Marka Tescili Başvuru Formu ve Başvuru Formunun İçermesi Gereken Bilgiler

SMKY’nin 5/1. hükmüne göre; “Marka başvurusu, Kurum tarafından geçerli kabul edilen başvuru formunun elektronik ortamda doldurulması suretiyle Kurum’a sunulur. Aksi halde başvuru işlemden kaldırılır ve talep halinde alınan ücret başvuru sahibine iade edilir.”

Marka Başvuru Formunun İçermesi Gereken Bilgiler

Marka başvuru formunun aşağıdaki bilgileri içermesi zorunludur (SMKY m. 5/2);

 1. Başvuru sahibi veya sahiplerinin kimlik ve iletişim bilgileri
 2. Başvuru vekil aracılığıyla yapılıyorsa vekilin kimlik ve iletişim bilgileri
 3. Varsa rüçhan hakkı talebine ilişkin bilgiler
 4. SMK m. 4 ve SMKY m. 7 hükümlerinde belirtilen şartları taşıyan marka örneği
 5. Marka örneğinde Latin alfabesi dışında harf veya harfler kullanılmış ise bunların Latin alfabesindeki karşılığı
 6. Marka başvurusuna konu malların veya hizmetlerin Niş Anlaşmasına göre sınıf numaraları ve bu numaralara uygun olarak düzenlenmiş listesi
 7. Yetkili kişi veya kişilerce atılmış imza
 8. Başvuru ücretinin, başvuru kapsamında birden fazla mal veya hizmet sınıfı varsa bu ilave sınıfların ücretinin ve varsa rüçhan hakkı talebine ilişkin ücretin ödendiğini gösterir bilgi
 9. Varsa muvafakatnameye ilişkin bilgiler
 10. Varsa ortak temsilciye ilişkin bilgiler
 11. Varsa ilave sayfa sayısı ve eklere ilişkin bilgiler

Başvuru Formuna Eklenecek Belgeler

Marka başvurusu, şekli ve kapsamı SMKY’de belirlenen, başvuru sahibinin kimliğine ilişkin bilgileri içeren başvuru formu ile yapılır. Marka başvuru formuna aşağıda belirtilen belgelerin eklenmesi gerekir (SMK m. 11/1; SMKY m. 6):

 1. Marka örneği
 2. Marka tescil başvurusuna konu malların veya hizmetlerinin listesi
 3. Başvuru ücretinin ödendiğini gösterir bilgi
 4. Başvuru, ortak marka ya da garanti markası için yapılmış ise usul ve esasları SMKY ile belirlenen SMK’nın 32. maddesi kapsamında düzenlenmiş teknik şartname
 5. SMK m. 12 kapsamında yapılmış rüçhan hakkından yararlanmak istemiyorsa, yetkili makamlardan alınan rüçhan hakkını gösterir belgenin aslı ve bu belgenin yeminli tercüman tarafından onaylanmış Türkçe tercümesi ile rüçhan hakkı talep ücretinin ödendiğini gösterir bilgi
 6. Marka örneğinde Latin alfabesi dışında harf veya harfler kullanılmışsa bunların Latin alfabesindeki karşılığı
 7. Muvafakatname varsa, noter onaylı muvafakatnamenin aslı veya söz konusu muvafakatnamenin noter onaylı örneği

Marka başvuru formunda, markanın kullanılacağı mallar ve/veya hizmetler uluslararası sınıflandırmaya uygun olarak genel tabir kullanılmadan yazılır. Mal veya hizmet listesinde genel tabir kullanılmış ise Enstitü, genel tabirlerin açıklanmasını ister. Başvurunun incelenmesine ancak gerekli açıklama yapıldıktan sonra başlanır.

Marka Örneği Gösterimi

Kurum’a sunulacak marka örneğinin şekli ve içeriğinin, SMKY’nin 7. maddesinde aşağıda gibi olması gerekir:

 1. Sözcükler, şekiller, harfler, sayılar, malların veya ambalajlarının biçimi gibi görme duyusu ile algılanabilen işaretler veya bunların kombinasyonundan oluşan işaretlerin marka başvurusuna konu edilmesi halinde marka örneği, başvuru formu ile Kuruma sunulur (SMKY m. 7/1)
 2. Başvurunun ses markası olarak tescilinin talep edildiği hallerde bunun başvuru formunda açıkça belirtilmesi ve işaretin elektronik ortamda dinlemeye ve saklamaya elverişli kaydının Kuruma sunulması gerekir. Başvuru sahibi nota ile gösterimin mümkün olduğu hallerde bu gösterimi de başvuruyla birlikte sunabilir (SMKY m. 7/2).
 3. Başvurunun üç boyutlu marka olarak tescilinin talep edildiği hallerde bunun başvuru formunda açıkça belirtilmesi, ayrıca koruma konusunun açık ve kesin olarak anlaşılmasını sağlayacak şekilde işaretin tek bir yönden veya farklı açılardan görünümünü içeren gösterimlerinin Kuruma sunulması gerekir. Bu gösterimler, en fazla altı farklı açıdan görünümünü içeren gösterimlerinin Kuruma sunulması gerekir. Bu gösterimler, en fazla altı farklı açıdan görünümünü içerecek ve markanın bütünlüğünü bozmayacak şekilde olmalıdır (SMK m. 7/3).
 4. Başvurunun renk markası olarak tescilinin talep edildiği hallerde bunun başvuru formunda açıkça belirtilmesi, işareti oluşturan renk görselinin sunulması ve Kurum tarafından geçerliliği kabul edilen renk kodunun belirtilmesi gerekir. Renk veya renklerin somutlaşmış, sınırları belli bir şekil, figür, resim veya kelime gibi unsurlar dahilinde kullanılması durumunda işaret renk markası olarak değerlendirilemez ve üstteki (1. maddede anlattığımız) paragraf uygulanır (SMKY m. 7/4).
 5. Başvurunun hareket markası olarak tescilinin talep edildiği hallerde, bunun başvuru formunda açıkça belirtilmesi ve işareti oluşturan hareketi tasvir eden bir görüntünün veya hareketsiz ya da hareketli görüntü dizisinin Kuruma sunulması gerekir. Bu gösterimler, markanın bütünlüğünü bozmayacak nitelikte olmalıdır (SMKY m. 7/5).

Yukarıda sayılanlar dışında kalan bir işaretin marka örneğinin gösterimi hakkında da, SMKY’nin 7. maddesi hükümleri, niteliğine uygun düştüğü ölçüde uygulanır. Bu durumda, başvuru sahibi, özellikle görüntüler, şekiller, çizgiler veya karakterler yoluyla görsel olarak gösterim, elektronik kayıt, yazılı açıklama veya uygun gördüğü başka bir gösterimi Kuruma sunar (SMKY m. 7/6).

Başvuru sahibi, istediği takdirde SMKY’nin 7. maddesinde zorunlu tutulanlar yanında işaretin gösterimine ilişkin yazılı açıklama da sunabilir (SMKY m. 7/7). Ayrıca Kurum, sunulan gösterimin yeterince açık, kesin ve anlaşılır olmadığına kanaat getirirse veya gerekli gördüğü hallerde başvuru konusu işarete ilişkin her türlü bilgi, belge ve açıklama da talep edebilir (SMKY m. 7/8).

Başvuru sahibi tarafından sunulan marka gösterimlerin, SMKY’nin 7. maddesinde belirtilen şartları taşımaması veya başvuruya ilişkin olarak Kuruma sunulan bilgi, gösterim ve açıklamalar arasında bir uyumsuzluk olduğunun tespit edilmesi halinde başvuru sahibine eksiklikleri gidermesi için iki aylık süre verir. Bu durumda başvuru tarihi, eksiklikleri gideren bilgi veya belgelerin Kurumca alındığı tarih, saat ve dakika itibariyle kesinleşir. Bu süre içinde eksikliklerin giderilmemesi halinde ise, başvuru işlemden kaldırılır (SMKY m. 7/9).

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir