Taşınmaz Malın İhalesi

a) Satışı yapacak memur: Satışın hakim tarafından satışla görevlendirilen memur tarafından yapılması gerekir. (HUMK.nun 570.md), bu görev başkasına devredilemez.

b) Satış yeri: Açık artırma ilanında açıklanan ve şartname ile gösterilen ‘yerde’ yapılır. c) Satış zamanı: Satış, ilan ve şartnamede gösterilen yıl, ay, gün ve saatte yapılır. İkinci ihale için de aynen geçerlidir.

d) Tellal bulundurma: İhale sırasında tellal bulundurma şarttır. Tellal bulundurmadan yapılan ihale yok hükmünde geçersiz sayılır. Birinci ihale gerçekleşmese bile tutanak satış memuru gibi tellal tarafından da imzalanmalıdır.

Tellalın belediye tarafından görevlendirilmiş kimse olması asıldır.

Belediye tellallık yapacak kimse görevlendirmemişse, bu görev adliyede çalışan memura veya müstahdeme yaptırılabilir. Bu husus mutlaka tutanağa yazılmalıdır.

Satış memuru belediyenin görevlendirdiği bir kimse varken, başka birini tellal olarak kullanamaz.

e) Teminat Yatırma:
Teminat, pey akçesi veya milli bir bankanın teminat mektubu olabilir. Paranın Türk Lirası olması asıldır.
Döviz olarak da alınabilir. (Y.12.H.D.nin 13/12/1993 gün 14188-19370 )

Teminat miktarı ‘’gayrimenkulün muhammen kıymetinin %20’’ si olarak belirlenmiştir. Teminat oranı çoğaltılamaz.

f) İhaleye Katılabilecekler Ve Katılamayacaklar:

İhale medeni hakları kullanma ehliyeti olan herkese açıktır.

Vasiler MK.nun 405/1.md.si uyarınca sulh hakiminden izin alarak ihaleye katılabilirler.

Tüzel kişileri, yetkili organları temsil eder.

Kişiler, vekilleri aracılığıyla da ihaleye katılabilirler. Genel vekalet yeterlidir. Özel vekalet gerekli değildir.

Ortaklığın giderilmesi işlemleri, avukatların tekeline bırakılmış işlemlerden sayılmamaktadır. Onun için, avukat olmayan kimseler de isteklinin vekili olarak ihaleye katılabilirler. (şahısların noter vekaleti olması zorunludur) (Y.12.H.D. 09/04/1979 gün 2732-3146)

Satış memurluğunun yaptığı ihaleye;

1- Memurun işlemlerini inceleyecek olan Hakim,

2- Satış memuru veya vekili,

3- Satış memurluğunun müstahdemleri veya vekilleri istekli olarak katılamazlar. (İİK.nun 11.md)

4- Tellal ihale sırasında görev aldığı dairede ihaleye katılamaz

5- Satış memuru veya müstahdemlerin, tellalın; eşi, nişanlısı veya kendisi gibi bunların kan veya sıhri usul ve füruu veya üçüncü derece dahil olmak üzere bu dereceye kadar hısımları.