Riskin Erken Saptanması ve Yönetimi Komitesi

Bu komite, TTK m. 378 hükmünde, riskin erken saptanması ve yönetimi başlığı altında düzenlenmiştir. Madde 366/2 hükmündeki komitelerin isteğe bağlı olmasına ve sadece yönetim kuruluna yardımcı komiteler niteliğinde olmasına karşılık, 378. maddede öngörülen riskin erken saptanması ve yönetimi komitesi, hisseleri borsada işlem gören anonim şirketler için zorunlu olup, yönetim kuruluna yardımcı komite niteliğinde değil, aksine yönetimi, yönetim kurulunu ve genel kurulu devamlı teyakkuz halde tutan ve gereğinde yetkili organlarca derhal etkili önlemlerin alınmasını sağlayan, sorumluluk sisteminin merkezinde yer alan bir komitedir. Ancak, niteliği itibariyle bu komite de, sadece iç kontrol mekanizmasıyla ilgili olup, şirketin dışa karşı sevk ve yönetimiyle ilgili değildir.

Riskin erken saptanması ve yönetimi komitesi, muhasebe ve finansman konularında uzman olması kaydıyla, icra yetkisini haiz olmayan yönetim kurulu üyelerinden veya tamamen uzman üçüncü kişilerden oluşabilir. Bu komitenin, hisseleri borsada işlem görmeyen anonim şirketlerde oluşturulup oluşturulmaması konusunda denetçiye önemli görev düşmektedir. Denetçi yaptığı denetimlerde bu komitenin ihdasının gerekli olduğu kanısına varırsa, bunu yazılı olarak yönetim kuruluna bildirir. Bu durumda, bu komite derhal kurulur ve ilk raporunu kurulmasını izleyen bir ayın sonunda verir (TTK m. 378/1). Bu hükümden bu şekilde kurulan tehlikelerin erken teşhisi komitesinin ilk raporunu ne zaman vereceği de açıklanmış olmaktadır. Bu komite diğer raporlarını ise iki ayda bir yönetim kuruluna verir ve rapor denetçiye de gönderilir (TTK m. 378/2).

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir