Ortaklığın Giderilmesi Davasını Kimler Açabilir?

* Tapuda paydaş olanlardan her biri

* İcra ve İflas Kanunu’nun 121. maddesine göre icra mahkemesinden yetki alan borçlu ortağın alacaklısı

* Kamu alacakları nedeniyle 6183 SK uyarınca (vergi-harç gibi) kamu alacaklarının tahsili için yapılan icra takibi nedeniyle İcra Mahkemesinden, izin almaksızın borçlu ortağın elbirliği mülkiyetine tabi taşınmazın ortaklığının giderilmesini isteyebilir.

*Belediyelerde 3194 Sayılı Kanunu’nun 16. maddesine göre şûyulandırma yaptıkları taşınmazlar için tebliğ tarihinden itibaren 6 ay içinde anlaşamazlar veya dava açmazlar ise 6 ayın sonunda belediye tarafından ortaklığın giderilmesi davası açılabilir.

*Borçlu ortağın alacaklısı İcra Hâkimliğinden İ.İ.K.nun 121.maddesine göre alacağı yetki belgesine dayanarak borçlunun ortağı olduğu (elbirliği mülkiyete tabi) taşınmaz için ortaklığın giderilmesi davası açabilir. Bunun için icra hakiminden satış şeklinin tayini istenir, icra müdürlüğünden yetki belgesi alması zorunludur. İcra hakiminden satış şeklinin tayini yaptırılmadan doğrudan doğruya veya yetkisi olmayan İcra Müdürünün verdiği yetki belgesine dayanılarak dava açılması halinde dava hemen reddedilmeyip, icra hakiminden karar almak üzere süre verilmelidir. Bu şekilde açılacak davada borçlu ortak dahil tüm ortakların davaya dahil edilmeleri zorunludur. Borçlu ortağın alacaklısı tarafından açılan davada birden fazla taşınmaz dava konusu edilmiş ise icra takibine konu borç miktarına göre dava tarihi itibariyle taşınmazlardan borçlu ortağın payına düşecek değerin tespit edilerek borca yetecek miktarda taşınmazın ortaklığının giderilmesine karar verilmesi, fazlaya ilişkin istemin reddedilmesi gerekir.

Dava Hakkı Olmayanlar

Sınırlı ayni hak sahipleri (örnek, intifa, irtifak sahipleri. Vs.)

Tereke temsilcisi

Vasiyet tenfiz (idare) memuru