Yargıtay 13. Hukuk Dairesi, E. 2013/32103 K. 2014/12637 T. 21.04.2014

MAHKEMESİ : İstanbul 3. Asliye Hukuk Mahkemesi

 

TARİHİ : 26/02/2013

 

NUMARASI : 2009/143-2013/73

 

Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davacı avukatınca temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü.

 

KARAR Davacı, davalı tarafından üretilen B….F…. isimli ilacı kullanımı sonrasında halsızlik, iştahsızlık, ağrı, bulanık görme vb gibi şikayetleri olduğunu doktora başvurması sonucu lösemiden şüphelenerek buna yönelik araştırmalar yapıldığını, sonuçta şikayetlerinin ilaçtan kaynaklandığının tespit edildiğini ileri sürerek 150.000,00 TL manevi tazminatın tahsiline karar verilmisini istemiştir.

 

Davalı, davanın reddini dilemiştir.

 

Mahkemece, davanın reddine karar verilmiş; hüküm, davacı tarafından temyiz edilmiştir.

 

1- Davacı, davalı tarafından üretilen B…..F….. isimli ilacı kullandıktan sonra baş gösteren şikayetleri sonucu doktorlar tarafından lösemiden şüphelenilerek buna yönelik araştırmalar yapılması nedeniyle uğradığı manevi zararları için 150.000,00 TL’nin tahsili istemi ile eldeki davayı açmıştır. Davalı, davanın reddini dilemiş, mahkemece davanın reddine karar verilmiştir.

 

Dava, davalı tarafından üretilen ilaç nedeniyle uğranılan zararın tahsiline ilişkindir. 4077 sayılı yasanın 23. maddesi bu kanunun uygulanması ile ilgili her türlü ihtilafa tüketici mahkemelerinde bakılacağını öngörmüştür. Taraflar arasındaki uyuşmazlık Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun kapsamında kaldığına göre davaya bakmaya Tüketici Mahkemesi görevlidir. Görevle ilgili düzenlemeler kamu düzenine ilişkin olup taraflar ileri sürmese dahi yargılamanın her aşamasında resen gözetilir. Görevle ilgili hususlarda kazanılmış hak söz konusu olmaz. Bu durumda mahkemece, uyuşmazlığın çözümünde tüketici mahkemesinin görevli olduğu gerekçesiyle görevsizlik kararı verilmesi gerekirken işin esasına girilerek yazılı şekilde karar verilmiş olması usul ve yasaya aykırıdır. Bozmayı gerektirir.

 

2-Bozma nedenine göre davacının diğer temyiz itirazlarının incelenmesine bu aşamada gerek görülmemiştir.

 

SONUÇ:Yukarıda birince bentte açıklanan nedenlerle temyiz edilen hükmün BOZULMASINA, ikinci bentte açıklanan nedenlerle davacının diğer temyiz itirazlarının incelenmesine yer olmadığına, peşin alınan harcın istek halinde iadesine, 21.04.2014 gününde oybirliğiyle karar verildi.”