Yargıtay 1. Ceza Dairesi, E. 2022/633 K. 2022/1966 T. 14.03.2022

MAHKEMESİ :Ağır Ceza Mahkemesi

SUÇ : Kasten yaralama

HÜKÜMLER : 1) … 1. Ağır Ceza Mahkemesinin 08/10/2020 tarih ve 2020/230 Esas, 2020/298 Karar sayılı ilamı ile; sanığın kasten yaralama suçundan 5237 TCK’nin 86/1, 86/1, 3-a, e, 87/1-d, 53, 58. maddeleri uyarınca 6 yıl 18 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına, hak yoksunluğuna ve tekerrür hükmünün uygulanmasına dair kararı, 2) … Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesinin 11/03/2021 tarih ve 2020/1579 Esas, 2021/487 Karar sayılı ilamı ile; istinaf başvurusunun esastan reddine dair kararı, 3)Bu kararın sanık müdafii ve katılanlar vekilleri tarafından temyiz edilmesi üzerine, Yargıtay 1. Ceza Dairesinin 28/06/2021 tarih ve 2021/9283 Esas, 2021/11219 Karar sayılı ilamı ile; hükmün bozulmasına dair ilamı, 4) Bozma ilamına uyan … 1. Ağır Ceza Mahkemesinin 30/09/2021 tarih ve 2021/186 Esas, 2021/307 Karar sayılı ilamı ile; sanığın kasten yaralama suçundan 5237 TCK’nin 86/1, 86/1, 3-a, e,

87/1-d, 53, 58. maddeleri uyarınca 6 yıl 18 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına, hak yoksunluğuna ve tekerrür hükmünün uygulanmasına dair kararı.

TEMYİZ EDENLER : Sanık müdafii, katılan kurum vekili, katılan … vekili

TÜRK MİLLETİ ADINA

Bozma üzerine yapılan yargılama sonucunda verilen … 1. Ağır Ceza Mahkemesinin 30.09.2021 tarih ve 2021/186 Esas, 2021/307 Karar sayılı kararının sanık müdafii, katılan kurum vekili, katılan … vekili tarafından 5271 sayılı CMK’nin 291. maddesinde belirtilen süre içinde temyiz edildiği anlaşılmıştır.

Sanık hakkında hükmolunan cezanın 5 yıl hapis cezasının üzerinde olması nedeniyle ilk derece mahkemesi kararının 5271 sayılı CMK’nin 286/2-a maddesi gereğince temyize tabi olduğu belirlenerek yapılan incelemede; Oluşa ve dosya kapsamına göre; sanık hakkında kasten yaralama suçundan kurulan hükümde mahkemenin kabul ve takdirinde bir isabetsizlik görülmemiş olduğundan, sanığın kasten öldürmeye teşebbüs suçundan cezalandırılması gerektiğine yönelen tebliğnamedeki bozma düşüncesine iştirak edilmemiştir.

… 1. Ağır Ceza Mahkemesinin 30.09.2021 tarih ve 2021/186 Esas, 2021/307 Karar sayılı bozma üzerine verilen hükmünün tüm dosya kapsamına göre hukuka uygun olduğu anlaşıldığından; sanık müdafiinin eksik araştırma, haksız tahrik uygulanması gerektiğine; katılanlar vekillerinin suç vasfına yönelen ve yerinde görülmeyen temyiz sebeplerinin reddiyle, 5271 sayılı CMK’nin 302/1. maddesi gereğince, isteme aykırı olarak TEMYİZ İSTEMLERİNİN ESASTAN REDDİ ile HÜKMÜN ONANMASINA, Dosyanın 28.02.2019 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7165 sayılı Kanun’un 8. maddesi ile değişik 5271 sayılı CMK’nin 304/1. maddesi gereğince “ … 1. Ağır Ceza Mahkemesine, Yargıtay ilamının bir örneğinin … Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesine” gönderilmek üzere Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına TEVDİİNE, 14.03.2022 gününde oy birliğiyle karar verildi.”