Kimler Marka Tescili Başvurusunda Bulunabilir?

Bir markanın tescil edilebilmesi için, SMK’nın 3. maddesi kapsamındaki gerçek ve tüzel kişiler Kurum’a başvuruda bulunabilir (SMKY m. 4/1). Geçerli bir marka tescil başvurusu yapılması için gerekli belgeler, Marka Kanunu Antlaşması hükümleri de dikkate alınarak SMK’nın 11/1 madde fıkrasında ve SMKY’nın 5. ve 6. maddelerinde gösterilmektedir.

Başvuru tarihi, başvuru formunun ve başvuru için gerekli bilgi veya belgelerin Kurum tarafından alındığı tarih, saat ve dakika olarak belirlenir. Ancak, Madrid Protokolü kapsamında Türkiye’nin belirlenmiş akit taraf olduğu bir uluslararası başvuru, uluslararası başvuru tarihinin ilk saat ve dakikasında yapılmış sayılır. Aynı tarihli birden çok uluslararası başvurunun bulunması halinde, uluslararası tescil numarası küçük olan önce yapılmış sayılır (SMKY m. 4/2).

Aşağıda belirtilen kişiler marka tescil başvurusunda bulunabilir:

1) Gerçek veya Tüzel Kişiler

TMK m. 8’e göre, her insanın hak ehliyeti vardır. Fiil ehliyetine sahip olan her gerçek kişi (insan), marka tescil başvurusunda bulunabilir.

Kanuna ve kuruluş belgelerine göre gerekli organlara sahip olan tüzel kişiler fiil ehliyetini kazanırlar (TMK m. 49).

Tüzel kişiler, yetkili organları tarafından belirlenen kişi veya kişilerce temsil edilir. Bu kişi ya da kişiler tarafından, marka tescil başvurusunda bulunabilir.

2) Ortak Temsilci

Marka hakkının birden çok kişiye ait olması halinde, geri çekme ve vazgeçme talebi hariç olmak üzere, marka vekili atanmadığı durumlarda Kurum nezdindeki tüm işlemler hak sahiplerince ortak temsilci olarak atanan hak sahibi tarafından yürütülür. Hak sahipleri tarafından ortak temsilci atanmaması durumunda başvuru formunda adı geçen ilk hak sahibinin, ortak temsilci olduğu kabul edilir (SMK m. 147/1). Söz konusu ortak temilsinin yerleşim yerinin Türkiye Cumhuriyeti içinde olmaması durumunda, işlemler marka vekili vasıtasıyla yapılır (SMK m. 147/1-2).

3) Marka Vekilleri

Kurum nezdinde başvuru sahipleri adına işlem yapma yetkisinde olan gerçek ve tüzel kişiler ile bu kişiler tarafından yetkilendirilmiş sicile kayıtlı marka vekilleri, marka tescil başvurusu yapabilir (SMK m. 160). Kurum nezdinde vekillik yapma yetkisi olmayan kişilerce yapılan marka tescil başvurularında veya tescil sonrası yapılacak diğer işlemlerle ilgili taleplerde, başvuru sahibine marka vekili ataması için iki aylık süre verilir. Süresi içinde marka vekili atamayan kişilerin talepleri reddedilir. Ancak, Türkiye’de yerleşim yeri olanların başvurularında vekil tayin edilmediği takdirde işlemler sahibi adına yürütülür.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir