Ortaklığın Giderilmesinde Kıymet Takdiri

4.1.Taşınır veya taşınmazın değerinin saptanması;

Ortaklığın giderilmesi davasında Sulh Hukuk Mahkemesi tarafından yapılan keşfin amacı taşınır veya taşınmazın aynen taksimin mümkün olup olmadığını araştırır.

Satış Memurunun yaptığı kıymet takdirinin amacı ise satışa konu malın değerinin tespiti ile taşınmazın özelliklerinin ayrıntılı olarak saptanması işlemidir, yeniden bilirkişi incelemesi yaptırılması gerekir.

Satış memuru tarafından kıymet takdiri yapılmadan yapılan satış başlı başına ihalenin feshi nedenidir.

Satış memuru tarafından yapılan kıymet takdiri ilgililere tebliğ edilerek itiraz imkanı sağlanmalıdır.

İİK.nun 128.maddesi, kesinleşen kıymet taktirinden sonra, iki (2) yıl geçmedikçe değeri belirlenen mal için yeniden kıymet taktiri yapılamayacağını hükme bağlamaktadır.

Not:

-Bu süre keşfin yapıldığı tarihten itibaren başlar.
-Doğal afet ve imar durumu gibi taşınmazın değerine etki edecek çok önemli bir değişiklik olursa kıymet takdiri yeniden yapılır.

Kıymet takdirinin yaptırılması, tebliği, buna karşı yargı yolları ve kesinleştirilmesi;

  1. a)  Kıymet takdiri satış memuru tarafından taşınmazın niteliğine ve üzerindeki

    muhdesat durumuna göre keşif mahallinde, bir fen memuru, bir gayrimenkul

    değerleme uzmanı (inşaat mühendisi vs.), ziraat mühendisi bilirkişi,

  2. b)  Taşınırlarda ise uzman bilirkişi (makine, elektrik mühendisi vs.) bilirkişi refakatinde yapılır, raporun tanzimi için bilirkişi kuruluna kıymet takdiri teslim

    tutanağı imzalatılarak ve süre verilerek dosya teslim edilir.

b) Raporun satış memurluğuna teslimi üzerine, kıymet takdiri, paydaşlara ve satışla ilgililerinin tamamına tebliğ edilir.

İlgililer, haciz koydurmuş alacaklılar, diğer ipotekli alacaklılar ve irtifak ve intifa hakkı sahipleri, satış vaadi alacaklısı ve taşınmazda muhdesat sahipleridir, bu şahıslara da tebliğ olunur.

c) Tebligatı alanlar, kıymet takdirine, hesaplanan değerin azlığı, çokluğu, malın özelliklerinin hatalı değerlendirilmesi veya bazı önemli vasıfların eksik bırakılması gibi sebeplerle kararı veren Sulh Hukuk Mahkemesine, tebliğden itibaren 7 gün içinde Kıymet Taktirine İtiraz davası açmaları, (bu itirazın satış memurluğu dosyasına yapılmaması, ilgili Sulh Hukuk Mahkemesine dava açılarak yapılması) bunların gereğe uygun yapılmasını isteyebilirler, kıymet taktirine itiraza ilişkin mahkemenin verdiği karar kesindir. Kıymet Takdirine İtiraz dosyasında belirtilen değer üzerinden artık satış işlemi yapılmak zorundadır.

Not 1: Kıymet taktirinin itirazının ilgilere tebliğinde, tebligat mazbatasına ‚Bu zarfta Kıymet Taktiri Bilirkişi Raporu olup, tebliğden itibaren rapora karşı yasal ‚7‛ yedi günlük süre içerisinde Sulh Hukuk Mahkemesine ‚Kıymet Taktirine İtiraz‛ davası açabileceğiniz hususu tebliğ olunur.

Not 2: Satışa konu dosyada birden fazla satılacak taşınmaz veya taşınır bulunması halinde, kıymet taktiri yapılacak her taşınmaz için ayrı ayrı (Haciz Teslim ve Satış Harcı) harç alınması zorunludur.
(Anayasa Mahkemesi Başkanlığının 22/05/2013 tarih 2012/60 Esas – 2013/62 Karar)

Not 3: Yargıtay 12.H.D.nin 29/04/1999 gün 5030/5561 ve 18/10/2004 gün 17068/22031 Yöntemince kıymet taktiri yapmadan, Sulh Hukuk Mahkemesinde ortaklığın giderilmesi davası ile ilgili yasal koşulların araştırılmasına ait keşif sırasında saptanan kıymet üzerinden taşınmazın satışa çıkarılmasının yasaya aykırı olduğunun unutulmamalıdır.