Scooter Sürücüsünün Yaşı Kaç Olmalı? En az kaç yaşında scooter sürülebilir?

E-skuter kullanım sözleşmesinin yapılabilmesi için e-skuter kullanıcısının en az 15 (onbeş) yaşını bitirmiş olması gerekir. Yetki belgesi sahiplerinin daha küçük yaştakilere hizmet vermeleri yasaklanmıştır (Yönetmelik m. 16.9). Kullanıcı yaşına ilişkin hüküm, emredici nitelikte olduğundan ana babanın rızası olsa bile, daha küçük yaştakilere e-skuter kiralanmasına ilişkin sözleşme, emredici hükümlere aykırılık nedeniyle kesin olarak hükümsüzdür (TBK m. 27.1).

E-skuter sözleşmeleri bakımından 15 yaşını doldurmuş ve ayırt etme gücüne sahip bulunan küçüklerin durumu incelendiğinde kanımca şöyle bir çözüme varılabilir: Kural olarak bunların yasal temsilcilerinin (veli) rızası olmadıkça borç altına giremeyecekleri öngörülmüş ise de (TMK m. 16), velilerin, küçüğün diğer günlük yaşam işlemleri (çocukların yapabilecekleri zorunlu tedarik işlemleri; İngiliz hukukunda “necessities”) yanında, bunlardan biri olarak e-skuter kiralanması konusunda da küçüğe rıza vermiş oldukları varsayılabilir. Küçüğün yaptığı işlemin “askıda olduğu”nun ve velisinin onayıyla geçerlik kazanabileceğinin kabulü yerine, yapılan işlemin geçerli olacağını kabul etmek yaşam gerçeklerine daha uygun bir çözüm sayılabilir. Bununla beraber şüphe halinde en yalın çözüm, küçüğün kanuni temsilcisine başvurup işleme onay verip vermediğinin öğrenilmesidir.

Türk hukukunda erginlik 18 yaşın doldurulmasıyla kazanılır (TMK, m. 11). Ancak, erginlik “evlenme”yle (17 yaşın doldurulmuş olması) kazanılabileceği gibi (TMK, m. 11); 15 yaşını dolduran bir küçüğün kendi isteği ve velisinin rızasıyla mahkemece ergin kılınabilmesi de mümkündür (TMK, m. 12). Böyle bir durumda, e-skuter sözleşmesinin geçerli olup olmayacağı tartışıldığında, kanımızca sözleşmenin geçerli olacağı benimsenmelidir. Zira evlenmekle veya “ergin” kılınarak hukuk ve işlem hayatının tüm sorumluluklarını üstlenmiş bulunan bir kimsenin e-skuter sözleşmesinden kaynaklanan “hukuki durumu”nu da algılayabileceğini kabul etmek gerekir.

 

Türk Hukukunda Scooter

Scooter Sürücüsünün Sebep Olduğu Kazalarda Sorumluluğu

Scooter Sürücüsünün Yükümlülükleri

Scooter İşletmecisi ile Scooter Kiralayan Arasındaki Hukuki İlişki

Paylaşımlı Scooter İşletmeciliği Yetki Belgesi Nedir? Nasıl Alınır?

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir