Ortaklığın Giderilmesi Davasının Açılamayacağı Haller

Paylı malın sürekli bir amaca özgülenmiş olması Örnek: Taşınmaz mal bütün paydaşların iştiraki ile on sene süre ile kiraya verilmiş ise on sene süre ile ortaklığın giderilmesi istenemez.

Şüyuun idamesi: Taraflar belli bir süre için paydaşlığın devam ettirme konusunda anlaşabilirler.(En çok 10 yıl için sınırlandırılabilir.)

510 Sayılı Kanun (İskân Kanunu) ve 4853 sayılı Kanun (Çalışanların Tasarruflarını Teşvik Hesabının Tasfiyesi ve Bu Hesaptan Yapılacak Ödemelere Dair Kanun) uyarınca dağıtılan taşınmazlar takyit süresi içinde paylaşma davası açılamaz.

Mirasçılar arasında TMK’nun 611 Md. göre miras taksim (paylaşma) sözleşmesi yapılması halinde paydaşlığın giderilmesi davası açılamaz, açılmış ise reddi gerekir.

Tapusuz taşınmazların paydaşlığı giderilemez. Ancak hem tescil hem de ortaklığın giderilmesi davası açılmış ise tescil davasının sonucunun beklenmesi gerekir.

634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu uyarınca kat irtifakı ve kat mülkiyeti kurulmuş ana taşınmazda paydaşlığın giderilmesi istenemez. Bağımsız bölümler bağımsız bir taşınmaz gibi dava ve takip konusu olabilir. (Ana taşınmazın satışına değil bağımsız bölümün satışına karar verilir.) Taşınmazdaki bir kısım payın ortaklığının giderilmesi mümkün değildir.