Ortaklığın Giderilmesinde Satış Talebi

SATIŞ TALEBİ

HMK.nun 367/2 maddesi amir hükmüne uygun şekilde kesinleşme şerhi bulunmayan kararların esas alınarak satış işlemine başlanması sorumluluk arz edeceğinden, kararın kesinleşmesi ile satış için ayrı bir dosya tanzimi, Sulh Hukuk Mahkemesi dosyasının alınarak satış dosyası içine konulması gereklidir. Ortaklığın satış suretiyle giderilmesine dair kararın kesinleşmesinden itibaren 10 yıl içinde taraflardan her biri satış isteyebilir.

Gerekli masrafların yatırılması ve talep üzerine kararı veren mahkeme hâkimi tarafından görevlendirilecek Mahkeme Yazı İşleri Müdürü/İcra Müdürü satış memuru olarak satış işlemlerini yapacaktır.

Dosyanın Satış Memurluğuna Gönderilmesi Talebi

Satış talebini davada taraf olan paydaşlar ister. (Yalnızca davacıya ait değildir, davalı olan şahısta başvurabilir.)

Satış talep dilekçesi Sulh Hukuk Hakimliğine hitaben yazılmalıdır.
Hakim satış talep dilekçesini havale eder, ilgili satış memuruna dilekçeyi yönlendirir.

Satış memurluğunda dosya, yeni bir Ortaklığın Giderilmesi/ Satış numarası alır. İşlemler bu satış dosyası üzerinden yürütülür.

Satışı istenilen taşınır veya taşınmaz bilgisi ve hissedarlar dosyaya tanımlanır.

İcra ve İflas Kanunu’nun 121.maddesine göre İcra Tetkik Mercii Hakimliğinden izin alınarak açılan davalarda icra alacaklısı gibi paydaşlarda kararın infazı isteyebilir.

Satış talebinin konusu

Paydaşlar satış kararındaki malların hepsini veya bunlar içinden birini ya da bir kısmının satılmasını isteyebilirler. Her mal için ayrı bir satış dosyası açılması şart değildir.

Satış talebinin geri alınması

Satış isteyen kişi, diğer hissedarların da muvafakatı halinde satış talebinden vazgeçebilir. Ancak, davalılardan herhangi birinin satışa devam edilmesini istemesi halinde satış işlemleri devam eder.