Ortaklığın Giderilmesi Davasının Açılamayacağı Haller

Paylı malın sürekli olarak belirli bir amaca yönelik olması. Örneğin, bir taşınmaz mal bütün paydaşların iştiraki ile on yıllık kiraya verilmiş ise, ortaklığın on yıl boyunca sona ermesi gerekir.memeli.

Şuyuun idamesi: Taraflar belirli bir süre boyunca paydaşlıklarını sürdürme konusunda anlaşırlar.lirler.(En fazla on yıla kadar sınırlıdır.)edilebilir.)

Takyit süresi içinde, 510 sayılı Kanun (İskân Kanunu) ve 4853 sayılı Kanun (Çalışanların Tasarruflarını Teşvik Hesabının Tasfiyesi ve Bu Hesaptan Yapılacak Ödemelere Dair Kanun) uyarınca dağıtılan taşınmazlar hakkında dava açılabilir.açılamaz.

TMK’nun 611 Md.’ye göre, mirasçılar arasında bir miras taksim (paylaşma) sözleşmesi yapıldığında, paydaşlığın giderilmesi davası açılamaz; ancak açılmış ise reddedilecektir.Bu gerekliydi.

Tapusuz taşınmazların paydaşlığını azaltmakez. Ancak tescil ve ortaklığın giderilmesi davaları açılmışsa tescil davasının sonuçları beklenebilir.rekler.

634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu uyarınca kat irtifakı ve kat mülkiyeti kurulmuş ana taşınmazda paydaşlığın ortadan kaldırılmasını talep ediyor. Bağımsız bölümler, bağımsız bir taşınmaz gibi dava ve takip konusu olabilir.su olabilir. (Bağımsız bölümün satışı yerine ana taşınmazın satışı)ışına karar verilir.) Taşınmazdaki payın ortaklığının giderilmesi mümkün değildir.