Yargıtay 1. Ceza Dairesi, E. 2018/5753 K. 2019/1138 T. 26.02.2019

MAHKEMESİ :Ağır Ceza Mahkemesi

SUÇ : Kasten öldürmeye teşebbüs

HÜKÜM : TCK’nin 81/1, 35/2, 62, 53, 63 ve 54/1 maddeleri uyarınca 7 yıl 6 ay hapis cezası.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Sanık … ’in, mağdur … ‘yi vücudunda 7 adet kesici delici alet yaralanmasına sebep olacak şekilde yaraladığı ve bunlardan sol koltuk altında tarif edilen göğüs boşluğuna girip hemopnömotoraksa neden olan kesici delici alet yaralanmasının; kişinin yaşamını tehlikeye sokan bir durum olduğu ve kişi üzerindeki etkisinin basit bir tıbbi müdahale ile giderilebilecek ölçüde hafif nitelikte olmadığı, sanığın bu şekilde mağduru öldürmeye teşebbüs ettiği gözetilerek; teşebbüs nedeniyle 9 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası öngören TCK’nin 35. maddesinin uygulanması sırasında meydana gelen zarar ve tehlikenin ağırlığı birlikte dikkate alınıp alt ve üst sınırlar arasında makul bir ceza belirlenmesi gerekirken, yazılı biçimde hiç isabet olmayan durumlarda uygulanması mümkün olan alt sınırdan uygulama yapılmak suretiyle eksik cezaya hükmolunması aleyhe temyiz bulunmadığından bozma nedeni yapılmamıştır.

Toplanan deliller karar yerinde incelenip, Sanık … ’in, mağdur … ‘yi öldürmeye teşebbüs suçunun sübutu kabul, oluşa ve soruşturma sonuçlarına uygun şekilde suç niteliği tayin, takdire ilişkin cezayı azaltıcı sebebin niteliği takdir kılınmış, savunması değerlendirilip inandırıcı gerekçelerle reddedilmiş, incelenen dosyaya göre verilen hükümde eleştiri ve düzeltme nedenleri dışında isabetsizlik görülmediğinden, sanık müdafinin; olayda gönüllü vazgeçme, etkin pişmanlık şartları oluştuğuna ve suç vasfına yönelen yerinde görülmeyen sair temyiz itirazlarının reddiyle, 24.11.2015 günlü Resmi Gazete’de yayımlanan Anayasa Mahkemesinin 08.10.2015 tarihli, 2014/140 esas ve 2015/85 sayılı kararı ile 5237 sayılı TCK’nin 53. maddesinin iptal edilen bölümleri dikkate alındığında, mahkemenin bu madde ile yaptığı uygulama yasaya aykırı ise de, CMUK’un 322. maddesi gereğince bu husus yeniden yargılamayı gerektirmediğinden, hüküm fıkrasında yer alan 5237 sayılı TCK’nin 53. maddesinin uygulanmasına ilişkin bölümün “Anayasa Mahkemesinin iptal kararındaki hususlar gözetilerek, 5237 sayılı TCK’nin 53/1-2-3. maddelerinin tatbikine” şeklinde değiştirilmesi suretiyle DÜZELTİLEN hükmün tebliğnamedeki düşünceye uygun olarak ONANMASINA, 26.02.2019 gününde oy birliğiyle karar verildi.”