Ortaklığın Giderilmesi Davasında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

Tapu Kaydı

Tapu kaydında pay / payda oranının mutlaka birbirini tutması gerekmekte olup, tutmaması halinde maddi hata olup olmadığı araştırılmalı, maddi hata bulunmamakta ise tapu kaydındaki oranların düzeltilmesi için dava açmak üzere ilgilisine süre verilerek sonucu beklenmelidir.

Kesin Hüküm

-Dava konusu taşınmaz mal hakkında daha önceden verilerek kesinleşmiş bir satış kararının bulunması halinde satış kararının kesinleşmesinden sonra on yıllık sürenin geçmemiş olması halinde davanın reddine karar verilmelidir.

-Satışa ilişkin kararlar on sene geçmekle zamanaşımına uğrar.