İpotek ile Yükümlü Taşınmazın İhalesi

Üzerinde ipotek bulunan taşınmazlar, bu yükümlülük ile birlikte ihale edilmeli; ilan o şekilde yapılmalı şartname buna göre hazırlanmalıdır.

Hakimin kararında, taşınmazın ipotekle yükümlü olarak ihalesine dair açıklamaya yer vermesi gerekmez.

İİK.nun 123/3.md sinde ‘’gayrimenkulün rehini ile temin edilmiş muaccel borçların, müşteriye devredilmeyip, satış bedelinden tercihan ödeneceği’’ hüküm altına alınmıştır. İpotek alacaklısı kendisine yapılacak tebligat üzerine harekete geçmişse, kendisinin hemen icra takibi başlatması ve icra dairesine bir yazı yazdırarak, satış bedelinden, ipoteğe ait bölümün kesilip, icraya aktarılmasını istemesi gerekir.

Alacaklı alacağını haricen aldığı halde ipotek şerhi sildirilmemiş olabilir; yahut ta ipotek alacaklısı alacağını önemsemeyebilir.

İcra takibi yapmadan da satış memurluğundan alacağını isteyebilecekken, bunu yapmazsa, satış memuru isteğe bağlılık dışına çıkmamalı ve malı alacak muaccel olsun olmasın ipotekle yükümlü olarak ihaleye çıkarmalıdır.

İhale, ipotekle yükümlü olarak gerçekleştirildiği taktirde; alıcının, mal bedeli dışında ayrıca ipotekli borç miktarını da yatırmasına gerek yoktur. (Y.12.H.D.nin 17/01/1995 gün 282/139)