Yargıtay 11. Hukuk Dairesi, E. 2016/11827 K. 2018/6335 T. 16.10.2018

MAHKEMESİ :ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ (TİCARET MAHKEMESİ SIFATIYLA)

 

TÜRK MİLLETİ ADINA

Taraflar arasında görülen davada … Asliye Hukuk Mahkemesi’nce verilen 16/04/2015 gün ve 2013/504 – 2015/254 sayılı kararı düzeltilerek onayan Daire’nin 08/06/2016 gün ve 2015/11293 – 2016/6341 sayılı kararı aleyhinde davacı vekili tarafından karar düzeltilmesi isteğinde bulunulmuş ve karar düzeltme dilekçesinin süresi içinde verildiği de anlaşılmış olmakla, dosya için düzenlenen rapor dinlenildikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra gereği konuşulup düşünüldü: Davacı vekili, müvekkili kooperatife ait binada 19/05/2011 tarihinde meydana gelen deprem neticesinde hasar meydana geldiğini, söz konusu binanın zorunlu deprem sigortalı olduğunu, meydana gelen hasar müvekkili kooperatif tarafından … ‘a bildirildiğini, … tarafından müvekkili kooperatif hesabına 17.804,23 TL hasar tazminatı havalesi yapıldığını, müvekkili tarafından … Üniversitesi İnşaat Mühendisi bölümüne tanzim ettirilen ön hasar tespit raporuna göre binanın güçlendirilmesi gerektiği, maliyetinin 128.318,43 TL, yeni maliyetinin 262.987,20 TL %48,80’ine tekabül etmesi bunun da %40 olan kabul edilebilir sınırın üzerinde olması sebebiyle ekonomik olmayacağı yönünde rapor tanzim edildiğini ileri sürerek davalı kurum tarafından ödenen 17.804,23 TL hasar tazminatının mahsubundan sonra geriye kalan 245.182,97 TL hasar tazminatının hasar tarihinden itibaren reeskont faiz oranından işletilecek faiziyle birlikte tahsiline ve yargılama masrafları ile vekalet ücretinin davalı yan üzerinde bırakılmasına karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

 

Davalı vekili, davanın reddini istemiştir.

 

Mahkemece iddia, savunma ve tüm dosya kapsamına göre, davanın reddine dair verilen kararın taraf vekilleri tarafından temyizi üzerine kararın Dairemizce davalı yararına vekalet ücreti yönünden düzeltilerek onanmasına karar verilmiştir.

 

Davacı vekili, bu kez karar düzeltme isteminde bulunmuştur.

 

1- Dava, zorunlu deprem sigorta poliçesine dayalı hasar bedelinin tazmini istemine ilişkindir. Mahkemece … Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi ile … Mühendislik ve Akademi 43 Mühendislik firmaları tarafından hazırlanan raporlar ve yaklaşık maliyetlerin poliçe kapsamında teminat altına alınan depremin binada doğrudan neden olduğu maddi zararları tespite yönelik olmadığı, binanın deprem kaynaklı olmayan mevcut durumu gereği yapılması gereken güçlendirme maliyetlerini de içerdiğinden hasar ödemesi için koşulların oluşmadığı gerekçesiyle, davanın reddine karar verilmişir. Ancak, davacı tarafça davalı nezdinde 23311351 ve 23311366 no’lu poliçeler ile zorunlu deprem sigortalı olan binanın 19.5.2011 tarihinde meydana gelen depremde hasar görmesi nedeniyle … Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’ne tanzim ettirilen ön hasar tespit raporu ve … … Mühendislik İnş. San. Tic. Ltd. Şti.’ne yaptırılan analizler sonucu alınan rapor kapsamında davalı tarafından ödenen hasar tazminatının mahsubundan sonra, geriye kalan hasar bedelinin tazmini için açılan işbu davada yapılan yargılama sırasında alınan bilirkişi raporunda … Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi tarafından hazırlanan ön hasar tespit raporunun 1. maddesinde belirtilen … kattaki bina giriş tarafındaki kirişlerde meydana gelen eğilme çatlaklarının 19.5.2011 tarihli deprem neticesinde meydana geldiği, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. maddelerde belirtilen hususların ise, deprem sonucu oluşmayıp, binanın mevcut haline ait özellikler olduğu, … Mühendislik Firmasının raporunda belirtilen ”bazı kirişlerde kesme ve eğilme çatlakları bulunması” hususu 19.5.2011 tarihli deprem neticesinde meydana gelmiş olup, diğer hususların deprem sonucu oluşmadığı, binanın mevcut haline ait özellikler olduğu, deprem neticesinde binanın … katındaki kirişlerde kesme çatlaklar ile giriş ve 1. katında taşıyıcı olmayan tuğla duvarlarda çatlaklar oluştuğu, binanın … , zemin, 1. katında sıva ve boya hasarları meydana geldiği, bu hali ile binanın hafif hasarlı bir bina olduğu, … Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi ile … Mühendislik ve Akademi 43 Mühendislik firmaları tarafından hazırlanan raporlar ve yaklaşık maliyetlerin; poliçe kapsamında teminat altına alınan depremin binada doğrudan neden olduğu maddi zararları tespite yönelik olmadığı, binanın deprem kaynaklı olmayan mevcut durumu gereği yapılması gereken güçlendirme maliyetlerini de içerdiği aynı şekilde, Doğal Afet Sigortaları Kurumu tarafından hazırlanan ekspertiz raporlarında da uyumsuzluklar olduğu ve poliçe kapsamında teminat altına alınan depremin binada doğrudan neden olduğu tüm maddi zararları kapsamadığı, sadece depremin doğrudan neden olacağı maddi zararlar poliçe kapsamında teminat altına alındığından 19.5.2011 tarihinde meydana gelen deprem neticesinde dava konusu binada oluşan maddi zararın tespit edilmesi gerektiği kanaati bildirildiğinin anlaşılması karşısında, aralarında sigorta uzmanının da bulunduğu yeni bir bilirkişi heyetinden Zorunlu Deprem Sigortaları Genel Şartlarındaki hesaplama yöntemleri de dikkate alınarak dava konusu binada 19.5.2011 tarihinde meydana gelen depremden kaynaklanan maddi zararın tespiti gerekirken eksik incelemeye dayalı olarak, yazılı şekilde karar verilmesi doğru görülmediğinden davacı vekilinin karar düzeltme isteminin kabulü ile Dairemizin 08.06.2016 tarih, 2015/11293 E-2016/6341 K. sayılı düzelterek onama ilamının kaldırılarak mahkemece verilen hükmün davacı yararına bozulmasına karar verilmiştir.

 

2- Yukarıda (1) numaralı bentte açıklanan bozma sebep ve şekline göre, davalı vekilinin ücret-i vekalete yönelik temyiz itirazları ile davacı vekilinin Dairemiz ilamında hükmedilen temyiz başvurma ve ilam harcına yönelik karar düzeltme istemlerinin incelenmesine şimdilik gerek görülmemiştir.

 

SONUÇ:Yukarıda (1) numaralı bentte açıklanan nedenlerle, davacı vekilinin karar düzeltme isteminin kabulü ile, Dairemiz 08.06.2016 tarih, 2015/11293 E-2016/6341 K. sayılı düzelterek onama ilamının kaldırılarak kararın açıklanan gerekçelerle davacı yararına BOZULMASINA, (2) numaralı bentte açıklanan nedenlerle, davalı vekilinin ücret-i vekalete yönelik temyiz itirazları ile davacı vekilinin Dairemiz ilamında hükmedilen temyiz başvurma ve ilam harcına yönelik karar düzeltme istemlerinin incelenmesine şimdilik yer olmadığına, 16/10/2018 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.”

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir