Yargıtay 1. Ceza Dairesi, E. 2021/6694 K. 2021/15094 T. 16.12.2021

MAHKEMESİ :Ağır Ceza Mahkemesi

SUÇ : Nitelikli Kasten Öldürmeye Teşebbüs

HÜKÜM : 1) Kütahya 1. Ağır Ceza Mahkemesinin 06/11/2018 tarih ve 2018/46 (E), 2018/264 (K) sayılı; Sanık hakkında katılana yönelik olası kastla yaralama suçundan TCK’nin 86/1, 86/3-a-e, 87/1-d, 21/2, 62, 53, 63. maddeleri uyarınca 2 yıl 6 ay hapis cezası mahkumiyetine dair, 2) Kararın istinafı üzerine … Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesinin 28/06/2019 tarih, 2019/121 (E) ve 2019/1785 (K) sayılı; Sanık hakkında katılana yönelik olası kastla yaralama hükmüne karşı yapılan istinaf başvurularının kabulü ile CMK’nin 280/2. maddesi uyarınca ilk derece mahkemesinin hükmünün kaldırılarak, sanık hakkında katılana yönelik nitelikli kasten öldürmeye teşebbüs suçundan 5237 sayılı TCK’nin 82/1-a-d, 35/2, 29, 62, 53, 63. maddeleri uyarınca 8 yıl 10 ay 20 gün hapis cezası ile mahkumiyetine dair, 3) Kararın temyizi üzerine, Yargıtay 1. Ceza Dairesinin 10/06/2020 tarih, 2020/367 Esas ve 2020/1211 sayılı kararı ile bozularak Yerel Mahkemeye gönderilmesi üzerine, 4) Kütahya 1. Ağır Ceza Mahkemesinin 03/11/2020 tarih ve 2020/105 (E), 2020/172 (K) sayılı; Sanık hakkında katılana yönelik nitelikli kasten öldürmeye teşebbüs suçundan 5237 sayılı TCK’nin 82/1-a-d, 35/2, 29, 62, 53, 63. maddeleri uyarınca 8 yıl 10 ay 20 gün hapis cezası ile mahkumiyetine dair kararı.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Mahalli mahkemece bozma üzerine verilen hüküm sanık müdafii, katılan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı vekili tarafından süresinde temyiz edilmekle; Dosya incelendi; Gereği görüşülüp düşünüldü: Oluşa ve dosya kapsamına göre; sanık hakkında nitelikli kasten öldürmeye teşebbüs suçundan kurulan hükümde mahkemenin kabul ve takdirinde bir isabetsizlik görülmemiş olduğundan, sanığın eyleminin öldürmeye yönelik olmadığına yönelen tebliğnamedeki bozma düşüncesine iştirak edilmemiştir.

Sanık hakkında katılana yönelik nitelikli kasten öldürmeye teşebbüs suçundan cezalandırılmasına ilişkin bozma üzerine kurulan Kütahya 1. Ağır Ceza Mahkemesinin 03/11/2020 tarih, 2020/105 Esas ve 2020/172 Karar sayılı kararında düzeltme nedeni dışında isabetsizlik görülmemiş olduğundan; sanık müdafinin suç vasfına, eksik incelemeye, haksız tahrik hükümlerinin derecesine, katılan vekilinin haksız tahrik hükümlerinin uygulanmaması gerektiğine yönelen ve yerinde görülmeyen temyiz sebeplerinin reddiyle; kendisini vekil ile temsil ettiren katılan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı vekili lehine vekalet ücretine hükmedilmemesi usul ve yasaya aykırı görüldüğünden, “Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi gereğince 6.810,00.TL maktu vekalet ücretinin sanıktan alınarak kendisini vekille temsil ettiren Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına ödenmesine” ibaresinin hüküm fıkrasının ilgili bölümüne eklenmesi suretiyle DÜZELTİLEN hükme yönelik 5271 sayılı CMK’nin 302/1. maddesi gereğince, isteme kısmen uygun olarak TEMYİZ İSTEMLERİNİN ESASTAN REDDİ ile HÜKMÜN ONANMASINA, sanık hakkında hükmolunan ceza miktarı ve tutuklulukta geçen süre göz önüne alındığında, sanık müdafinin tahliye talebinin REDDİNE, Dosyanın, 28.02.2019 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7165 sayılı Kanun’un 8. maddesi ile değişik 5271 sayılı CMK’nin 304/1. maddesi gereğince “Kütahya 1. Ağır Ceza Mahkemesine, Yargıtay ilamının bir örneğinin ise … Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesine gönderilmek üzere” Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına TEVDİİNE, 16/12/2021 gününde oy birliği ile karar verildi.”