Marka Tescil Başvurusunun Bölünmesi

Başvuru sahibi veya varsa vekilinin talebi üzerine, bir marka tescil başvurusu, Kurum tarafından başvuru tescil edilene kadar, başvuru kapsamındaki mal ve hizmetlerle sınırlı olarak iki veya daha fazla sayıda başvuruya bölünebilir. Ancak tescilli markalar bölünemez (SMK m. 11/4 ve SMKY m. 17/1).

Bölünmeye ilişkin usul ve esaslar, ilgili Yönetmelikle düzenlenir (SMK m. 11/5). Söz konusu SMKY’nin 17/2. hükmü uyarınca, bir marka başvurusunda bölünme için, aşağıda belirtilen bilgi ve belgelerin verilmesi zorunludur;

  1. Talep formu
  2. Ücretin ödendiğini gösterir belge

Başvuru sahibi veya varsa vekilinin talebi üzerine, kurum tarafından yapılacak bölünme işlemi sonucunda, ilk başvurunun kapsamındaki mal veya hizmetler, bölünmüş başvurular arasında dağıtılabilir. Bölünmüş her başvuruya ayrı bir başvuru numarası verilir. Yeni başvuru numarası almış bulunan bölünmüş başvurular, ilk başvurudan ve ilk başvurunun bölünmesi yoluyla oluşturulmuş diğer başvurulardan bağımsız olup, her bir bölünmüş başvuru ayrı işlem görmeye devam eder. Bölünmüş başvurular, ilk başvurunun başvuru tarihini ve varsa rüçhan hakkını korur. Bölünmüş başvurular tekrar birleştirilemez (SMKY m. 17/3). Marka başvurusunun yayımlanmasından sonra gerçekleşen bölünme de ayrıca Bültende yayımlanır (SMKY m. 17/4).

Kural olarak, tüm marka başvuruları için bölünme talebinde bulunulabilir. Ancak istisna olarak, aşağıdaki durumlarda başvurunun bölünmesi kabul edilemez (SMKY m. 17/5):

  1. Bölünmesi talep edilen başvurunun, yayıma itiraza konu olması halinde, itiraza konu olan mal veya hizmetlerin bölünme nedeni ile farklı başvurularda yer alması
  2. Bölünmesi talep edilen başvurunun, Kurumun ret kararına konu olması halinde, itiraza konu olan mal veya hizmetlerin bölünme nedeni ile farklı başvurularda yer alması
  3. Bölünme talebinin reddini gerekli kılan haklı sebeplerin varlığı

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir