Sendika Aidatları

Üyelik borçlarının en önemlisi, üyenin sendika faaliyetlerinden yararlanma hakkı karşısında yer alan üyelik aidatını ödeme borcudur. Kanuna göre, sendika ve konfederasyonlara ödenecek aidatın miktarı tüzüklerinde belirtilir (m. 18/1).

Kanunda, yetkili işçi sendikasına ödenecek üyelik ve danışma aidatlarının işverence kesilmesi sistemi (check-off) benimsenmiştir. Kanuna göre üyelik aidatının miktarı kuruluşların tüzüklerinde belirtilen usul ve esaslara göre genel kurul tarafından belirlenir. Üyelik ve dayanışma aidatları, yetkili işçi sendikasının işverene yazılı başvurusu üzerine, işçinin ücretinden kesilmek suretiyle ilgili sendikaya ödenir (m. 18/2). Buna göre ödenmesi gereken aidatı kesmeyen veya kesmesine rağmen bir ay içinde ilgili işçi sendikasına ödemeyen işveren, bildirim şartı aranmaksızın aidat miktarını bankalarca işletme kredilerine uygulanan en yüksek faizi ile birlikte ödemekle yükümlüdür (18/3). Kanunda yer alan üye aidatının tahsiline ilişkin usul ve esasların Bakanlıkça çıkarılacak bir yönetmelikte düzenleneceği hükmü gereğince “Sendika Üyeliğinin Kazanılması ve Sona Ermesi ile Üyelik Aidatının Tahsili Hakkında Yönetmelik”te düzenlemeler yapılmıştır. Yönetmeliğin 9. maddesinde Kanunda belirtilen yukarıdaki esaslar tekrarlandıktan sonra Genel Kurul kararı ile aidatlarda değişiklik yapıldığı takdirde, en geç bir ay içinde sendika tarafından aidat miktarının işveren bildirileceği hükmüne yer verilmiştir.

İşverenin sendika üyelik aidatını kesme yükümlülüğü sendikanın yazılı talebi ve aidatı kesilecek sendika üyesi işçilerin listesinin işveren verilmesiyle başlar. Yargıtayın 2821 sayılı Kanun döneminde vermiş olduğu kararına göre, sendika, üyelik aidatlarının işveren tarafından sendikanın banka hesabına yatırılmasını isteyecek, aksi takdirde ödeme tarihi itibariyle faiz isteminde bulunamayacaktır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir