Ortaklığın Giderilmesinde Muhtesadın Belirlenmesi

Muhdesat, bir taşınmaz üzerinde sahibinin değil de bir başka kişinin veya hissedarlardan birinin taşınmazın değerine etki edebilecek yapısının (bina, ağaç gibi) bulunmasıdır.

Paydaşlığın (ortaklığın) satış suretiyle giderilmesine ilişkin davalarda taşınmaz üzerinde bulunan bina, ağaç gibi bütünleyici parçanın (muhtesat) kime ait olduğu konusunda uyuşmazlık olup da bunlar üzerinde bazı paydaşların (ortaklar) hak iddia etmeleri ve öncelikle bu uyuşmazlığın giderilmesini istemeleri halinde o paydaşa görevli mahkemede dava açmak üzere süre verilmelidir. Bu süre içerisinde dava açılırsa sonucun beklenmesi, açılmaz ise o konuda uyuşmazlık yokmuş gibi davaya devam edilmesi gerekir.

Paydaşlığın (ortaklığın) satış yoluyla giderilmesi halinde dava konusu taşınmaz üzerinde bina, ağaç vs. gibi bütünleyici parça (muhtesat) varsa bunların arzla birlikte satılması gerekir. Ancak muhtesatın bir kısım paydaşlara (ortaklara) ait olduğu konusunda tapuda şerh varsa, Muhtesat konusunda bütün paydaşlar (ortaklar) ittifak ediyorlarsa, Muhtesat arzın değerinde bir artış meydana getiriyorsa, Bu artışın belirlenmesi için dava tarihi itibariyle arzın ve muhtesatın değerleri ayrı ayrı tespit edilir. Belirlenen bu değerler toplanarak taşınmazın tüm değeri bulunur. Bulunan bu değerin ne kadarının arza ne kadarının muhtesata isabet ettiği oran kurulmak suretiyle belirlenir.

Muhtesat formülü:

Arz bedeli+Muhtesat bedeli=Toplam bedel

Muhtesat Bedeli / Toplam Bedel= Muhtesata düşen oran

Arz bedeli / Toplam Bedel = Arza düşen oran

Satış sonunda elde edilecek bedelin bölüştürülmesinde bu oranlar esas alınarak yapılır. Muhtesata isabet eden kısım muhtesat sahibi paydaşa, geri kalan bedel ise payları oranında paydaşlara (ortaklara) dağıtılır. Bütünleyici parçanın (muhtesat) arzın paydaşlarına (ortaklarına) değil de üçüncü şahsa ait olduğunun anlaşılması halinde bu kimseyi muhtesat sahibi olarak davaya dahil etme ve ona satış bedelinden pay vermek mümkün değildir. Taşınmazın tapu kaydı üzerinde 3. Şahıslara ait muhtesat şerhi ile birlikte satılması gerekir. Bu hususun da satış ilanında ve şartnamesinde açık bir şekilde belirtilmesi gerekir. Ayrıca kararda muhtesat sahibinin muhtesat oranının belirtilmesi gerekir.