Sabit Primli Sigorta ve Değişir Primli Sigortalar

Sigortacılık Kanununun üçüncü maddesine göre, “Türkiye’de faaliyet gösterecek sigorta şirketleri ile reasürans şirketlerinin anonim şirket veya kooperatif şeklinde kurulmuş olması gerekir.”Bu sigorta şirketleri, sigortalının ödediği bir prim karşılığında, kişinin para ile ölçülebilir bir menfaatini zarara uğratan tehlikenin, riskin meydana gelmesi halinde bunu tazmin etmeyi veya bir veya daha fazla kişinin hayat süreleri veya hayatlarında meydana gelen bazı olaylar nedeniyle para ödemeyi veya diğer edimlerde bulunmayı taahhüt ederler.

Prim, sigorta sözleşmesinde belirtilen rizikonun gerçekleşmesi durumunda sigortacı tarafından sigortacıya bir kez veya taksitle ödenen ve sigorta tekniği prensiplerine göre sigorta ettiren tarafından sigortacıya ödenen paradır. Bu sigorta ücreti olarak da bilinir. Kanun koyucu, primin her zaman para olarak ödenmesi gerektiğini kabul etti.

Sigortacılık Kanununun 12. maddesine göre, sigorta şirketleri, genel kabul görmüş aktüeryal tekniklere ve sigortacılık esasına uygun olarak sigorta tarifelerini serbestçe belirler. Sigorta sözleşmesi yapılırken, sigorta edilen değer ve riske göre prim miktarı poliçeye yazılır. Bu şekilde yazılan primler sabit primli sigortalar olarak bilinir.

Esas olan, sabit primli sigortalarda primlerin değişmemesidir. Bununla birlikte, ileride de bahsedileceği üzere, TTK m. 1433 çerçevesinde prim düşürülebilir.

Bununla birlikte, TTK m. 1402’de sözü edilen karşılıklı (mütüel) sigortalarda durum farklıdır.

TTK m. 1402’ye göre, “Birden çok kişinin birleşerek, içlerinden herhangi birinin, belli bir riskin gerçekleşmesi durumunda doğacak zararlarını tazmin etmeyi borçlanmaları karşılıklı sigortadır.” Kooperatif şirket, karşılıklı sigorta yapmanın tek yoludur.”

Kooperatif şirketler tarafından ve kooperatifçilik ilkelerine uygun olarak, karşılıklı sigortada bir üyenin zararının diğer üyelere dağıtılması esası kabul edilmiştir.

Karşılıklı sigortada ayrı bir sigorta akdi tesis edilmez, sadece kooperatife üye olunabilir. Kooperatif şirketinin sözleşmesi, üyenin hem sigorta ettiren hem de sigortacıyı temsil eder. Bu nedenle karşılıklı sigortada prim yerine aidat kullanılır.

Karşılıklı sigortalarda üyeler aidat öder; aynı dönemde meydana gelen riskler nedeniyle ödenen tazminatlardan fazla ise aidatlar iade edilebilir. Ödenen aidatlar tazminatı karşılamaya yetmiyorsa, üyelerden daha fazla ödeme talep edilir. Bu tür sigortalara “değişir primli sigortalar” denir çünkü ödenen aidatlar değişebilir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir