Tebligat Kanununa Göre Yurtdışına Tebligat

Tebligatın yapılacağı ülke ile Türkiye arasında ikili veya çok taraflı bir sözleşmenin bulunmaması halinde, tebligat, Tebligat Kanunu hükümleri nazara alınarak yapılacaktır. Tebliğ edilecek evrak, tebligatı çıkaran merciin bağlı olduğu Bakanlık aracılığı ile Dışişleri Bakanlığı’na oradan da görev havzası dikkate alınarak, tebligatı yapacak olan Türk elçilik veya konsolosluğuna gönderilecektir. Dışişleri Bakanlığı’nın aracılığına gerek görülmeyen hallerde, tebligat evrakı, ilgili Bakanlık aracılığı ile doğrudan o yerdeki büyükelçilik veya konsolosluğa gönderilir. Büyükelçilik veya konsolosluk, ilgili ülkenin iç hukuk mevzuatı çerçevesinde, yerel makamların yardımı ile tebligat işlemini gerçekleştirecektir. Bildirim, ilgili ülkenin mevzuatına uygun olarak, muhataba tebliğ edildiğinde, muhatap, tebliğ tarihinden itibaren otuz gün içinde Türk Büyükelçilik veya konsolosluğuna müracaat etmelidir. Öngörülen süre içinde büyükelçilik veya konsolosluğa başvurulmaz ise oturuncu günün bitiminde tebligat yapılmış sayılacaktır (Tebligat Kanunu m. 25-a/4). Muhatap büyükelçilik veya konsolosluğa müracaat etmesine rağmen, tebliğ evrakını almaktan kaçınır ise bu hususta düzenlenecek olan tutanak tarihinde tebliğ yapılmış sayılacak ve evrak bekletilmeksizin merciine iade edilecektir.

Yabancı ülkede kendisine tebligat yapılacak kişi Türk vatandaşı ise tebliğ o yerdeki Türk büyükelçiliği veya konsolosluğu aracılığı ile de yapılabilir.

Yargı merciileri tarafından çıkartılacak tebligat, Dışişleri Bakanlığı aracı kılınmaksızın doğrudan ilgili büyükelçilik veya konsolosluğa gönderilebilir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir