Yargıtay 12. Ceza Dairesi, E. 2014/12759 K. 2015/880 T. 21.01.2015

Mahkemesi :Sulh Ceza Mahkemesi Suç : Trafik güvenliğini tehlikeye sokma Hüküm : Beraat

Trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçundan sanığın beraatine ilişkin hüküm, mahalli … tarafından temyiz edilmekle, dosya incelenerek gereği düşünüldü: Olay günü, saat 02:32’de yapılan kontrolde sanığın 123 promil alkollü olduğunun tespit edildiğine dair emniyet görevlilerince tutanak tutulmuş ise de, saat 03:17’de alınan alkol raporuna göre ise sanığın 40,6 promil alkollü olduğunun belirlenmesi karşısında, tutanak mümzileri dinlense de, promilin derecesi şüpheli kalacağından, tebliğnamedeki bozma öneren görüşe iştirak edilmemiştir.

Yapılan yargılamaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin kovuşturma sonuçlarına uygun olarak oluşan kanaat ve takdirine, incelenen dosya kapsamına göre, mahalli … nın, sanığın mahkumiyetine karar verilmesi gerektiğine ilişkin temyiz itirazlarının reddiyle, hükmün isteme aykırı olarak ONANMASINA, 21.01.2015 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.”