Ortaklığın Giderilmesi Davası

Paylı veya elbirliği mülkiyetine konu taşınır veya taşınmaz mallarda ortak mülkiyet olarak sahip olan hissedarların mallarının, aynen taksim edilmesi veya mahkemece satılarak bedellerinin hissedarlar arasında, payları nispetinde paylaştırılmasını sağlayan iki taraflı, taraflar için benzer sonuçlar doğuran davalara İzale-i Şüyu (Ortaklığın/Paydaşlığın Giderilmesi) denir.

Paylaşma biçimi Türk Medeni Kanunu’nun 699. maddesine göre, «Paylaşma, malın aynen bölüşülmesi veya pazarlık ya da artırmayla satılarak bedelinin bölüşülmesi biçiminde gerçekleştirilir.» şeklinde düzenlenmiştir. Taşınır ve taşınmaz mal ile hakların ortaklığının giderilmesi davalarına bakma görevi mal ve hakların değeri ne olursa olsun HMK’nun 4/b maddesine göre Sulh Hukuk Mahkemesine aittir. Görev kamu düzeni ile ilgili olup resen dikkate alınır. İzale-i Şüyu davasında temel amaç, ortaklar arasında çıkan anlaşmazlıkların ve uyuşmazlıkların, mahkeme yolu ile ortaklığın giderilerek çözülmesidir. Ortaklığın giderilmesi taşınmazın tamamı için söz konusu olur. Belirli bir payın (paylı mülkiyetteki pay üzerinde) ortaklığının giderilmesi mümkün değildir.(Y.6.HD. 04.02.1982T. 959E.- 985K.). Mahkeme murisin birden fazla taşınır veya taşınmazları için ortaklığın giderilmesi kararı verebilir.

Taraflar talep ile ekonomik bütünlüğü bulunmayan taşınırlar ile taşınmazlar için ayrı ayrı satış talep edebilirler.

Ortaklığın giderilmesi davasında tarafların durumu: “Ortaklığın Giderilmesi Davasında Taraflar Arasında Kazanan veya Kaybeden Taraf Yoktur”

Paylaşma davaları iki taraflıdır. Taraflar için benzer sonuçlar doğuran davalardır, davacının davadan vazgeçmesi veya feragat etmesi davanın reddini gerektirmez, davalılardan herhangi biride davaya devam edebilir.