Yargıtay 10. Ceza Dairesi, E. 2020/9298 K. 2021/3699 T. 18.03.2021

Mahkeme : BARTIN Ağır Ceza Mahkemesi Suçlar : 1- Kenevir ekme 2- Kullanmak amacıyla uyuşturucu madde bulundurma 3- 6136 sayılı yasaya aykırılık Hükümler : 1- Kullanmak amacıyla uyuşturucu madde bulundurma ve 6136 sayılı yasaya aykırılık suçlarından mahkûmiyet 2- Kenevir ekme suçundan beraat

Dosya incelendi.

GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ : 1- Kenevir ekme suçundan verilen beraat hükmünün incelenmesi: Yapılan duruşmaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin yargılama sonuçlarına uygun şekilde oluşan inanç ve takdirine, incelenen dosya içeriğine göre, Cumhuriyet savcısının yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddiyle hükmün ONANMASINA, 2- 6136 sayılı yasaya aykırılık suçundan verilen mahkûmiyet hükmünün incelenmesi: 24.11.2015 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Anayasa Mahkemesinin 08.10.2015 tarih, 2014/140 esas ve 2015/85 karar sayılı hükmü gözetilerek, sanık hakkında 5237 sayılı TCK’nın 53. maddesinin 1 ve 2. fıkraları ile 3. fıkrasının 1. cümlesinin uygulanmasının infaz aşamasında dikkate alınması mümkün görülmüştür.

Yargılama sürecindeki işlemlerin kanuna uygun olarak yapıldığı, aşamalarda ileri sürülen iddia ve savunmaların toplanan tüm delillerle birlikte gerekçeli kararda gösterilip tartışıldığı, vicdanî kanının dosya içindeki belge ve bilgilerle uyumlu olarak kesin verilere dayandırıldığı, eylemin sanık tarafından gerçekleştirildiğinin saptandığı, eyleme uyan suç tipi ile yaptırımların doğru biçimde belirlendiği anlaşıldığından; sanık müdafiinin yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddiyle, hükmün ONANMASINA, 3-Kullanmak amacıyla uyuşturucu madde bulundurma suçundan verilen mahkûmiyet hükmünün incelenmesi: Olay tutanağı içeriği, ele geçen uyuşturucu maddenin miktarı ile tüm dosya kapsamına göre, sanığın uyuşturucu madde ticareti yapma suçunu işlediği sabit olduğu halde, yerinde olmayan ve dosya kapsamına uygun düşmeyen gerekçelerle kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma suçundan mahkûmiyet kararı verilmesi, Yasaya aykırı, Cumhuriyet savcısının temyiz itirazları bu nedenle yerinde olduğundan, hükmün BOZULMASINA, 18.03.2021 tarihinde oy birliği ile karar verildi.”