İpotek ile Yükümlü Taşınmazın İhalesi

Üzerinde ipotek bulunan taşınmazlar ihale edilirken bu yükümlülük de dahil edilmeli; ilan o şekilde yapılmalı ve şartname buna göre hazırlanmalı.gereklidir.

Hakimin kararı, taşınmazın ipotekle yükümlü olarak ihalesine ilişkin bilgileri içermelidir.kılmaz.

İİK.nun 123/3 maddesinde belirtildiği gibi, “gayrimenkulün rehini ile temin edilmiş muaccel borçların, müşteriye devredilmeyip, satış bedelinden tercihan ödeneceği”dir.a alınmıştır. İpotek alacaklısı kendisine yapılacak tebligat üzerine harekete geçmişse, hemen icra takibi başlatmalı ve satış bedelinden ipoteğe ait bölümün kesilip icraya aktarılmalıdır.etmesi gerekir.

İpotek alacaklısı alacağını haricen aldığı halde ipotek şerhi silinmemiş olabilir ya da ipotek alacaklısı alacağını önemsememiş olabilir.biliniyor.

İcra takibi yapmadan satış memurluğundan alacağını isteyebilir. Bununla birlikte, bunu yapmazsa, satış memuru isteğe bağlılık dışına çıkacak ve ipotekle yükümlü olacaktır.çıkarmalı.

İhale, ipotekle yükümlü olduğu takdirde, alıcının mal bedeli dışında ipotekli borç miktarını da ödemesi gerekir.(Y.12.H.D.’nin 17/01/1995 tarihli 282/139)