimde hüküm kurulması doğru görülmemiştir.

SONUÇ : Yukarıda (1) nolu bentte açıklanan nedenlerle, davalı … vekilinin yerinde görülmeyen sair temyiz itirazlarının REDDİNE; (2) nolu bentte açıklanan nedenlerle, davalı … vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde temyiz eden davalı … ‘a geri verilmesine 22/05/2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.”