Madrid Protokolü Kapsamında Yapılan Uluslararası Marka Başvuruları

Uluslararası Tesciller

22.08.1997 tarihli ve 23088 sayılı Resmi Gazete’de ilan edilen, 05.08.1997 tarihli ve 97/9731 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile katılmanız kararlaştırılan Markaların Uluslararası Tescili Konusundaki Madrid Sözleşmesi ile İlgili Protokol hükümleri çerçevesinde yapılan bir uluslararası başvuru, Kuruma doğrudan yapılan bir başvuruyla aynı sonuçları doğurur. Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı tarafından yapılan bir başvuruyla aynı sonuçları doğurur. Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı tarafından Kuruma gönderilen uluslararası marka tescil başvurularının incelenmesinde ve uluslararası başvuru veya tescillere ilişkin her türlü talebin değerlendirilmesinde, söz konusu Protokol ile 12 Mart 1999 tarihli ve 23637 sayılı Resmi Gazete’de ilan edilen Markaların Uluslararası Tesciline İlişkin Madrid Anlaşması ve Bu Anlaşmaya İlişkin Protokolün Uygulanmasına Dair Yönetmelik hükümleri esas alınır.

Madrid Protokolü kapsamında yapılan bir uluslararası marka başvurusu, uluslararası başvuru tarihinin ilk saat ve dakikasında yapılmış sayılır. Ancak, aynı tarihli birden çok uluslararası başvurunun bulunması halinde, uluslararası tescil numarası küçük olan başvuru önce yapılmış sayılır (SMK m. 14/1).

Menşe Ofis Başvuruları

Kurumda tescilli veya başvuru halinde bulunan bir markaya dayanılarak, Madrid Protokolü hükümleri çerçevesinde bir uluslararası tescil başvurusunun veya uluslararası tescillerle ilgili herhangi bir talebin Dünya Fikri Mülkiyet Teşkikatına iletilmesinin istenmesi durumunda; kurum, bu yönetmeliğin 32. maddesinde belirtilen Protokol ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde gerekli işlemleri yapar. Söz konusu taleplerin değerlendirmeye alınabilmesi için aşağıdaki belgelerin verilmesi zorunludur:

  1. Kuruma hitaben yazılmış ve talebin içeriğini belirten dilekçe
  2. İlgili talebe ilişkin olarak usulüne uygun ve İngilizce doldurulmuş standart form
  3. Madrid Protokolü çerçevesindeki işlem ücretinin ödendiğini gösterir belge
  4. Talep vekil aracılığıyla yapılmışsa, talep edilen işleme ilişkin yetkinin varlığının açıkça belirtildiği vekaletname veya söz konusu yetkinin varlığının açıkça belirtilmiş olduğu ve vekilin talep sahibi kişiden önceden alıp Kuruma vermiş olduğu vekaletnameye atıf.

Menşe ofis başvurularının incelenmesi sırasında, yukarıda bahsedilen belgelerden herhangi birinin eksikliğinin veya usule aykırı kullanımının tespit edilmesi durumunda, Kurum söz konusu eksikliğin giderilmesi için başvuru sahibine veya varsa vekile bildirimde bulunur ve eksikliklerin iki ay içerisinde giderilmesini talep eder. Belirtilen süre içerisinde eksiklikler giderilmez ise, talep usulden reddedilir ve alınan ücret iade edilmez, irat kaydedilir.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir