Yargıtay 1. Ceza Dairesi, E. 2020/419 K. 2020/793 T. 02.03.2020

MAHKEMESİ :Ceza Dairesi

SUÇ : Nitelikli öldürmeye teşebbüs

HÜKÜM : Bakırköy 9. Ağır Ceza Mahkemesinin 19/06/2018 gün ve 2017/383 esas, 2018/323 karar sayılı, sanığın “çocuğu öldürmeye teşebbüs” suçundan TCK’nin 82/1-e, 35, 62, 53. maddeleri uyarınca 12 yıl 6 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına ilişkin hükme yönelik istinaf başvurularının CMK’nin 280/1 -a maddesi uyarınca esastan reddine.

TÜRK MİLLETİ ADINA

696 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 100. maddesi ile değişik 5271 sayılı CMK’nin 299. maddesi uyarınca sanık … müdafiinin duruşmalı inceleme talebinin takdiren REDDİNE karar verilmiştir.

Sanık … hakkında; mağdur … ’e yönelik nitelikli kasten öldürmeye teşebbüs suçundan kurulan mahkumiyet hükmü katılan vekili tarafından temyiz edilmiş ise de, 5271 sayılı CMK’nin 294/1 ve 295/1. maddeleri uyarınca temyiz dilekçesi temyiz sebepleri içermediğinden, katılan vekilinin temyiz isteminin 5271 sayılı CMK’nin 298. maddesi gereğince REDDİNE karar verilerek, sanık hakkında mağdur … ’e yönelik nitelikli kasten öldürmeye teşebbüs suçundan kurulan mahkumiyet hükmü, sanık müdafii ve katılan Bakanlık vekilinin temyiz talebi ile sınırlı olarak incelenmiştir.

Oluşa ve dosya kapsamına göre; sanığın mağdura yönelik kastının öldürme olduğuna ilişkin mahkemenin kabul ve takdirinde bir isabetsizlik görülmemiş olduğundan; sanığın kastının yaralama olduğuna ilişen tebliğnamedeki bozma düşüncesine iştirak edilmemiştir.

Sanık … hakkında; mağdur … ’e yönelik nitelikli kasten öldürmeye teşebbüs suçundan kurulan mahkumiyet hükmünün, sanık müdafii, katılan Bakanlık vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine yapılan incelemede; İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesinin 01.02.2019 gün ve 2018/1940 esas, 2019/137 sayılı kararında isabetsizlik görülmemiş olduğundan, sanık müdafiinin; istinaf kararının gerekçesiz olduğuna, vasfa, meşru müdafaa ve haksız tahrik hükümlerinin uygulanması gerektiğine, katılan Bakanlık vekilinin; cezanın üst hadden verilmesi gerektiğine, takdiri indirim nedenlerinin uygulanmaması gerektiğine yönelen ve yerinde görülmeyen sair temyiz itirazlarının 5271 sayılı CMK’nin 302/1. maddesi uyarınca ESASTAN REDDİNE, aynı Kanunun 304/1. maddesi uyarınca dosyanın Bakırköy 9. Ağır Ceza Mahkemesine, Yargıtay ilamının bir örneğinin İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesine gönderilmek üzere Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına TEVDİİNE, sanık hakkında tayin olunan ceza miktarı ile tutuklu kaldığı süre dikkate alınarak sanık müdafiinin tahliye talebinin REDDİNE, 02/03/2020 gününde oy birliği ile karar verildi.”