Yargıtay 13. Hukuk Dairesi, E. 2014/6835 K. 2014/14121 T. 30.04.2014

MAHKEMESİ : Mersin 3. Asliye Hukuk Mahkemesi

TARİHİ : 13/03/2013

NUMARASI : 2012/358-2013/135

Taraflar arasındaki alacak davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davalı avukatınca temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü.

KARAR Davacı, avukat olduğunu, davalı ile 06.02.2003 tarihinde avukatlık ücret sözleşmesi imzaladığını, davalının 11.06.2006 tarihinde sözleşmeyi tek taraflı olarak feshettiğini, aralarındaki sözleşmeye göre karşı tarafa yüklenecek vekalet ücretinin kendisine ait olduğunun kararlaştırılmasına rağmen davalı tarafından ödenmediğini ileri sürerek 9.000.00.TL avukatlık ücretinin davalıdan tahsiline karar verilmesini istemiştir.

Davalı, davanın reddini dilemiştir.

Mahkemece, davanın kabulü ile 9.000.00.TL’ nın davalıdan tahsiline karar verilmiş; hüküm davalı tarafından temyiz edilmiştir.

1-Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle yasaya uygun gerektirici nedenlere ve özellikle delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre davalının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan sair temyiz itirazlarının reddi gerekir.

2-Davacı ile davalı kurum arasında avukatlık hizmeti verilmesi hususunda 06.02.2003 tarihinde yazılı avukatlık ücret sözleşmesinini imzalandığı, sözleşmenin IV. Ücret başlıklı bölümünün 4. maddesine göre, davacı avukatın davalıyı temsilen takip edeceği adli ve idari yargı mercileri ile icra dairelerinde yapacağı takiplerde, dava sonunda, kararla tarifeye dayanılarak karşı tarafa yüklenecek vekalet ücretinin avukata ait olacağının kararlaştırıldığı, davalının aralarındaki sözleşmeyi 11.06.2006 tarihinde feshettiği dosya kapsamı ile sabittir. Her ne kadar mahkemece, Bilirkişi Hasan T … S … .ı tarafından tanzim olunan 06.02.2013 tarihli rapor ve 01.03.2013 tarihli ek rapor hükme esas alınmış ise de, bu rapor ve ek raporda, davacı avukatın sadece sözleşmenin feshi tarihi olan 11.06.2006 tarihine kadar biten yani sona eren icra takip ve davalardan dolayı Avukatlık asgari ücret tarifesine göre, bitmemiş halen devam eden dava ve icra takipleri yönünden ise davacı avukatın emek ve mesaisi de dikkate alınarak hak ve nesafete göre karşı yan vekalet ücretinin takdir edilmesi gerektiği göz ardı edilmiştir. O halde mahkemece, belirtilen bu ilkeler doğrultusunda araştırma yapılarak gerekirse alanında uzman yeni bir bilirkişi marifetiyle taraf ve yargı denetimine esas olacak şekilde istenebilecek karşı yan vekalet ücretinin tespiti sağlanarak hasıl olacak sonuca uygun bir karar verilmesi gerekirken eksik inceleme sonucunda yazılı şekilde karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olup, bozmayı gerektirir.

SONUÇ: Yukarıda 1.bentte açıklanan nedenlerle davalının sair temyiz itirazlarının reddine, 2. bent gereğince hükmün davalı yararına BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde iadesine, HUMK’nun 440/III-2 maddesi uyarınca karar düzeltme yolu kapalı olmak üzere, 30.4.2014 gününde oybirliğiyle karar verildi.”